Omiń menu i przejdź do treści strony

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Rewitalizacja

Specjalna Strefa Rewitalizacji

Informujemy, że Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XXXVII/573/21 z dnia 24 listopada 2021 r. na całym obszarze rewitalizacji Miasta Słupska została utworzona Specjalna Strefa Rewitalizacji.

Zgodnie z powyższym w przypadku sprzedaży nieruchomości położonych na jej obszarze, Miastu Słupsk przysługuje prawo pierwokupu.

W celu uzyskania bezpłatnej informacji od Urzędu nt. czy dana nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zapytania prosimy kierować na adres mailowy: rewitalizacja@um.slupsk.pl, pisemnie do Referatu Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1 lub osobiście w Małym Ratuszu na III p. w pok. 204.

Jednocześnie informujemy, że Referat Rewitalizacji udostępnił na swojej stronie, do samodzielnego sprawdzania lokalizacji nieruchomości, mapę obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
Link do mapy: https://geoportal.slupsk.eu/sipl/app/index#

W przypadku chęci uzyskania zaświadczenia na podstawie art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego, konieczne jest złożenie wniosku w formie pisemnej z jednoznacznym wykazaniem interesu prawnego oraz uiszczenie opłaty skarbowej w wys. 17 zł na rachunek Miasta o nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010. W przypadku gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika, za dołączone do wniosku pełnomocnictwo do reprezentowania, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (za każde pełnomocnictwo) na powyższy nr konta.

Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku (o ile wydanie zaświadczenia nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – art. 218 § 2 K.p.a.).

W przypadku potwierdzenia lokalizacji przedmiotu sprzedaży na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji sprawę ewentualnego skorzystania z prawa pierwokupu proceduje Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Pl. Zwycięstwa 3, pokój 217 na II piętrze, tel. (59) 848 83 11, e-mail: zn@um.slupsk.pl.

 

 

Czarny symbol telefonu komórkowego w czerownym kole, przekreślony czerwoną linią.
15 lipca – Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego

15 lipca – Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego

Bądź offline! Dasz radę?

15 lipca – Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego
Na zdjęciu dorosły mężczyzna leżący na aparacie skanującym kości
Bezpłatne badania osteoporozy

Bezpłatne badania osteoporozy

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej realizuje programu polityki zdrowotnej Miasta Słupska pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Miasta Słupska na lata 2024-2027”. Program finansowany jest przez Miasto Słupsk i skierowany do mieszkańców Słupska. Program realizowany jest do 31 grudnia 2027 r.

Bezpłatne badania osteoporozy

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Zobaczcie, co zaplanowaliśmy dla Was w wakacje - zajrzyjcie do informatora turystycznego!
Wsparcie ze środków PFRON dla przedsiębiorców z naszego miasta
Półkolonie na sportowo! Sprawdź ofertę!
Słupska Karta Mieszkańca - zyskaj rabaty i preferencje