Omiń menu i przejdź do treści strony

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Rewitalizacja

Specjalna Strefa Rewitalizacji

Informujemy, że Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XXXVII/573/21 z dnia 24 listopada 2021 r. na całym obszarze rewitalizacji Miasta Słupska została utworzona Specjalna Strefa Rewitalizacji.

Zgodnie z powyższym w przypadku sprzedaży nieruchomości położonych na jej obszarze, Miastu Słupsk przysługuje prawo pierwokupu.

W celu uzyskania bezpłatnej informacji od Urzędu nt. czy dana nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zapytania prosimy kierować na adres mailowy: rewitalizacja@um.slupsk.pl, pisemnie do Referatu Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1 lub osobiście w Małym Ratuszu na III p. w pok. 204.

Jednocześnie informujemy, że Referat Rewitalizacji udostępnił na swojej stronie, do samodzielnego sprawdzania lokalizacji nieruchomości, mapę obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
Link do mapy: https://geoportal.slupsk.eu/sipl/app/index#

W przypadku chęci uzyskania zaświadczenia na podstawie art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego, konieczne jest złożenie wniosku w formie pisemnej z jednoznacznym wykazaniem interesu prawnego oraz uiszczenie opłaty skarbowej w wys. 17 zł na rachunek Miasta o nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010. W przypadku gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika, za dołączone do wniosku pełnomocnictwo do reprezentowania, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (za każde pełnomocnictwo) na powyższy nr konta.

Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku (o ile wydanie zaświadczenia nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – art. 218 § 2 K.p.a.).

W przypadku potwierdzenia lokalizacji przedmiotu sprzedaży na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji sprawę ewentualnego skorzystania z prawa pierwokupu proceduje Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Pl. Zwycięstwa 3, pokój 217 na II piętrze, tel. (59) 848 83 11, e-mail: zn@um.slupsk.pl.

 

 

węgiel zrzucony na składowisku opału
informujemy o możliwości składania wniosków na zakup węgla po preferencyjnej cenie 1 721,40 zł.

informujemy o możliwości składania wniosków na zakup węgla po preferencyjnej cenie 1 721,40 zł.

Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 r. poz. 2236) Miasto Słupsk realizuje sprzedaż węgla w preferencyjnej cenie.

informujemy o możliwości składania wniosków na zakup węgla po preferencyjnej cenie 1 721,40 zł.
Na zdjęciu widzimy zaznaczony  kolorem niebieskim teren przeznaczony do wydzierżawienia
Dzierżawa nieruchomości

Dzierżawa nieruchomości

Przetarg w dniu 09.01.2023 r. o godz. 10

Dzierżawa nieruchomości

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Słupska Karta Mieszkańca- www.slupskakarta.pl - zyskaj rabaty i preferencje
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.