Omiń menu i przejdź do treści strony

Rewitalizacja

Słupsk Miasto Bliskie

„Słupsk Miasto Bliskie” to hasło promocyjne słupskiej rewitalizacji, które ma przypominać mieszkańcom i mieszkankom, że proces rewitalizacji nie zależy od władz miasta, lecz od nich samych. Rolą miasta jest czuwać nad losem mieszkańców i mieszkanek – „być blisko” nich, ale jednocześnie nie ograniczać kreatywności, aktywności i prawa do decydowania o kierunkach rozwoju ich „małej ojczyzny”. Hasło to wskazuje również, że dla prawidłowego funkcjonowania organizmu miejskiego, konieczne jest dążenie do likwidacji różnic w poziomie rozwoju na poszczególnych jego obszarach, wykorzystanie potencjału miasta zwartego – „bliskiego” mieszkańcom także w wymiarze przestrzennym.

Wizję Słupska jako Miasta Bliskiego wszystkim mieszkańcom i mieszkankom, a w szczególności tym z obszaru rewitalizowanego, postrzegamy następująco:
- chcemy, by Słupsk był miastem bliskim sercom jego mieszkańców i mieszkanek, a obszar rewitalizacji ich swoistą małą ojczyzną,
- chcemy wzmocnić poczucie przynależności, przywrócić ambicje i wyzwolić potencjał mieszkańców obszaru rewitalizacji,
- chcemy podnieść poziom zaangażowania mieszkańców i mieszkanek obszaru rewitalizacji w sprawy miasta, pozwolić im współdecydować o przyszłości i kierunkach rozwoju obszaru rewitalizowanego,
- chcemy realizować inwestycje centrotwórcze i kulturotwórcze w obszarze rewitalizacji, dążąc do zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznych zapewniających komfort, bezpieczeństwo, wygodę i nowe doznania,
- chcemy słuchać sercem i rozumem potrzeb mieszkańców i mieszkanek, szanować ich poglądy, wyciągać pomocną dłoń do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobociem i ubóstwem,
- chcemy aktywnie wspierać rozwój przedsiębiorczości, promować ideę samozatrudnienia w obszarze rewitalizacji,
- chcemy odzyskać centrum miasta spod dominacji samochodów i przekazać przestrzeń dla mieszkańców, wykorzystując naturalne uwarunkowania obszaru rewitalizacji, kompaktowy charakter miasta i dobrze rozbudowany system komunikacji zbiorowej.

Definiując powyższe wartości wzięto pod uwagę, że rewitalizacja to nie remont, dlatego wszelkie planowane działania inwestycyjne będą ściśle powiązane z działaniami społecznymi i wynikać będą ze zdiagnozowanych na etapie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji problemów społecznych.

Nie ma mowy o rewitalizacji bez inwestycji w kapitał ludzki. Wdrażanie działań ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji, przyjętym przez Radę Miejską w 2017 r., to kolejny etap procesu, trwającego od kilkunastu lat. Pierwsze działania rewitalizacyjne obejmowały swoim zasięgiem kilkanaście ulic Śródmieścia (projekt pn.: „Rewitalizacja Traktu Książęcego”).

Obecne działania skierowane są do kilkukrotnie większego obszaru obejmującego zarówno Śródmieście, jak i Podgrodzie oraz Stare Miasto. Teren ten zamieszkuje ok. 24 % ludności miasta (23 tys. mieszkańców), a jego powierzchnia wynosi ok. 272 ha, co stanowi ok. 6,30 % powierzchni Słupska.

W latach 2017-2025 + (okres obowiązywania GPR-u)) planuje się realizację szeregu przedsięwzięć i programów ukierunkowanych na poprawę życia mieszkańców obszaru rewitalizowanego i podniesienie jego potencjału. Ich wartość szacowana jest na blisko 400 mln zł, z czego około połowę mają stanowić środki UE.

Będą to nie tylko przedsięwzięcia realizowane przez Miasto Słupsk i inne podmioty publiczne. Około 70 mln zł mają stanowić środki zaangażowane przez podmioty prywatne.

Wiele z kluczowych zadań ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji wchodzi w skład projektu zintegrowanego, który pod koniec 2017 r. decyzją Zarząd Województwa Pomorskiego otrzymał ponad 42 milionowe wsparcie. Część infrastrukturalna projektu zakłada zmiany w przestrzeni miejskiej – powstaną m.in. nowe budynki na cele społeczne i kulturalne, przebudowane będą ulice, skwery i wyremontowane kamienice. Część społeczna przewiduje działania adresowane m.in. do seniorów, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, a także do rodzin przeżywających trudności z pełnieniem ról wychowawczych.

W ramach projektów inwestycyjnych i społecznych planujemy m. in.:
– uruchomienie systemu teleopieki wraz z pełną infrastrukturą;
– rozwój usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w domu podopiecznego;
– stworzenie palcówki wsparcia dziennego „Dom Sąsiedzki” przy ul. Długiej;
– stworzenie Bulwarów nad Słupią – kładek, ścieżki rowerowej, nowych miejsc do spacerów, sportu, wypoczynku;
– przebudowę dróg na Podgrodziu – ulicy Mostnika, Armii Krajowej, Dominikańskiej, Kowalskiej, Szarych Szeregów, wymianę chodników przy ulicy Partyzantów i w parku Powstańców Warszawskich;
– rekonstrukcję średniowiecznej baszty obronnej przy ul. Grodzkiej oraz przylegającego do niego szachulcowego budynku, w których powstaną sale warsztatowe do prac rzemieślniczych i centrum seniora (Centrum Współpracy Międzypokoleniowej i Streetworkingu, Centrum Seniora);
– remont podwórek przy ulicy Partyzantów, Armii Krajowej, Szkolnej, Długiej, Polnej, Ogrodowej i Deotymy;
– przebudowę kamienicy Otto Freundlicha, gdzie powstanie Centrum Wsparcia, Psychologiczna Poradnia Rodzinna wraz z mieszkaniem terapeutycznym oraz centrum start-upów;
– przebudowę wozowni na potrzeby Nowego Teatru, gdzie powstanie Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych;
– przebudowę ulicy Długiej, Ogrodowej, Polnej, Płowieckiej, Sygietyńskiego i Świętopełka;
– powstanie budynku wielorodzinnego w ramach budownictwa społecznego w rejonie ul. Długiej;
– remont i renowacje kamienic (16 kamienic komunalnych i 45 budynków wspólnot mieszkaniowych);
– odtworzenie zieleni i skwerów, m. in. w Parku Waldorfa, Parku Powstańców Warszawskich, alei Sienkiewicza, powstanie nowych parków i skwerów;
– budowę węzła transportowego Słupska, w ramach którego powstanie dworzec autobusowy przy ul. Towarowej, powiązany tunelem z dworcem kolejowym;
– termomodernizację 22 budynków użyteczności publicznej;
– modernizację oświetlenia ulicznego w mieście oraz program chodnikowy polegający na wymionie nawierzchni wraz z likwidacją barier architektonicznych;
– renowację Ratusza Miejskiego i modernizację Starego Rynku;
– Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaadoptuje zabytkowe spichlerze, w których zlokalizowana zostanie m.in. kolekcja dzieł Witkacego;
– doposażenie szkół w mieście w celu podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowania do potrzeb rynku pracy.

Korzyści dla miasta płynących z realizacji projektu rewitalizacyjnego jest ogrom. I chociaż bezpośrednimi odbiorcami są mieszkańcy obszaru rewitalizacji, wszyscy słupszczanie pozytywnie odczują nadchodzące zmiany.

 

Dwa magiczne dni mikołajkowej zabawy w Słupsku

Dwa magiczne dni mikołajkowej zabawy w Słupsku

W tym roku dzieci ze Słupska i okolic musiały być wyjątkowo grzeczne, bo czeka je podwójna dawka niespodzianek od św. Mikołaja. Miasto przygotowało dwa magiczne dni mikołajkowej zabawy na placu Zwycięstwa i w Hali Gryfia. Na obie imprezy wstęp wolny.

Dwa magiczne dni mikołajkowej zabawy w Słupsku
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE SŁUPSK: TU SIĘ ODDYCHA

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE SŁUPSK: TU SIĘ ODDYCHA

Zaprojektuj słupską eko-pocztówkę

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE SŁUPSK: TU SIĘ ODDYCHA

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Słupska Karta Mieszkańca- www.slupskakarta.pl - zyskaj rabaty i preferencje
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.