Omiń menu i przejdź do treści strony

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Rewitalizacja

Słupsk Miasto Bliskie

„Słupsk Miasto Bliskie” to hasło promocyjne słupskiej rewitalizacji, które ma przypominać mieszkańcom i mieszkankom, że proces rewitalizacji nie zależy od władz miasta, lecz od nich samych. Rolą miasta jest czuwać nad losem mieszkańców i mieszkanek – „być blisko” nich, ale jednocześnie nie ograniczać kreatywności, aktywności i prawa do decydowania o kierunkach rozwoju ich „małej ojczyzny”. Hasło to wskazuje również, że dla prawidłowego funkcjonowania organizmu miejskiego, konieczne jest dążenie do likwidacji różnic w poziomie rozwoju na poszczególnych jego obszarach, wykorzystanie potencjału miasta zwartego – „bliskiego” mieszkańcom także w wymiarze przestrzennym.

Wizję Słupska jako Miasta Bliskiego wszystkim mieszkańcom i mieszkankom, a w szczególności tym z obszaru rewitalizowanego, postrzegamy następująco:
- chcemy, by Słupsk był miastem bliskim sercom jego mieszkańców i mieszkanek, a obszar rewitalizacji ich swoistą małą ojczyzną,
- chcemy wzmocnić poczucie przynależności, przywrócić ambicje i wyzwolić potencjał mieszkańców obszaru rewitalizacji,
- chcemy podnieść poziom zaangażowania mieszkańców i mieszkanek obszaru rewitalizacji w sprawy miasta, pozwolić im współdecydować o przyszłości i kierunkach rozwoju obszaru rewitalizowanego,
- chcemy realizować inwestycje centrotwórcze i kulturotwórcze w obszarze rewitalizacji, dążąc do zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznych zapewniających komfort, bezpieczeństwo, wygodę i nowe doznania,
- chcemy słuchać sercem i rozumem potrzeb mieszkańców i mieszkanek, szanować ich poglądy, wyciągać pomocną dłoń do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobociem i ubóstwem,
- chcemy aktywnie wspierać rozwój przedsiębiorczości, promować ideę samozatrudnienia w obszarze rewitalizacji,
- chcemy odzyskać centrum miasta spod dominacji samochodów i przekazać przestrzeń dla mieszkańców, wykorzystując naturalne uwarunkowania obszaru rewitalizacji, kompaktowy charakter miasta i dobrze rozbudowany system komunikacji zbiorowej.

Definiując powyższe wartości wzięto pod uwagę, że rewitalizacja to nie remont, dlatego wszelkie planowane działania inwestycyjne będą ściśle powiązane z działaniami społecznymi i wynikać będą ze zdiagnozowanych na etapie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji problemów społecznych.

Nie ma mowy o rewitalizacji bez inwestycji w kapitał ludzki. Wdrażanie działań ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji, przyjętym przez Radę Miejską w 2017 r., to kolejny etap procesu, trwającego od kilkunastu lat. Pierwsze działania rewitalizacyjne obejmowały swoim zasięgiem kilkanaście ulic Śródmieścia (projekt pn.: „Rewitalizacja Traktu Książęcego”).

Obecne działania skierowane są do kilkukrotnie większego obszaru obejmującego zarówno Śródmieście, jak i Podgrodzie oraz Stare Miasto. Teren ten zamieszkuje ok. 24 % ludności miasta (23 tys. mieszkańców), a jego powierzchnia wynosi ok. 272 ha, co stanowi ok. 6,30 % powierzchni Słupska.

W latach 2017-2025 + (okres obowiązywania GPR-u)) planuje się realizację szeregu przedsięwzięć i programów ukierunkowanych na poprawę życia mieszkańców obszaru rewitalizowanego i podniesienie jego potencjału. Ich wartość szacowana jest na blisko 400 mln zł, z czego około połowę mają stanowić środki UE.

Będą to nie tylko przedsięwzięcia realizowane przez Miasto Słupsk i inne podmioty publiczne. Około 70 mln zł mają stanowić środki zaangażowane przez podmioty prywatne.

Wiele z kluczowych zadań ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji wchodzi w skład projektu zintegrowanego, który pod koniec 2017 r. decyzją Zarząd Województwa Pomorskiego otrzymał ponad 42 milionowe wsparcie. Część infrastrukturalna projektu zakłada zmiany w przestrzeni miejskiej – powstaną m.in. nowe budynki na cele społeczne i kulturalne, przebudowane będą ulice, skwery i wyremontowane kamienice. Część społeczna przewiduje działania adresowane m.in. do seniorów, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, a także do rodzin przeżywających trudności z pełnieniem ról wychowawczych.

W ramach projektów inwestycyjnych i społecznych planujemy m. in.:
– uruchomienie systemu teleopieki wraz z pełną infrastrukturą;
– rozwój usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w domu podopiecznego;
– stworzenie palcówki wsparcia dziennego „Dom Sąsiedzki” przy ul. Długiej;
– stworzenie Bulwarów nad Słupią – kładek, ścieżki rowerowej, nowych miejsc do spacerów, sportu, wypoczynku;
– przebudowę dróg na Podgrodziu – ulicy Mostnika, Armii Krajowej, Dominikańskiej, Kowalskiej, Szarych Szeregów, wymianę chodników przy ulicy Partyzantów i w parku Powstańców Warszawskich;
– rekonstrukcję średniowiecznej baszty obronnej przy ul. Grodzkiej oraz przylegającego do niego szachulcowego budynku, w których powstaną sale warsztatowe do prac rzemieślniczych i centrum seniora (Centrum Współpracy Międzypokoleniowej i Streetworkingu, Centrum Seniora);
– remont podwórek przy ulicy Partyzantów, Armii Krajowej, Szkolnej, Długiej, Polnej, Ogrodowej i Deotymy;
– przebudowę kamienicy Otto Freundlicha, gdzie powstanie Centrum Wsparcia, Psychologiczna Poradnia Rodzinna wraz z mieszkaniem terapeutycznym oraz centrum start-upów;
– przebudowę wozowni na potrzeby Nowego Teatru, gdzie powstanie Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych;
– przebudowę ulicy Długiej, Ogrodowej, Polnej, Płowieckiej, Sygietyńskiego i Świętopełka;
– powstanie budynku wielorodzinnego w ramach budownictwa społecznego w rejonie ul. Długiej;
– remont i renowacje kamienic (16 kamienic komunalnych i 45 budynków wspólnot mieszkaniowych);
– odtworzenie zieleni i skwerów, m. in. w Parku Waldorfa, Parku Powstańców Warszawskich, alei Sienkiewicza, powstanie nowych parków i skwerów;
– budowę węzła transportowego Słupska, w ramach którego powstanie dworzec autobusowy przy ul. Towarowej, powiązany tunelem z dworcem kolejowym;
– termomodernizację 22 budynków użyteczności publicznej;
– modernizację oświetlenia ulicznego w mieście oraz program chodnikowy polegający na wymionie nawierzchni wraz z likwidacją barier architektonicznych;
– renowację Ratusza Miejskiego i modernizację Starego Rynku;
– Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaadoptuje zabytkowe spichlerze, w których zlokalizowana zostanie m.in. kolekcja dzieł Witkacego;
– doposażenie szkół w mieście w celu podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowania do potrzeb rynku pracy.

Korzyści dla miasta płynących z realizacji projektu rewitalizacyjnego jest ogrom. I chociaż bezpośrednimi odbiorcami są mieszkańcy obszaru rewitalizacji, wszyscy słupszczanie pozytywnie odczują nadchodzące zmiany.

 

Napis na różowym tle Słupski Budżet Obywatelski
Zachęcamy do zgłaszania zadań do SBO 2023

Zachęcamy do zgłaszania zadań do SBO 2023

Od 16 maja 2022 r. można zgłaszać zadania do tegorocznej edycji Słupskiego Budżetu Obywatelskiego

Zachęcamy do zgłaszania zadań do SBO 2023
rysunkowa animacja dzieci przed komputerami
Aktywator zaprasza dzieci na Warsztaty Młodego Programisty

Aktywator zaprasza dzieci na Warsztaty Młodego Programisty

Kurs odbędzie się w formie stacjonarnej 28 maja 2022 od 10.00 do 15.00 w Aktowatorze Domu Startupów w Słupsku przy ulicy Tuwima 34. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia na adres wip@um.slupsk.pl do 20 maja 2022 roku.

Aktywator zaprasza dzieci na Warsztaty Młodego Programisty

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.
Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk