Omiń menu i przejdź do treści strony

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Bezpieczeństwo

Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego

I PODSTAWA PRAWNA I ZASADY FUNKCJONOWANIA CENTRUM

W dniu 1 marca 2023 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego został połączony ze Strażą Miejską w Słupsku. W miejsce dotychczas funkcjonującego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku utworzono Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego, zwane dalej „Centrum”, które wchodzi w skład struktury organizacyjnej Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Centrum działa na podstawie art. 18 oraz art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, art. 9 a ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 9 ust. 5 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 280/SMiZK/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 13 kwietnia 2023 r. wprowadzono „Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie miasta Słupska”. Załącznikiem do Regulaminu jest „Instrukcja działania Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego”.

Centrum funkcjonuje całodobowo przez wszystkie dni tygodnia.

Centrum mieści się w siedzibie Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego przy ul. Artura Grottgera 13 w Słupsku. Dostęp do pomieszczenia jest ograniczony dla osób posiadających upoważnienie Administratora Danych Osobowych.

II DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM

Centrum jest ogniwem operacyjno – dyżurnym wspierającym działania Prezydenta Miasta Słupska poprzez koordynację współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych działających na obszarze miasta w celu utrzymania optymalnego bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego.

System monitoringu wizyjnego miasta ma za zadanie zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, oddziaływać prewencyjnie, przeciwdziałać aktom wandalizmu, zapobiegać przestępstwom, wykroczeniom i wypadkom, umożliwić przypisanie winy i odpowiedzialności            za popełnione czyny.

W Centrum realizowane są procedury związane z zarządzaniem kryzysowym, polegające na uruchamianiu przygotowanych w ramach planowania cywilnego sił reagowania dostępnych w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny, jednocześnie na bieżąco prowadzona jest obserwacja podglądu z kamer system monitoringu wizyjnego miasta Słupska. Pracownicy Centrum mają podgląd do 258 kamer zlokalizowanych na terenie miasta.

Do zadań Centrum należy również integrowanie systemów monitorowania i wykrywania zagrożeń oraz komunikowanie się z ośrodkami realizującymi stały monitoring nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz ciągła współpraca z ośrodkami reagowania poszczególnych instytucji     i służb.

W warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny poprzez Centrum będą przekazywane od Wojewody Pomorskiego do właściwych podmiotów zadania operacyjne wynikające z „Tabeli realizacji zadań operacyjnych miasta Słupska”.

Pracownicy Centrum uruchamiają w razie potrzeby syreny alarmowe miasta w celu przekazania właściwego alarmu lub komunikatu ostrzegawczego.

Centrum spełnia zasadniczą rolę przy tworzeniu i funkcjonowaniu systemu zarządzania kryzysowego miasta Słupska, a w szczególności pełni funkcje:

 1. pośredniego elementu systemu wczesnego ostrzegania,
 2. ośrodka koordynacyjno - operacyjnego dla organu odpowiedzialnego za podejmowanie działań w sytuacjach nadzwyczajnego zagrożenia,
 3. ośrodka przekazywania informacji oraz pracy zespołów doradczych wspomagających podejmowanie decyzji w sytuacjach zagrożeń, katastrof, a także podczas zdarzeń noszących znamiona kryzysu,
 4. punktu kontaktowego koordynującego współpracę instytucji, służb, mediów, miejskich jednostek organizacyjnych działających w obszarze zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych,
 5. ośrodka gromadzenia i analizowania informacji pozyskanych z systemów monitorowania, wczesnego ostrzegania oraz wykrywania i alarmowania siłami doraźnie rozwijanego Miejskiego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania.

Do ustawowych zadań Centrum, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, należy:

 1. całodobowe alarmowanie członków zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności;
 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 4. współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 6. realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa ;
 7. realizację zadań określonych w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach.

W zakresie monitoringu wizyjnego:

 1. udostępnienie organom uprawnionym (policja, sądy, prokuratura oraz inne organy uprawnione zgodnie z przepisami prawa) na podstawie pisemnego wniosku oraz za zgodą Inspektora Ochrony Danych Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego lub Administratora Danych Osobowych. Inspektor Ochrony Danych określa sposób zabezpieczenia przekazywanych nośników nagrań w sposób zgodny z Polityką Ochrony Danych;
 2. udostępnienie przeglądu obrazu w systemie monitoringu wizyjnego podmiotom uprawnionym. Są to w szczególności: sądy, prokuratura, policja, straż graniczna, Służba Ochrony Państwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Wywiad Skarbowy, Służba Celna;
 3. zabezpieczenie nagrań z monitoringu wizyjnego na poczet przyszłego postępowania na pisemny wniosek osoby fizycznej oraz za zgodą Inspektora Ochrony Danych Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego lub Administratora Danych Osobowych.
 4. prowadzenie obserwacji bezpośredniego otoczenia miejsc na terenie miasta Słupska, w których zainstalowane są kamery monitoringu wizyjnego;
 5. przekazywanie Dyżurnemu Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego do realizacji dla patroli bądź Dyżurnemu Policji informacje dotyczące zdarzeń na terenie miasta w celu podjęcia interwencji.
Potrzebujesz szybkiego internetu? Zgłoś to na stronie internet.gov.pl

Potrzebujesz szybkiego internetu? Zgłoś to na stronie internet.gov.pl

Minister Cyfryzacji uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może: sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują; zgłosić potrzebę dostępu do internetu; zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu; oraz dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.

Potrzebujesz szybkiego internetu? Zgłoś to na stronie internet.gov.pl
Weekend zabaw - zapraszamy na Miejski (Dwu)dzień Dziecka w Słupsku

Weekend zabaw - zapraszamy na Miejski (Dwu)dzień Dziecka w Słupsku

To będzie weekend gier i zabaw na maksa! 1 i 2 czerwca Prezydentka Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka zaprasza wszystkie dzieci do wspólnej zabawy w pełnym przygód Parku Powstańców Warszawskich przy ulicy Szarych Szeregów w Słupsku. Przygotowaliśmy dla Was sporo atrakcji.

Weekend zabaw - zapraszamy na Miejski (Dwu)dzień Dziecka w Słupsku

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Słupska Karta Mieszkańca- www.slupskakarta.pl - zyskaj rabaty i preferencje
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.