Omiń menu i przejdź do treści strony

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Aktualności

Przez dwadzieścia lat członkostwa w Unii Europejskiej w Słupsku zrealizowano 170 zadań o wartości miliarda złotych

Obecność w Unii Europejskiej to dla Pomorza także wielka szansa na nowe inwestycje w regionie poprzez wykorzystanie Funduszy Europejskich. Miasto Słupsk z sukcesem wykorzystało tę możliwość i od lat stoi wysoko w rankingach pozyskiwania funduszy UE. Ostatni z dostępnych rankingów „Samorządowi liderzy pozyskania środków unijnych” przygotowywany przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” Słupsk w 2022 r. w kategorii wydatki ze środków UE na osobę zajął szóste miejsce na 48 miast na prawach powiatu w Polsce (bez miast stolic województwa).

Łącznie od przystąpienia Polski do UE Miasto Słupsk wykonało 170 zadań o wartości przekraczającej miliard złotych, na realizację których pozyskaliśmy 622 mln zł.

Do ważniejszych wykonanych zadań należy zaliczyć:

- zakup 23 nowych niskoemisyjnych autobusów;

- modernizację lub przebudowę 14 km dróg, budowę 12 rond i dwóch obiektów mostowych;

- budowę węzła transportowego, a wraz z nim 17 miejsc postojowych/odstawczych dla autobusów, 122 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, w tym 17 specjalnych (dla osób z niepełnosprawnościami i TAXI oraz miejsc postoju krótkotrwałego typu „kiss&ride”), parking rowerowy (bike&ride) na 56 miejsc z samoobsługową stacją naprawy rowerów i elektrycznym kompresorem rowerowym;

- wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej, w tym dzienników elektronicznych w słupskich szkołach poprzez zakup 600 szt. laptopów, które zastąpiły tradycyjne, papierowe dzienniki, budowę sieci bezprzewodowych w szkołach, zakup i wdrożenie portali: edukacyjnych, konsultacji społecznych, platformy e-learningowej;

- realizację działań ze wsparciem unijnym, dotyczącym rozwoju cyfryzacji poprzez rozbudowę systemu gabinetowego i zakup sprzętu teleinformatycznego umożliwiającego tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług;

- poprawę dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Do wymogów dostępności dostosowano wybrane budynki użyteczności publicznej, w tym budynek Urzędu Miejskiego (Ratusz) przy pl. Zwycięstwa 3 w Słupsku, budynek Zarządu Infrastruktury Miejskiej i Straży Miejskiej przy ul. Grottgera 13, budynek Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Słonecznej 15D;

- zrealizowanie 2 dużych projektów kompleksowej rewitalizacji obszarów miejskich, w tym rewitalizację Traktu Książęcego w Słupsku, dzięki czemu przywrócono rewitalizowanemu obszarowi utracone funkcje śródmiejskie. Zakres prac obejmował m.in.: przebudowę Skweru im. Pierwszych Słupszczan, budowę Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Niedziałkowskiego, modernizację 37 budynków wspólnot mieszkaniowych, przebudowę deptaka przy ul. Wojska Polskiego, budowę Pracowni Ceramicznej przy ul. Wojska Polskiego wraz z wyposażeniem, zagospodarowanie terenu tzw. ,,podwórka kulturalnego”, rozbudowę Teatru ,,Rondo”, budowę obiektu Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przebudowę Placu Władysława Broniewskiego, zagospodarowanie dwóch zdegradowanych podwórek (przy ulicy Tuwima– Mickiewicza – Konopnickiej -Kołłątaja – Wileńskiej – Wojska Polskiego);

- kontynuację działań rewitalizacyjnych, zwiększających aktywność społeczną i gospodarczą mieszkańców, a także poprawiające warunki życia na obszarze Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Słupska, w tym:

- rewaloryzację, modernizację i adaptację istniejącej zabudowy oraz dostosowanie budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych, do których zaliczmy remont i przebudowę wnętrz kamienicy Freundlicha na potrzeby utworzenia Centrum Wsparcia, odbudowę baszty prochowej wraz z budynkiem przymurnym, adaptację i rozbudowę budynku tzw. wozowni na potrzeby Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych oraz Nowego Teatru, utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego „Dom Sąsiedzki”;

- poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz wizerunku i atrakcyjności obszaru rewitalizacji poprzez: wykonanie Bulwarów nad Słupią, remont podwórka na terenach nadrzecznych ograniczonych ul. Partyzantów, A. Krajowej, Szkolnej, ul. Długiej, przy Domu Sąsiedzkim oraz Dziennym Domu Pomocy Społecznej, rewaloryzację istniejących skwerów, w tym Parku Waldorffa, Pl. Powstańców Warszawy, al. H. Sienkiewicza;

- renowację, rewaloryzacja i remont wybranych elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynków - 20 komunalnych i 33 wspólnot mieszkaniowych;

- przebudowę i modernizację infrastruktury w ciągu pasów drogowych ul. Długiej, Ogrodowej, Płowieckiej, Polnej, Tadeusza Sygietyńskiego, Świętopełka, Michała Mostnika, Dominikańskiej, Kowalskiej, Szarych Szeregów, Armii Krajowej.

Przez ostatnie 20 lat, będąc częścią Unii Europejskiej, Miasto Słupsk intensywnie inwestowało w podniesienie jakości edukacji na każdym jej poziomie. W zakresie modernizacji i wyposażenia placówek, jak również zwiększania kompetencji uczniów i nauczycieli Miasto zrealizowało 10 projektów. W ramach realizowanych działań zakupywano nowy sprzęt, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, modernizowano i adoptowano pomieszczenia na nowe funkcje edukacyjne, oferowano uczniom i nauczycielom szkolenia specjalistyczne, kursy, warsztaty, staże (w tym zawodowe), wycieczki, obozy, zajęcia praktyczne, doradztwo zawodowe. Szkoły ponadto realizowały dziesiątki projektów związanych ze wzmocnieniem przekrojowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego, rozwijania kreatywności i poszerzania swojej wiedzy w tym m.in. za pomocą: kursów (w tym językowych), praktyk, edukacyjnych wyjazdów zagranicznych, wycieczek. Oferowane było również wsparcie dla młodzieży z różnych środowisk w postaci pomocy pedagogicznej, psychologicznej, zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, integrację uczniów z różnych środowisk, prowadzoną także we współpracy z rodzicami/opiekunami.

Środki unijne pozwoliły także na realizację zadań z zakresu rozwoju terenów zielonych i retencjonowania wód opadowych. Sztandarowym przykładem takiego zadania są „Słupskie Kliny Zieleni”. Dzięki nowoczesnemu i innowacyjnemu urządzeniu terenów zielonych w naszym mieście, powstały miejsca oferujące rekreację i wypoczynek mieszkańcom Słupska ze wszystkich grup wiekowych i o różnej sprawności fizycznej, odpowiadający najwyższym europejskim standardom (nowe nasadzenia zielenią wielogatunkową opartą na gatunkach rodzimych, odtworzenie szpalerów przyulicznych; ogólnodostępne strefy do wypoczynku i grillowania; place zabaw dla dzieci; ścieżki spacerowe; biegostrada, miejsca pod siłownie zewnętrzne, montaż elementów małej architektury; wymiana nawierzchni utwardzonej).

Projekt realizowano w następujących lokalizacjach:

- rejon Alei Brzozowej i ul. Nad Śluzami;

- obszar Stawku Łabędziego aż do ul. Kaszubskiej;

- w okolicach ul. Hubalczyków i ul. Aluchny Emalianow;

- rejon ul. Zaborowskiej;

- rejon ul. Szafranka;

- skwer przy ul. Lutosławskiego;

- skrzyżowanie ulic Solskiego, Niedziałkowskiego i Krasińskiego;

- kilkanaście ulic Śródmieścia - zieleń przyuliczna.

W wyniku realizacji projektu powstało 19,05 ha terenów zieleni miejskiej i ponad 8,10 ha dodatkowej powierzchni biologicznie czynnej.

Zadanie „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi”, polegało na zabezpieczeniu Słupska przed skutkami deszczy nawalnych oraz nadmierną ilością wód roztopowych, dzięki rozbudowie systemu kanalizacji deszczowej o zbiorniki retencyjne i obiekty małej retencji, a także poprzez zmniejszenie powierzchni nieprzepuszczalnych.

W ramach zadania zrealizowano cztery działania, tj.:

- budowę zbiornika retencyjno-rozsączającego przy ul. Szczecińskiej, składającego się z blisko 3000 komór o łącznej pojemności 15.000 m3,kanału zasilającego, a także wykonanie systemu nawadniania płyty boiska i ułożenie naturalnej murawy nad wykonanym zbiornikiem;

-budowę otwartych zbiorników retencyjnych pełniących funkcję stawów retencyjno-rekreacyjnych, z których dwa powstały przy ul. Zaborowskiej, a kolejny przy ul. Dywizjonu 303. Oprócz tego, wykonane zostały utwardzone ciągi pieszo-jezdne i oświetlenie rejonu zbiorników, a w rejonie zbiorników nasadzono rośliny ozdobne, drzewa i krzewy oraz zamontowano małą architekturę służącą rekreacji. Oba założenia stanowią kontynuację Parku Zachodniego i wpisują się w ideę Klinów Zieleni;

- likwidację zasklepionych parkingów przy ul. Bora Komorowskiego poprzez wykonanie nawierzchni parkingów, chodników oraz drogi manewrowej z materiałów przepuszczalnych, tj. płyty ażurowej i eko-bruku, a także zagospodarowanie terenu zielenią i przebudowę zjazdu;

- utworzenie trawników deszczowych na ulicach miasta, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji. Słupskie Trawniki Deszczowe to pilotażowe, nowatorskie zadanie stanowiące punkt wyjścia do stworzenia rozwiązania w postaci połączonego systemu retencji miejskiej, pozwalającego na stopniową redukcję powierzchniowego spływu wód opadowych przede wszystkim z terenów uszczelnionych i poprawę ich jakości.

Słupskie Trawniki Deszczowe okazały się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę” i idea ta będzie kontynuowana w kolejnych lokalizacjach.

W czasie dwóch perspektyw finansowych UE przeprowadzono kompleksową termomodernizację 37 budynków użyteczności publicznej, w tym szkoły, przedszkola, żłobki, domy pomocy społecznej. Zakres prac w ramach projektu obejmował ocieplenia ścian i pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o., montaż instalacji OZE oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Zmodernizowano również oświetlenie uliczne na blisko 200 ulicach poprzez wymianę opraw na energooszczędne typu LED, wymianę części słupów wraz z okablowaniem, wymianę wysięgników, wymianę i budowę nowych skrzynek oświetleniowych oraz montaż systemu zarządzania oświetleniem na terenie Słupska. W wyniku realizacji projektu zmodernizowanych zostało na terenie Miasta Słupska 3 260 szt. punktów świetlnych.

Na terenie Miasta, zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowały także jednostki podległe i spółki miejskie, w tym m.in. Wodociągi i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które wykonywały działania z zakresu modernizacji rozwiązań technologicznych zwiększających możliwości oczyszczania zanieczyszczeń, modernizacji systemów i sieci kanalizacyjnych, optymalizacji procesu technologicznego w oczyszczalni ścieków, skutecznego odzysku frakcji surowcowych kierowanych do recyklingu zawartych w odpadach selektywnie zbieranych, uporządkowania gospodarki odpadami na terenie Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego poprzez organizację segregacji odpadów na poszczególne składniki do wykorzystania lub przetworzenia. Spółki razem realizowały kilkanaście zadań z dofinansowaniem unijnym o wartości ponad 261 mln złotych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zrealizowało 15 zadań z zakresu polityki społecznej, które współfinansowane były ze środków unijnych. Wsparciem objęto przede wszystkim osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami w zakresie świadczenia usług społecznych, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie aktywizacji zawodowej, rodziny zastępcze w zakresie wzmocnienia ich kompetencji społecznych i wychowawczych i wyposażenie w nowe formy i metody pracy z dzieckiem. MOPR objął wsparciem również dzieci i młodzież z obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska zapewniając im wparcie psychologiczne i terapie sensoryczne, jak również prowadził działania edukacyjne i aktywizujące w postaci zajęć, animacji łączących pokolenia i aktywizujących na świeżym powietrzu. MOPR prowadził również działania w zakresie aktywizacji społecznej i lokalnej osób niepracujących i bezdomnych wymagających wsparcia.

W związku z działaniami wojennymi w Ukrainie projekty MOPR nakierowane również były na wsparcie obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium województwa pomorskiego, a także trwałe wzmocnienie ich postaw społecznych, zawodowych, edukacyjnych, zdrowotnych i kulturalnych.

Miasto Słupsk realizowało również 5 projektów, których celem było wsparcie osób z niepełnosprawnościami i osób w grupie wiekowej po 45 roku życia ( w tym z obszaru zdegradowanego Słupska) i aktywizowania ich do założenia własnej działalności. Oferowane było beneficjentom wsparcie w postaci kursów z podstaw księgowości, krawiectwa, doradztwa zawodowo- psychologicznego, szkoleń specjalistycznych a przede wszystkim wsparcia finansowego niezbędnego do założenia własnej działalności i w trakcie prowadzenia działalności przez pierwsze 12 miesięcy. Ideą realizowanych projektów była aktywizacja zawodowa osób niepracujących i aktywne wspieranie samozatrudnienia w Słupsku. W wyniku realizacji projektów utworzono 80 mikroprzedsiębiorstw, z czego 4 założone zostały przez osoby z niepełnosprawnością oraz przeszkolono 15 osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia poziomu samooceny i samoakceptacji oraz gotowości do podjęcia zatrudnienia.

Trzy projekty unijne wsparły także słupską służbę zdrowia poprzez modernizację przychodni przy ul. Wojska Polskiego, cyfryzację usług medycznych w słupskich przychodniach i zakup specjalistycznego sprzętu.

Realizowane zadania dotyczyły niemal wszystkich dziedzin funkcjonowania miasta i przyczyniły się zarówno do rozwoju społeczno-gospodarczego, jak i poprawy jakości życia mieszkańców, jakości środowiska miejskiego i zmniejszenia kosztów utrzymania miejskiej infrastruktury.

O zrealizowanych zadaniach i planach na przyszłość można było dowiedzieć się od żeńskiej części Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku podczas Pikniku Europejskiego, który odbył się w sobotę w Parku Powstańców Warszawskich.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z pikniku, które umieściliśmy w naszej galerii.

 

IMG_4746.JPG

 

IMG_4741.JPG

 

IMG_4676.JPG

 

IMG_4685.JPG

 

IMG_4734.JPG

 

IMG_4710.JPG

 

IMG_4674.JPG

 

IMG_4764.JPG

 

IMG_4728.JPG

 

IMG_4685.JPG

 

IMG_4774.JPG

 

IMG_4656.JPG

 

IMG_4688.JPG
IMG_4679.JPG
IMG_4710.JPG

 

IMG_4721.JPG
Potrzebujesz szybkiego internetu? Zgłoś to na stronie internet.gov.pl

Potrzebujesz szybkiego internetu? Zgłoś to na stronie internet.gov.pl

Minister Cyfryzacji uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może: sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują; zgłosić potrzebę dostępu do internetu; zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu; oraz dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.

Potrzebujesz szybkiego internetu? Zgłoś to na stronie internet.gov.pl
Weekend zabaw - zapraszamy na Miejski (Dwu)dzień Dziecka w Słupsku

Weekend zabaw - zapraszamy na Miejski (Dwu)dzień Dziecka w Słupsku

To będzie weekend gier i zabaw na maksa! 1 i 2 czerwca Prezydentka Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka zaprasza wszystkie dzieci do wspólnej zabawy w pełnym przygód Parku Powstańców Warszawskich przy ulicy Szarych Szeregów w Słupsku. Przygotowaliśmy dla Was sporo atrakcji.

Weekend zabaw - zapraszamy na Miejski (Dwu)dzień Dziecka w Słupsku

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Słupska Karta Mieszkańca- www.slupskakarta.pl - zyskaj rabaty i preferencje
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.