Aktualności

Miasto Słupsk będzie miało nowoczesny system zarządzania wodami opadowymi

Miasto Słupsk podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi”, polegającego na zabezpieczeniu Słupska przed skutkami deszczy nawalnych oraz nadmierną ilością wód roztopowych, dzięki rozbudowie systemu kanalizacji deszczowej o zbiorniki retencyjne i obiekty małej retencji, a także poprzez zmniejszenie powierzchni nieprzepuszczalnych.

Mimo że większość inwestycji zlokalizowane będzie poza obszarem rewitalizacji, bezpośrednio wpłynie na bezpieczeństwo tego obszaru. Zatrzymanie wód opadowych na górnym tarasie miasta, która w sposób grawitacyjny spływa na położony poniżej obszar rewitalizacji radykalnie zmniejszy ryzyka zalania i podtopień gęsto zabudowanego śródmieścia.

W ramach projektu przewidziano realizację czterech zadań, tj.:

1. Budowę zbiornika retecyjno-rozsączającego przy ul. Szczecińskiej, składającego się z blisko 3000 komór o łącznej pojemności 15.000 m3,kanału zasilającego, a także wykonanie system nawadniania płyty boiska i ułożenie naturalnej murawy nad wykonanym zbiornikiem.

2. Budowę dwóch otwartych  zbiorników retencyjnych pełniących funkcję stawów retencyjno – rekreacyjnych, z których jeden powstanie przy ul. Zaborowskiej, a drugi przy ul. Dywizjonu 303, a także zbiornika retencyjno-rozsączającego wody opadowe do gruntu przy ul. Zaborowskiej. Oprócz tego, wykonane zostaną utwardzone ciągi pieszo-jezdne i oświetlenie rejonu zbiorników, a także w rejonie zbiorników nasadzone zostaną rośliny ozdobne, łąki kwietne, drzewa i krzewy oraz zamontowana zostanie mała architektura służąca rekreacji. Oba założenia stanowić będą kontynuację Parku Zachodniego i wpisywać się będą w ideę z Klinów Zieleni.

3. Likwidację zasklepionych parkingów przy ul. Bora Komorowskiego poprzez wykonanie nawierzchni parkingów, chodników oraz drogi manewrowej z materiałów przepuszczalnych, tj. płyty ażurowej i eko-bruku, a także zagospodarowanie terenu zielenią i przebudowę zjazdu.

4. Utworzenie trawników deszczowych na ulicach miasta, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji. Realizacja tego zadania będzie szczególnie interesująca i zauważalna. Słupskie Trawniki Deszczowe to pilotażowe, nowatorskie zadanie stanowiące punkt wyjścia do stworzenia rozwiązania w postaci połączonego systemu retencji miejskiej, pozwalającego na stopniową redukcję powierzchniowego spływu wód opadowych przede wszystkim z terenów uszczelnionych i poprawę ich jakości.

Na Trawniki Deszczowe najczęściej składać się będą połączone obiekty małej retencji terenowej: ogrody deszczowe, niecki i rowy bioretencyjne, muldy chłonne. Nadrzędnym zadaniem projektowanych deszczowych rabat jest przede wszystkim odciążanie systemów kanalizacji deszczowej w warunkach deszczy nawalnych poprzez skierowanie wód opadowych na obszary biologicznie czynne, co uruchomi procesy jej samooczyszczania i pozwoli na poprawę jakości wody.

Przygotowane miejsca, dokąd kierowana będzie woda opadowa z powierzchni utwardzonych, przyjmą formę specjalnie kształtowanych niecek, których celem jest zarówno zapewnienie infiltracji gromadzącej się wody w głąb gruntu oraz zapewnienie warunków do wegetacji wybranych gatunków roślin. Wybrane rośliny będą działały jak filtr biologiczny, wychwytując zanieczyszczenia i wbudowując je w tkanki roślin, a odparowując wodę z gruntu do atmosfery kształtować korzystny mikroklimat miejski.

W ramach zwiększenia w Słupsku powierzchni biologicznie czynnych, zagospodarowujących wody opadowe, zaprojektowano również nasadzenia drzew, krzewów, bylin i innej roślinności.

Słupskie Trawniki Deszczowe powstaną przy ul. Artura Grottgera, Szczecińskiej, Jana III Sobieskiego przy al. 3 Maja, Stefana Banacha i Grunwaldzkiej, a na obszarze rewitalizacji na  placu Dąbrowskiego i ul.  Ignacego Paderewskiego.

Wykonane na potrzeby projektowe obliczenia wskazują, że w sytuacji lokalizacji rabat deszczowych na gruntach chłonnych ich efektywność jest bardzo wysoka. Umieszczając rabaty we wspomnianych lokalizacjach, możliwe będzie zagospodarowanie nawet ponad 40.000 m3 wody rocznie. Realizacja projektu przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystywania wód opadowych,  poprawy estetyki otoczenia, zwiększenia bioróżnorodności, a także redukcji kosztów ponoszonych na utrzymanie trawników.

Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2021-2023.

Wartość projektu wynosi 30 509 557, 88 zł z czego Miasto Słupsk uzyskało dofinansowanie w wysokości 19 383 840, 81 zł ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Projekty, które korzystają z dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podlegają obligatoryjnej kontroli. Aby zapewnić najwyższe standardy ich realizacji stworzono proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości. W związku z realizacją przez Miasto Słupsk projektu pn. „Zarządzanie Wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej stworzyło narzędzie do zgłaszania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych związanych z przedsięwzięciem. Przekazywane sygnały pozwolą na wdrożenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

- skorzystać z formularza
lub
- wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Szczegółowe informacje nt. kontroli projektów znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

grafika prezentująca wydatki Miasta Słupska w 2021 roku, koloryustyka czarno-biało-czerwona

Zobacz, ile kosztuje Miasto!

Budżet Miasta Słupska dostępny on-line

Zobacz, ile kosztuje Miasto!
Pokrycie dachowe z azbestem.

Słupsk bez azbestu 2021

Złóż wniosek i uzyskaj dofinansowanie do likwidacji odpadów zawierających azbest.

Słupsk bez azbestu 2021

Kalendarz wydarzeń

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie. Akceptuję Informacje
Alert!

Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.

Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk

Koronawirus - najważniejsze informacje znajdziesz TUTAJ