Omiń menu i przejdź do treści strony

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Aktualności

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Na prezentowanym zdjęciu widzimy pióro leżące na kartce papieru z przygotowanymi obliczeniami. Obok znajduje się kalkulator.

    Do 30 listopada 2022 roku w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku można składać wnioski o dofinansowanie do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych. Jednorazowy zasiłek otrzymają podmioty posiadające wpis źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
    Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967)  jednorazowe dodatki przysługują podmiotom wrażliwym które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.


    Ponadto warunkiem otrzymania dofinansowania jest wpis źródła ogrzewania nieruchomości do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek wyniesie 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.
UWAGA! Wnioski złożone po terminie 30 listopada 2022 roku pozostawia się bez rozpoznania.

    Przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dofinansowania. Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłaca się na wniosek osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów, Dokumenty o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można także złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP.                                               

    W załączniku publikujemy arkusz do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego (TUTAJ) oraz wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wraz ze wskazówkami prawidłowego wypełnienia (TUTAJ), które opublikowane zostały stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Uwaga! Dokument elektroniczny do obliczania powyższego dodatku zawiera arkusze do wypełnienia osobno dla budynków nowych oddanych do użytkowania w 2021 roku, 2020 roku oraz pozostałych oddanych przed tymi datami, tzn. budynki stare.

Do wniosku należy załączyć obowiązkowo:
    • oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu
    • dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń wnioskowej kwoty.
      
    Do wniosku prosimy także załączać obliczenia z wybranego powyżej arkusza celem weryfikacji.

Lista podmiotów wrażliwych mogących ubiegać się o otrzymanie dodatku do ogrzewania:
    • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
    • jednostki organizacyjną pomocy społecznej
    • noclegownie albo ogrzewalnie
    • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
    • podmioty systemu oświaty
    • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki
    • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy
    • kościoły lub inne związki wyznaniowe
    • podmioty prowadzące działalność kulturalną
    • podmioty prowadzące działalność archiwalną
    • ochotnicze straże pożarne
    • placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
    • rodzinne domy pomocy
    • centra integracji społecznej
    • kluby integracji społecznej
    • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej
    • organizacje pozarządowe
    • spółdzielnie socjalne

węgiel zrzucony na składowisku opału
informujemy o możliwości składania wniosków na zakup węgla po preferencyjnej cenie 1 721,40 zł.

informujemy o możliwości składania wniosków na zakup węgla po preferencyjnej cenie 1 721,40 zł.

Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 r. poz. 2236) Miasto Słupsk realizuje sprzedaż węgla w preferencyjnej cenie.

informujemy o możliwości składania wniosków na zakup węgla po preferencyjnej cenie 1 721,40 zł.
Plakat koncertowy na brązowym tle bajkowa postać dziadka do orzechów, w czapce bębenkiem z pałeczkami
Dziadek do orzechów

Dziadek do orzechów

Zapraszamy na muzyczne mikołajki do Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica".

Dziadek do orzechów

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Słupska Karta Mieszkańca- www.slupskakarta.pl - zyskaj rabaty i preferencje
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.