Omiń menu i przejdź do treści strony

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Aktualności

Ważne informacje dla obywateli Ukrainy.

słupski ratusz i obok flaga Ukrainy

 

Pobyt obywatela Ukrainy, który w wyniku działań wojennych został zmuszony do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego 2022 r. oraz deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski, uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

Obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi trwającymi na terytorium ich państwa nadaje się w organie gminy na pisemny wniosek numer PESEL, który pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o nadanie numeru PESEL (do pobrania poniżej),
 • dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości (także nieważny), a w przypadku osób do 18 roku życia, również dokument potwierdzający urodzenie,
 • 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami (jak do paszportu lub dowodu osobistego),
 • w razie braku dokumentów wnioskodawca składa oświadczenie o swojej tożsamości pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, wypełnionym w alfabecie łacińskim przez  wnioskodawcę. W imieniu małoletniego wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Uwaga: małoletni od 12 roku życia musi być obecny przy składaniu wniosku.


 

Miejsce składania wniosków:


Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76 – 200 Słupsk

pokój nr 10 (wysoki parter),

w miesiącu marcu:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 18.00

w soboty w godz. 8.00 – 16.00

Sprawę w Urzędzie Miejskim załatwia się po uprzednim otrzymaniu stosownego biletu. Bilety uprawniają do wykonania bezpłatnego zdjęcia w punkcie foto znajdującym się na terenie Ratusza pok. 013 (obok KASY). Ponadto bilety zawierają termin i godzinę wizyty w sprawie nadania numeru PESEL.

 

Inne informacje:

Numer PESEL na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania w Polsce.

Numer PESEL na podstawie ustawy  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy posiadają:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego  Unii  Europejskiej, 
 • zezwolenie na  pobyt czasowy,  status uchodźcy, 
 • ochronę  uzupełniającą,
 • zgodę na  pobyt tolerowany. 

 PESEL nie przysługuje także obywatelom Ukrainy,  którzy złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone. W przypadku wycofania przez obywatela Ukrainy wniosku, o którym mowa wyżej numer PESEL może zostać nadany.

Składając wniosek, warto podać swój adres e-mail i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwi załatwienie innych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne). Będzie potrzebny do weryfikacji tożsamości osoby składającej wnioski drogą elektroniczną.

Założenie profilu zaufanego nastąpi automatycznie. Na podany adres e-mail zostanie wysłany identyfikator użytkownika profilu zaufanego. SMS-em przyjdzie jednorazowe hasło, niezbędne do aktywacji profilu zaufanego.

 

 

 Заява на отримання номера PESEL для громадян України       у зв’язку зі збройним конфліктом на території України від     16 березня 2022 року.

 

Перебування громадянина України, який внаслідок бойових дій був змушений покинути країну походження та легально в’їхав на територію Республіки Польща після 24 лютого 2022 року та заявляє про намір залишитися на території Польщі, вважається законним терміном на 18 місяців з 24 лютого 2022 року.

 

Громадянам України, які прибули на територію Республіки Польща у зв'язку з бойовими діями, які відбуваються на території їх країни, за письмовою заявою в органі влади ґміни присвоюється номер PESEL, що дозволить надати ряд державнuх послуг для цих осіб.

 

Необхідні документи:

 

 • заявка на номер PESEL (подивитися нижче),
 • проїзний документ, карта поляка або інший документ з фотографією, що дозволяє ідентифікувати особу (також недійсний), а для осіб до 18 років
 • 1 кольорова фотографія розміром 35x45 мм, на якій зображено людину в положенні спереду, без капелюха та окулярів з затемненим склом, дивиться прямо перед собою з відкритими очима, не закритим волоссям, з природним виразом обличчя та з закритим ротом (як для паспорта або ID-картки),
 • у разі відсутності документів заявник подає декларацію про свою особистість під страхом кримінальної відповідальності за подання неправдивої заявu.

 

 

Місце подання документів:

 

Заява про присвоєння номера PESEL громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни подається особисто за місцезнаходженням органу комунальної власності у письмовій формі у паперовому вигляді, з власноручним підписом, заповненим латинською мовою заявником. Від імені неповнолітнього заяву подає один із батьків, опікун, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.

 

Примітка: при подачі заяви повинні бути присутні неповнолітні віком від 12 років.

 

Місце подання документів:

 

Ратуша в м. Слупськ (Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk), кімнатa номер 10.

 

 

у березні місяці:

 

з понеділка по п'ятницю з 7.45 - 18.00

по суботах з 8.00 - 16.00

 

 

Питання в міському управлінні вирішується після отримання відповідного квитка. Квитки дають право безкоштовно сфотографуватися на фотопункті, розташованому в Ратуші, кім 013 (біля КАСY). Крім того, квитки містять дату та час візиту щодо надання номера PESEL.

 

Інша інформація:

 

Номер PESEL на підставі Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави видається міністром, уповноваженим з питань комп’ютеризації, громадянам України, які легально в’їхали на територію Республіки. Польщі безпосередньо з території України в період з 24 лютого 2022 року та заявляють про намір залишитися в Польщі.

 

Номер PESEL на підставі Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни не надається громадянам України, які мають:

 

 • постійне місце проживання,
 • дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу,
 • дозвіл на тимчасове проживання,
 • статус біженця,
 • додатковий захист,
 • дозвіл на допустиме перебування.

 

Вона також недоступна громадянам України, які подали заяви про міжнародний захист в Республіці Польща або від імені яких подано такі заяви. У разі відкликання зазначеної заяви громадянином України може бути присвоєно номер PESEL.

 

При подачі заявки варто вказати адресу електронної пошти та номер телефону та погодитися на створення довіреного профілю. Профіль полегшить виконання інших формальностей через Інтернет (наприклад, подання заявки на отримання грошової допомоги). Це знадобиться для підтвердження особи, яка подає заявку, електронню дорогoю.

 

Створення довіреного профілю відбудеться автоматично. Ідентифікатор користувача довіреного профілю буде надіслано на вказану адресу електронної пошти. SMS надішле вам одноразовий пароль, необхідний для активації довіреного профілю.

 

Czarny symbol telefonu komórkowego w czerownym kole, przekreślony czerwoną linią.
15 lipca – Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego

15 lipca – Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego

Bądź offline! Dasz radę?

15 lipca – Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego
Na zdjęciu dorosły mężczyzna leżący na aparacie skanującym kości
Bezpłatne badania osteoporozy

Bezpłatne badania osteoporozy

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej realizuje programu polityki zdrowotnej Miasta Słupska pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Miasta Słupska na lata 2024-2027”. Program finansowany jest przez Miasto Słupsk i skierowany do mieszkańców Słupska. Program realizowany jest do 31 grudnia 2027 r.

Bezpłatne badania osteoporozy

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Zobaczcie, co zaplanowaliśmy dla Was w wakacje - zajrzyjcie do informatora turystycznego!
Wsparcie ze środków PFRON dla przedsiębiorców z naszego miasta
Półkolonie na sportowo! Sprawdź ofertę!
Słupska Karta Mieszkańca - zyskaj rabaty i preferencje