Omiń menu i przejdź do treści strony

Aktualności

Nabór kandydatów do Słupskiej Rady Seniorów

Zdjęcie przedstawia urnę do głosownia.

Prezydentka Miasta Słupska, Zarządzeniem
Nr 865/ZiSS/2023 z dnia 17 listopada 2023 roku ogłasza nabór kandydatów do Słupskiej Rady Seniorów.

Kandydatów na członków Słupskiej Rady Seniorów mogą zgłaszać:

1) podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku;

2) grupy nieformalne 10 seniorów, posiadających bierne prawo wyborcze.

Link do Zarządzenia Nr 865/ZiSS/2023
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Słupskiej Rady Seniorów:
https://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/38399.html

Kandydatów można zgłaszać w terminie do 8 grudnia 2023 roku do godz. 14.00.

Zgłoszenie należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej, na wzorze określonym załącznikiem Nr 2 (karta zgłoszenia) do Zarządzenia Nr 865/ZiSS/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 listopada 2023 roku w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku (pok. 208),
plac Zwycięstwa 1 w Słupsku.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów

 

Słupska Rada Seniorów jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, który współpracuje z organami Miasta Słupska w obszarze spraw lokalnych, w szczególności dotyczących osób starszych.

Cel działania:

Celem Słupskiej Rady Seniorów jest zapewnienie osobom starszym wpływu na sprawy dotyczące społeczności Miasta Słupska, ze szczególnym uwzględnieniem seniorek i seniorów.

Opiekę merytoryczną nad pracą Rady sprawują poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego
w Słupsku w zależności od zakresu merytorycznego poruszanych spraw, natomiast w zakresie organizacji posiedzeń –Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

Zakres działania:

1) aktywizacja i integracja społeczna;

2) zapobieganie marginalizacji;

3) poprawa społecznego wizerunku;

4) ochrona zdrowia;

5) rozwój form wypoczynku oraz dostęp do edukacji, kultury i sportu.

Do zadań Rady należy:

1) współpraca z władzami Miasta Słupska oraz innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach seniorek i seniorów;

2)    przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko
i długoterminowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorek i seniorów;

 3)   monitorowanie potrzeb słupskich seniorek i seniorów;

4)    wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz osób starszych;

5)    konsultowanie i ustalanie priorytetów w kierunkach polityk i zadań realizowanych na rzecz osób starszych;

6)    informowanie społeczności Słupska o szczególnych kierunkach działań podejmowanych
przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz osób starszych;

7)    inicjowanie działań na rzecz współpracy międzypokoleniowej lokalnej społeczności, kształtowanie kreatywności i pozytywnego wizerunku osób starszych.

Zasady i cel działania Słupskiej Rady Seniorów określa statut przyjęty uchwałą Nr XIII/120/15
Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Słupskiej Rady Seniorów
i nadania jej statutu
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz.4468)

link do uchwały: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2019/4468/akt.pdf

Dwa magiczne dni mikołajkowej zabawy w Słupsku

Dwa magiczne dni mikołajkowej zabawy w Słupsku

W tym roku dzieci ze Słupska i okolic musiały być wyjątkowo grzeczne, bo czeka je podwójna dawka niespodzianek od św. Mikołaja. Miasto przygotowało dwa magiczne dni mikołajkowej zabawy na placu Zwycięstwa i w Hali Gryfia. Na obie imprezy wstęp wolny.

Dwa magiczne dni mikołajkowej zabawy w Słupsku
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE SŁUPSK: TU SIĘ ODDYCHA

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE SŁUPSK: TU SIĘ ODDYCHA

Zaprojektuj słupską eko-pocztówkę

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE SŁUPSK: TU SIĘ ODDYCHA

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Słupska Karta Mieszkańca- www.slupskakarta.pl - zyskaj rabaty i preferencje
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.