Bezpieczeństwo

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku rozpoczęło swoją działalność 13 stycznia 2009 roku. Działa na podstawie ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz.1398 z późn.zm.).

Centrum funkcjonuje całodobowo a obszarem jego działania jest Miasto Słupsk. Odgrywa ono zasadniczą rolę w funkcjonowaniu systemu zarządzania kryzysowego i pełni funkcję punktu koordynacyjnego i ośrodka łączności, scalającego w codziennej działalności służby ratownicze i komunalne, które biorą bezpośredni i pośredni udział w akcjach ratowniczych.

Jeżeli zdarzy się, że jesteś świadkiem niespodziewanego zdarzenia np. katastrofy budowlanej, wydostania się do otoczenia substancji niebezpiecznej itp. i nie wiesz z jaką służbą się skontaktować - zadzwoń na telefon dyżurny Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku.

Zdjęcie biura - biurko z 5 monitorami, trzy telefony stacjonarne, dwa fotele biurowe

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SŁUPSKU

tel. dyżurny: 59 8426467 - całodobowo

tel. kom. - 693 390 025 - wysyłanie SMS przez osoby niesłyszące i niedosłyszące

fax: 59 8422792

e-mail: czk@um.slupsk.pl

adres: ul. Rynek Rybacki 2, 76-200 Słupsk

 

 

Do ustawowych zadań Centrum należy:

 1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzebyzarządzania kryzysowego;
 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnegoostrzegania ludności;
 4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 6. dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
 7. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
 8. realizacja zadań określonych w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631).

 

Zadania wykonywane w ramach całodobowego dyżuru Centrum obejmują:

 1. gromadzenie i aktualizację danych o potencjalnych zagrożeniach mieszkańców miasta mogących spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludności, znaczną destrukcję w infrastrukturze, uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i instalacji technicznych niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania;
 2. powiadamianie i alarmowanie o zagrożeniach ludności i środowiska naturalnego na terenie miasta oraz o sposobach minimalizacji ich skutków;
 3. systematyczne kontrolowanie sprawności działania systemu alarmowego, ostrzegania oraz urządzeń łączności;
 4. współpracę z instytucjami realizującymi stały monitoring środowiska;
 5. przygotowanie wstępnej analizy powstałych zagrożeń i uruchomienie działań ochronno - ratowniczych, zgodnie z ustalonymi procedurami;
 6. koordynację akcji ratowniczych i prewencyjnych do czasu przejęcia akcji przez upoważnione osoby;
 7. stałe informowanie Prezydenta Miasta Słupska o sytuacjach nadzwyczajnych i bieżące realizowanie podejmowanych decyzji;
 8. stworzenie zaplecza dla pracy zespołu doradczego (Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego miasta Słupska), wspomagającego podejmowanie decyzji w sytuacjach zagrożeń, katastrof lub kryzysu;
 9. współdziałanie w zakresie wymiany i analizy informacji z powiatowymi inspekcjami, służbami i strażami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo miasta;
 10. współpracowanie z właściwymi komórkami organów administracji wojewody, sąsiednich;
 11. powiatów oraz gmin w zakresie wymiany informacji istotnych dla bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców;
 12. uruchamianie stosownych procedur zarządzania kryzysowego, wynikających z opracowanych planów oraz podpisanych umów i porozumień;
 13. współdziałanie w przygotowaniu ostrzeżeń, komunikatów i informacji dla środków masowego przekazu i mieszkańców miasta;
 14. współdziałanie w tworzeniu materiałów analityczno – operacyjnych związanych z sytuacjami kryzysowymi;
 15. uruchamianie i organizowanie stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
 16. gromadzenie i aktualizację baz danych o zagrożeniach oraz siłach i środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym;
 17. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 18. tworzenie bazy do formowania formacji obrony cywilnej miasta;
 19. przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jegoorganizacji;
 20. nadzorowanie lotów nad miastem śmigłowców, samolotów i dronów w strefie R, po uzyskaniu przez użytkowników wcześniejszej akceptacji Prezydenta Miasta Słupska oraz zgody Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
 21. współdziałanie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego (Nr 112);
 22. powiadamianie lekarza orzecznika w sprawie stwierdzania zgonu, wystawiania karty zgonu oraz ustalenia przyczyn zgonu osób zmarłych na terenie miasta.
Baner SBO 2022
Zachęcamy do zapoznania się z zadaniami w ramach SBO 2022

Zachęcamy do zapoznania się z zadaniami w ramach SBO 2022

Już we wtorek 2 listopada rozpoczyna się głosowanie na zadania w Słupskim Budżecie Obywatelskim 2022,

Zachęcamy do zapoznania się z zadaniami w ramach SBO 2022
plakat na czerwonym tle napis 16-21 grudnia 2021, Słupski Jarmark Bożonarodzeniowy. Poszukujemy wystawców.
Zapraszamy wystawców artykułów i produktów świątecznych

Zapraszamy wystawców artykułów i produktów świątecznych

Czekamy na Państwa zgłoszenia pod adresem e-mail: wip@um.slupsk.pl do 30 października 2021 roku!

Zapraszamy wystawców artykułów i produktów świątecznych

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.
Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk