Rewitalizacja

Krajowy pilotaż

„Modelowa  rewitalizacja  miast”  to  konkurs  dotacyjny  Ministerstwa  Inwestycji  i  Rozwoju ogłoszony w kwietniu 2015 r. dla jednostek samorządu terytorialnego.

Celem konkursu jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego  (gmin posiadających status miasta) w  procesie  opracowywania  programów  rewitalizacji  i modelowych  działań w zakresie  rewitalizacji  na  obszarach  miejskich. Opracowane lub zaktualizowane w ramach konkursu programy rewitalizacji będą  traktować  rewitalizację  jako  proces kompleksowy,  uwzględniający  elementy  zarówno infrastrukturalne i gospodarcze, jak również społeczne. Efekty dofinansowanych projektów będą stanowić wzór, dla innych miast, realizujących własne projekty rewitalizacyjne.

W  pierwszym  etapie  konkursu  wzięło  udział  240  miast.  W  II  etapie  spośród  57 wniosków wybrano  do  realizacji  20  projektów  o  łącznej  wartości  blisko  43,7 mln zł.  Słupsk  znalazł  się w grupie miast pilotażowych.

Projekt  pn.  „Opracowanie  modelu  rewitalizacji  społecznej,  gospodarczej,  przestrzennej i  środowiskowej  obszarów  śródmiejskich  na  przykładzie  Miasta  Słupska” o wartości 2 066 400,00 zł uzyskał dofinansowanie w kwocie 1 859 760,00 zł, co stanowi 90 % planowanych wydatków.

Uzyskane dofinansowania pozwoli Miastu na opracowanie szeregu dokumentów w tym dokumentów strategicznych dedykowanych obszarowi rewitalizacji, dokumentacji technicznych, dokumentów planistycznych oraz analiz dla obszaru rewitalizowanego. Celem projektu jest opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji w obszarach miejskich poprzez wypracowanie metodologii oraz sposobu podejścia do działań rewitalizacyjnych zorientowanych na osiągnięcie jak największego efektu dla miasta i jego mieszkańców, z uwzględnieniem jego specyfiki oraz indywidualnych uwarunkowań.

W ramach projektu przewidziano:
1. wykonanie pogłębionej diagnozy społeczno-gospodarczej dla obszaru rewitalizacji obejmującej m.in.: bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, strukturę wiekową i trendy demograficzne, analizę lokalnych potencjałów oraz możliwości zaangażowania środków prywatnych;
2. wykonanie pogłębionej analizy rynku nieruchomości w tym budownictwa mieszkaniowego i lokali użytkowych;
3. wykonanie analizy przestrzennej z uwzględnieniem rozwiązań komunikacyjnych i funkcjonalnych;
4. opracowanie polityki rozwiązywania problemów społecznych obszaru rewitalizowanego;
5. opracowanie graficzne danych, wniosków, rekomendacji na potrzeby Gminnego Programu Rewitalizacji;
6. opracowanie koncepcji utworzenia i funkcjonowania Centrum Monitorowania Miejskiego;
7. zakup programu graficznego do modelowania i monitorowania rewitalizacji wraz z 2 jednostkami centralnymi;
8. opracowanie dokumentacji projektowych dla obiektów aktywizacji: społecznej, kulturalnej, zawodowej;
9. opracowanie dokumentacji projektowych na zagospodarowanie wnętrz wewnątrzkwartałowych i przestrzeni publicznych;
10. przeprowadzenie działań i zamierzeń partycypacyjnych:
– przeprowadzenie ankietyzacji/wywiadów/spotkań fokusowych dot. proponowanych rozwiązań organizacyjnych, funkcjonalnych i przestrzennych,
– przygotowanie materiałów na warsztaty i spacery badawcze, planowanie partycypacyjne (w tym m.in. mapy, wizualizacje),
– opracowanie portalu dot. obszaru rewitalizowanego,
– stworzenie punktu konsultacyjnego,
– przeprowadzenie  programu małych grantów wspierających proces angażowania mieszkańców w proces rewitalizacji np. zielone podwórka itp.

Zgłaszanie propozycji przedsięwzięć i projektów – Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2021-2030
Zgłoś swoje propozycje przedsięwzięć!

Zgłoś swoje propozycje przedsięwzięć!

Zapraszamy do składania propozycji przedsięwzięć i projektów do Strategii Rozwoju MOF Słupsk-Ustka na lata 2021-2030.

Zgłoś swoje propozycje przedsięwzięć!
N zdjęciu widzimy grafiki obrazujące atrakcje podczas bezpłatnej imprezy dla mieszkańców - to co w treści komunikatu  -rowery, strefa gastronomiczna, animacyjne ludziki
Festiwal Uliczny już 19 września

Festiwal Uliczny już 19 września

Bawimy się i uczymy - na pl.Zwycięstwa

Festiwal Uliczny już 19 września

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.
Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk