Fundusz Dróg Samorządowych

Budowa ul. Legionów Polskich wraz z przebudową ul. Marii Zaborowskiej

Budowa ulicy Legionów Polskich (116118G) wraz z przebudową ulicy Marii Zaborowskiej (116270G) w mieście Słupsk

Ulice te charakteryzował bardzo zły stan techniczny nawierzchni – ul. Zaborowskiej posiadała liczne spękania oraz odkształcenia w formie kolein i innych nierówności, natomiast ul. Legionów Polskich była utwardzoną drogą gruntową, nieposiadającą odwodnienia, co z racji dużego spadku podłużnego powodowało stałe rozmywanie szutrowo – gruntowej nawierzchni i zalewanie okolic ronda J. Hallera – DK 21 oraz zamulanie i zapiaszczanie kanalizacji w ciągu ulicy Piłsudskiego (kolektor nr VI w ul. Piłsudskiego jest jednym z dwóch najbardziej obciążonych kolektorów deszczowych w mieście). Brak realizacji inwestycji wiązał się z dalszym wyniszczaniem ul. Legionów Polskich i w konsekwencji ul. Piłsudskiego przez wody opadowe i użytkowników drogi.

Ruch pieszy na drogach gruntowych ul. Legionów odbywał się wraz z ruchem pojazdów, w dużej mierze były to samochody ciężarowe, a brak oświetlenia na ulicy wpływał na niski poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza w kontekście funkcjonowania w okolicach dwóch szkół. Ulica stanowi także jedyny dojazd do ujęcia wody “Legionów Polskich”, jednego z trzech czynnych ujęć zapewniających wodę pitną dla mieszkańców obsługiwanych przez Spółkę Wodociągi Słupsk (tj samego miasta i miejscowości podmiejskich, łącznie ponad 100 000 mieszkańców). Zapewnienie sprawnego dojazdu ciężkim wozom technicznym do tego ujęcia stanowi z racji stale pogarszającego się stanu gruntowego odcinka tej ulicy coraz większe wyzwanie.

Inwestycja polegała na budowie 495 metrów drogi gminnej nr 116118G (ul. Legionów Polskich) oraz przebudowie 470 metrów drogi gminnej nr 116270G (ul. Zaborowskiej), w tym 360 m o nawierzchni bitumicznej i ok. 110 metrów drogi z betonowych płyt. Nowa konstrukcja nawierzchni to drogi jednojezdniowe dwupasmowe dwukierunkowe o szerokości 6,00-6,50 metrów o nawierzchni bitumicznej obustronnie ograniczone krawężnikami. Wzdłuż jezdni wybudowano chodniki dla ruchu pieszego o szerokości 2,00-2,50 metrów, w znacznej części oddzielone od jezdni pasem zieleni oraz drogę rowerową z betonu asfaltowego, która została włączona do sieci transportu rowerowego na terenie miasta przy rondzie gen. Hallera. Zostały zastosowane ponadstandardowe rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami m.in. miejsca przecięcia ciągów pieszych z rowerowymi i samochodowymi zostaną wyposażone w płytki z wypustkami dla osób niewidomych i niedowidzących. Skrzyżowanie ulic Legionów Polskich i Marii Zaborowskiej zaprojektowano w postaci małego ronda. Przy ulicach będących przedmiotem inwestycji powstały również zjazdy publiczne z kostki brukowej oraz miejsca parkingowe, w tym dla niepełnosprawnych. Ponadto,wykonano odwodnienie spadkami poprzecznymi i podłużnymi do projektowanej kanalizacji deszczowej, wybudowano kanał technologiczny oraz wykonano oświetlenie uliczne typu Led.

Ul. Legionów Polskich stanowi istotny element transportowego systemu dróg zbiorczych do dróg wyższego rzędu – jest połączona bezpośrednio rondem z ringiem miejskim (DK21) i łączy miasto z największym osiedlem (Osiedle Niepodległości – 1/3 mieszkańców Słupska), rezerwą mieszkaniową miasta (ok. 150 ha ograniczonych ulicami Legionów Polskich/Zaborowskiej i Szpilewskiego) oraz pobliskimi miejscowościami w gminie Słupsk (m.in. Bierkowo, Bruskowo Wielkie). Jest także elementem kilkuletniego planu przebudowy i modernizacji połączenia z miejscowością Bierkowo, które stanowić będzie alternatywę dla jedynego połączenia Słupska (ulica 3 Maja) ze znajdującym się tam cmentarzem komunalnym i Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów, w efekcie nabierając funkcji tranzytowej drogi publicznej. przebudowy w ramach projektu ul. Zaborowską stanowić będzie zamienną drogę dla ringu miejskiego, kierując ruch w zachodnią stronę miasta oraz łącząc się z ul. Zaborowskiej – będzie drogą zbiorczą o funkcji ruchu lokalnego i ponadlokalnego wyprowadzającą ruch z części Osiedla Niepodległości oraz nowych osiedli budowanych w jego najbliższej okolicy, w tym pobliskim Bierkowie.

Tablica informacyjna przy ul. Legionów Polskich

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego zakładają dalszy rozwój budownictwa jedno- i wielorodzinnego – obecnie w budowie lub na etapie uzyskanego pozwolenia na budowę jest ok. 800 lokali mieszkalnych, zaś docelowo pojemność urbanistyczna w rejonie ul. Legionów Polskich i Zaborowskiej oszacowana została na ok. 5 000 mieszkań. Poprzez połączenie ronda w ciągu ulicy Legionów Polskich z planowanym do przebudowy ulicy Zaborowskiej (obecnie z płyt betonowych) stanowić będzie domknięcie układu drogowego od lat planowanego w zachodniej części Miasta. Ulica M. Zaborowskiej to także droga zbiorcza dla ok. 8 000 słupszczan zamieszkujących jej bezpośrednie sąsiedztwo oraz jedyna droga dojazdowa dla terenów położonych na zachód od wspomnianej drogi poddawanych obecnie intensywnym procesom inwestycyjnym. Oznacza to, że ruch na tej ulicy w najbliższych latach będzie nieustannie wzrastał, co w przypadku braku inwestycji polegającej na włączeniu ulicy Zaborowskiej poprzez Legionów Polskich w ring miejski (DK 21) może spowodować paraliż komunikacyjny w tej części miasta. Przy zmodernizowanym odcinku Zaborowskiej znajduje się pętla autobusowa systemu transportu miejskiego i ponadlokalnego, której ranga, w porównaniu z latami ubiegłymi po wybudowaniu ringu znacznie wzrosła. Pętla stanowi m.in. pętlę początkową dla czterech podstawowych linii komunikacji zbiorowej (nr: 15, 16, 18, 19), kilku linii uzupełniających, w tym łączących miasto z miejscowościami podmiejskimi oraz strefą ekonomiczną i zakładami położonymi na terenie gminy wiejskiej Słupsk. Stanowi także pętlę początkową dla dwóch przewoźników prywatnych wykonujących stałe połączenia komunikacji zbiorowej na linii Słupsk –Ustka.

Długość przebudowywanego i budowanego odcinka drogi: 0,965 km

 

Grupa rowerzystów jadących na rowerach.

Rowerowa Stolica Polski 2021

Oficjalny trening!

Rowerowa Stolica Polski 2021
Dłonie dwóch osób. Jedna trzyma długopis i dokumenty

Zmieniony tryb funkcjonowania Centrum Obsługi Mieszkańca

Zmieniony tryb funkcjonowania Centrum Obsługi Mieszkańca

Kalendarz wydarzeń

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie. Akceptuję Informacje
Alert!

Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.

Zmiany w funkcjonowaniu ratusza - wizyta możliwa jedynie po wcześniejszym umówieniu. Więcej informacji TUTAJ.

Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk