Zwolnienia od podatku od nieruchomości

Głównym celem opracowania pakietu uchwał wprowadzających preferencyjne stawki i zwolnienia z podatku od nieruchomości jest stymulowanie rozwoju szeroko pojętej, głównie małej i średniej, przedsiębiorczości w Słupsku.
Pakiet „Słupsk wspiera Biznes” to kompleksowy system zachęt inwestycyjnych w formie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Słupska.

W skład Pakietu wchodzą :

  1. Uchwała Nr XXIII/272/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta Słupska 

2. Uchwała Nr XXIII/270/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie branż chronionych, zanikających i preferowanych na wskazanym obszarze w centrum miasta Słupska

3. Uchwała Nr XXIII/271/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii, innowacji i działalności badawczo rozwojowej na terenie miasta Słupska

CELE WPROWADZENIA PAKIETU:
stymulowanie nowych inwestycji (efekt zachęty)
wspieranie istniejących przedsiębiorstw / reinwestycje
stymulowanie tworzenia nowych miejsc pracy/obniżanie poziomu bezrobocia
wspieranie branż kreatywnych, chronionych, innowacyjnych, zanikających i preferowanych
tworzenie proinwestycyjnego klimatu

OCZEKIWANE EFEKTY:

  • ożywienie centrum miasta
  • stymulowanie współpracy środowiska B+R/uczelni wyższych z biznesem
  • zwiększona liczba projektów innowacyjnych, wpływających na rozwój gospodarczy regionu
  • wzrost reinwestycji
  • nowe inwestycje
  • wzrost liczby miejsc pracy
  • zwiększone wpływy z podatku PIT/CIT