Miasto Słupsk ma ambicje stać się zielonym miastem nowej generacji, które łączy zieloną gospodarkę ze sprawiedliwością społeczną oraz ochroną środowiska i klimatu. Aby osiągać te cele wprowadza m. in. nowe standardy w miejskich inwestycjach oraz instytucjach, aktywnie działa w sieciach współpracy, a także wdraża innowacyjne działania edukacyjne i społeczne. W ramach tych priorytetów samorząd w partnerstwie z instytucjami i organizacjami społecznymi powołał punkt edukacyjny dla mieszkańców „Zielony punkt”. Obecnie działa on w filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku przy ulicy Hubalczyków 8. 

Zielony Punkt stanowi ważną częścią zintegrowanej edukacji ekologicznej w Słupsku.  Łączy on funkcje udzielania porad ekologicznych mieszkańcom i angażowania się w organizację cyklicznych imprez  z aktualną działalnością edukacyjną bibliotek ze wzbogaconą ofertą edukacyjną. W 2016 roku Miast Słupsk otrzymało za edukację ekologiczną prowadzoną przez Zielony Punkt prestiżową nagrodę Eco-Miasto przyznawaną przez Ambasadę Francji.

W 2017 roku powstaną kolejne Zielone Punkty w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. Każdy z nich będzie miał spójną identyfikację wizualną (logo, kolorystyka, materiały informacyjne), wyposażenie – stanowiące same w sobie materiały edukacyjne (m. in. żarówki LED, meble wykonane z materiałów nietoksycznych i łatwych do recyklingu), bibliotekę ekologiczną budowaną wraz z partnerami miasta (m. in. Ambasada Królestwa Szwecji, Fundacja im. Heinricha Bölla , Zielony Instytut), gry edukacyjne oraz materiały informacyjne dotyczące:

 • oszczędzania energii,
 • prawidłowej segregacji odpadów,
 • wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł,
 • racjonalnego gospodarowania wodą,
 • bioróżnorodności,
 • praw zwierząt.

Kadra bibliotek odpowiedzialna za Zielone Punkty będzie szkolić się dodatkowo w różnorodnych dziedzinach zrównoważonego rozwoju. Już wcześniej „pozytywni bibliotekarze” działali na tym polu – w samym 2016 roku placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej zorganizowały 42 imprezy, w których udział wzięło ok. 1100 osób. Z kolei Zielony Punkt w zaledwie pierwszych miesiącach działania trafił do ponad 5 tysięcy odbiorców.

W ten sposób zintegrowane zostaną zasoby i potencjały obu podmiotów: sprzęt, doświadczenie, materiały i kontakty Zielonego Punktu z przestrzeniami, merytorycznym przygotowaniem, entuzjazmem i profesjonalizmem kadry bibliotecznej.

                                               Skąd się wziął Zielony Punkt

Zielony Punkt powstał w 2015 roku z inicjatywy prezydenta miasta Roberta Biedronia w opracowaniu Beaty Maciejewskiej – pełnomocniczki prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta, jako pierwszy w Polsce punkt edukacyjno-informacyjny, otwarty dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek, który udziela nieodpłatnych porad wszystkim chętnym z zakresu ochrony środowiska i łączących się z tym zysków (m. in. pochodzących z oszczędności finansowych).

Czym się zajmujemy

W Zielonym Punkcie można dowiedzieć się m. in. jak oszczędzać energię, w jaki sposób pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych, otrzymać dofinansowanie na wymianę ogrzewania na ekologiczne, obniżyć rachunki za ciepło,  jak należy segregować odpady komunalne.

Finansowanie

Środki na rozpoczęcie projektu pozyskano wraz z partnerem – Centrum Inicjatyw Obywatelskich od Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie. Powiatowy Urząd Pracy sfinansował pracę przez ok. pół roku 5 pracownic punktu. W roku 2016 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pokrywał pensję pracownicy Zielonego Punktu w ramach programu „Absolwent”.  W 2017 roku, pozyskane zostały kolejne środki a także sprzęt i materiały (meble, oświetlenie, książki) od organizacji pozarządowych i firm z całej Polski. 

Co już udało się nam zrobić?

Zielony Punkt zwiększył świadomość mieszkańców i mieszkanek miasta, a także instytucji miejskich, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców itd. w zakresie praktycznych rozwiązań związanych z oszczędzaniem energii i zasobów, które generują zyski i poprawiają jakość codziennego życia. Funkcjonowanie Zielonego Punktu wpływa także na wzrost świadomości i wiedzy nt. zasad zrównoważonego rozwoju. Przyczynia się również do osiągnięcia celów zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej – dokumentu, który wyznacza nowoczesny rozwój miasta.

 • Dotychczasowe osiągnięcia: 

  Przez pierwszy okres działania  prowadziliśmy nieodpłatne porady w stacjonarnym punkcie, w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej oraz w siedzibach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, instytucji miejskich i szkół. Uczestniczyliśmy też w spotkaniach wspólnot mieszkaniowych docierając w ten sposób do mieszkańców z najważniejszymi informacjami dot. polityki miasta w zakresie działań ekologicznych oraz współorganizujemy szkolenia z ww. zakresu.

  Informacje dot. ekologicznych sposobów oszczędzania energii znalazły się także we wszystkich nowo oddanych mieszkaniach komunalnych.

  Zielony Punkt angażował się także w koordynację działań prowadzonych przez jednostki samorządowe i organizacje społeczne – współpracujemy ze słupskimi szkołami, które przystąpiły do europejskiego programu oszczędzania energii Euronet 50/50 max.

  Regularnie angażujemy się w akcje społeczne:

  • Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

  • Sprzątanie Świata

  • Godzina dla Ziemi

  • Światowy Dzień Wody

  • Dzień Ziemi

  • Dzień bez śmiecenia

  • Dzień bez samochodu.

Dostępność