Miasto Słupsk ma ambicje stać się zielonym miastem nowej generacji, które łączy zieloną gospodarkę ze sprawiedliwością społeczną oraz ochroną środowiska i klimatu. Aby osiągać te cele wprowadza m. in. nowe standardy w miejskich inwestycjach oraz instytucjach, aktywnie działa w sieciach współpracy, a także wdraża innowacyjne działania edukacyjne i społeczne. W ramach tych priorytetów samorząd w partnerstwie z instytucjami i organizacjami społecznymi powołał punkt edukacyjny dla mieszkańców „Zielony punkt”. Obecnie działają dwa Zielone Punkty- pierwszy w filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku przy ulicy Hubalczyków 8,  drugi w filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku przy ulicy Braci Gierymskich 1.

Aktualności dotyczące Zielonych Punktów: http://biblioteka.slupsk.pl/zielony-punkt/

Zielone Punkty stanowi ważną częścią zintegrowanej edukacji ekologicznej w Słupsku. Łączą one funkcje udzielania porad ekologicznych mieszkańcom i angażowania się w organizację cyklicznych imprez z aktualną działalnością edukacyjną bibliotek ze wzbogaconą ofertą edukacyjną. W 2016 roku Miasto Słupsk otrzymało za edukację ekologiczną prowadzoną przez Zielony Punkt prestiżową nagrodę Eco-Miasto przyznawaną przez Ambasadę Francji.

W 2018 roku powstaną kolejne Zielone Punkty w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. Każdy z nich będzie miał spójną identyfikację wizualną (logo, kolorystyka, materiały informacyjne), wyposażenie – stanowiące same w sobie materiały edukacyjne (m. in. żarówki LED, meble wykonane z materiałów nietoksycznych i łatwych do recyklingu), bibliotekę ekologiczną budowaną wraz z partnerami miasta (m. in. Ambasada Królestwa Szwecji, Fundacja im. Heinricha Bölla , Zielony Instytut), gry edukacyjne oraz materiały informacyjne dotyczące:

 • oszczędzania energii,

 • prawidłowej segregacji odpadów,

 • wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł,

 • racjonalnego gospodarowania wodą,

 • bioróżnorodności,

 • praw zwierząt.

Kadra bibliotek odpowiedzialna za Zielone Punkty będzie szkolić się dodatkowo w różnorodnych dziedzinach zrównoważonego rozwoju. Już wcześniej „pozytywni bibliotekarze” działali na tym polu – w samym 2016 roku placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej zorganizowały 42 imprezy, w których udział wzięło ok. 1100 osób. Z kolei Zielony Punkt w zaledwie pierwszych miesiącach działania trafił do ponad 5 tysięcy odbiorców.

W ten sposób zintegrowane zostaną zasoby i potencjały obu podmiotów: sprzęt, doświadczenie, materiały i kontakty Zielonego Punktu z przestrzeniami, merytorycznym przygotowaniem, entuzjazmem i profesjonalizmem kadry bibliotecznej.

Skąd się wziął Zielony Punkt?

Zielony Punkt powstał w 2015 roku z inicjatywy prezydenta miasta Roberta Biedronia w opracowaniu Beaty Maciejewskiej – pełnomocniczki prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta, jako pierwszy w Polsce punkt edukacyjno-informacyjny, otwarty dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek, który udziela nieodpłatnych porad wszystkim chętnym z zakresu ochrony środowiska i łączących się z tym zysków (m. in. pochodzących z oszczędności finansowych).

Czym się zajmujemy?

W Zielonych Punktach można dowiedzieć się m. in. jak oszczędzać energię, w jaki sposób pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych, otrzymać dofinansowanie na wymianę ogrzewania na ekologiczne, obniżyć rachunki za ciepło, jak należy segregować odpady komunalne.

Finansowanie

Środki na rozpoczęcie projektu pozyskano wraz z partnerem – Centrum Inicjatyw Obywatelskich od Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie. Powiatowy Urząd Pracy sfinansował pracę przez ok. pół roku 5 pracownic punktu. W roku 2016 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pokrywał pensję pracownicy Zielonego Punktu w ramach programu „Absolwent”. W 2017 roku, pozyskane zostały kolejne środki a także sprzęt i materiały (meble, oświetlenie, książki) od organizacji pozarządowych i firm z całej Polski.

Co już udało się nam zrobić?

Zielone Punkty zwiększyły świadomość mieszkańców i mieszkanek miasta, a także instytucji miejskich, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców itd. w zakresie praktycznych rozwiązań związanych z oszczędzaniem energii i zasobów, które generują zyski i poprawiają jakość codziennego życia. Funkcjonowanie Zielonych Punktów wpływa także na wzrost świadomości i wiedzy nt. zasad zrównoważonego rozwoju. Przyczynia się również do osiągnięcia celów zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej – dokumentu, który wyznacza nowoczesny rozwój miasta.

Dotychczasowe osiągnięcia:

Przez pierwszy okres działania prowadziliśmy nieodpłatne porady w stacjonarnym punkcie, w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej oraz w siedzibach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, instytucji miejskich i szkół. Uczestniczyliśmy też w spotkaniach wspólnot mieszkaniowych docierając w ten sposób do mieszkańców z najważniejszymi informacjami dot. polityki miasta w zakresie działań ekologicznych oraz współorganizujemy szkolenia z ww. zakresu.

Informacje dot. ekologicznych sposobów oszczędzania energii znalazły się także we wszystkich nowo oddanych mieszkaniach komunalnych.

Zielony Punkt angażował się także w koordynację działań prowadzonych przez jednostki samorządowe i organizacje społeczne – współpracował ze słupskimi szkołami, które przystąpiły do europejskiego programu oszczędzania energii Euronet 50/50 max.

Regularnie angażujemy się w akcje społeczne:

  • Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

  • Sprzątanie Świata

  • Godzina dla Ziemi

  • Światowy Dzień Wody

  • Dzień Ziemi

  • Dzień bez śmiecenia

  • Dzień bez samochodu.

   Efekty zintegrowanej edukacji ekologicznej w Słupsku:

  • Wszystkie filmiki dotyczące zintegrowanej edukacji ekologicznej w Słupsku znajdziesz tutaj

 MARZEC – „PIJ WODĘ PROSTO Z KRANU”

KWIECIEŃ – „OSZCZĘDZAJ DLA SIEBIE – OSZCZĘDZAJ DLA ZIEMI”

MAJ – „SEGREGUJESZ – NIE MARNUJESZ”

 CZERWIEC – „ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ – POSTAW NA ENERGIĘ ODNAWIALNĄ”

WRZESIEŃ – „MOBILNY SŁUPSK”

PAŹDZIERNIK – „ZWIERZĘ NIE JEST RZECZĄ”

http://biblioteka.slupsk.pl/zielony-punkt/729-swiatowy-miesiac-dobroci-dla-zwierzat.html

LISTOPAD I GRUDZIEŃ – „ODETCHNIJ CZYSTYM POWIETRZEM”

Dostępność