Opieka nad dzieckiem do lat 3

Grafika dzieci
Grafika Freepik

Formy opieki na dziećmi do lat 3:

Opieka nad dzieckiem do lat trzech realizowana jest zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., poz. 157). Opieka może być realizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez opiekuna dziennego oraz nianię. W ramach opieki realizowana jest funkcja: opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna.

ŻŁOBKI I KLUBY DZIECIĘCE

 • Żłobek – organizuje opiekę nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20 tyg. życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia w wymiarze do 10 godz. dziennie.
 • Klub dziecięcy – organizuje opiekę nad dzieckiem w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia w wymiarze do 5 godz. dziennie.
 • Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:
  – gminy,
  – osoby fizyczne,
  – osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 • Do zadań żłobka, klubu dziecięcego i dziennego opiekuna należy w szczególności:
  – zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

  – zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez  prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  – prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

 • Opiekun prowadzący zajęcia w żłobku lub klubie dziecięcym współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.
  W zajęciach prowadzonych w klubie dziecięcym mogą uczestniczyć rodzice dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego.

 • Żłobki i kluby dziecięce podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Słupska. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Nadzór nad żłobkami i klubami dziecięcymi działającymi na terenie Słupska sprawuje Prezydent Miasta Słupska.

 • Zasady i wysokość odpłatności za pobyt oraz wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym określa podmiot, który utworzył żłobek lub klub dziecięcy. W przypadku żłobków publicznych, wchodzących w skład Zespołu Żłobków Miejskich, wysokość odpłatności określa stosowna uchwała Rady Miejskiej w Słupsku.

DZIENNY OPIEKUN

to osoba fizyczna zatrudniana przez gminę, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

       • Dziennym opiekunem może być osoba fizyczna zatrudniana na podstawie umowy o świadczenie usług sprawująca opiekę nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20 tyg. życia. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci.

       • Dzienny opiekun prowadzący zajęcia z dziećmi, nad którymi sprawuje opiekę współpracuje z rodzicami tych dzieci, w szczególności przez:
        – korzystanie z pomocy rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć,
        – prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.

NIANIA

to osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie tzw. „umowy uaktywniającej” zawieranej między nianią a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko. Niania sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia. Niania podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Grafika przedstawia postać machającego dłonią ołówka
Grafika Pixabay

Jak otworzyć i zarejestrować żłobek lub klub dziecięcy w Słupsku?

Rejestracja działalności gospodarczej.

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Celem utworzenia żłobka / klubu dziecięcego należy zarejestrować działalność gospodarczą. Podmiot tworzący instytucję ustala statut żłobka/klubu dziecięcego, określając w szczególności:

 • nazwę i miejsce jego prowadzenia;
 • cele i zadania oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
 • warunki przyjmowania dzieci;
 • zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka.

Żłobek / klub dziecięcy może być prowadzony w lokalu, który spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal,w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 925).

Wpis do rejestru żłobków, klubów dziecięcych i wykazu opiekunów dziennych.

Prowadzenie żłobka / klubu dziecięcego, jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447, Nr 239 poz. 1593) i wymaga wpisu do rejestru żłobków, klubów dziecięcych i wykazu opiekunów dziennych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Słupska.

Dokumenty wymagane przy rejestracji.

Wniosek o wpis do rejestru zawiera:

 • w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
 • numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano,
 • oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;
 • w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 • w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL.

Wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W celu sprawdzenia zgodności danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych Prezydent Miasta Słupska może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Wniosek o wpis do rejestru żłobków, klubów dziecięcych i wykazu dziennych opiekunów można złożyć:

Grafika przedstawia dzieci przedszkolne wraz z opiekunką
Grafika Freepik

Placówki sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 w Słupsku:

Placówki publiczne:

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku, w skład którego wchodzą:

1.  Żłobek nr 1

ul. Gen. Andersa 4, tel. 59 842 67 49

Liczba miejsc: 105

2.  Żłobek nr 2

ul. 3 Maja 78, tel. 59 842 67 22

Liczba miejsc: 75

3.  Żłobek nr 3

ul. Łukasiewicza 4, tel. 59 842 67 67

Liczba miejsc: 126

Placówki niepubliczne:

1.  Klub dziecięcy „Edulandia”

ul. Młyńska 4, tel. 514 858 388

Liczba miejsc: 21

2.  Klub dziecięcy „Zuzia”

ul. Batalionów Chłopskich 15, tel. 698 751 168

Liczba miejsc: 15

3Dzienny opiekun „Słoneczko”

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 77, tel. 600 208 313

Liczba miejsc: 14

4.  Dzienny opiekun (Przedszkole Muzyczne Do-Re-Mi)

ul. Garncarska, tel. 570 420 140

Liczba miejsc: 25

5.  Dzienny opiekun „Edulandia”

ul. Młyńska 4, tel. 514 858 388

Liczba miejsc: 64

6.  Dzienny opiekun „Misie Tulisie”

ul. Jana Pawła II 1A,

Liczba miejsc: 20

7.  Dzienny opiekun „Kurka z podwórka”

ul. Kaszubska 31

Liczba miejsc: 10

 

Grafika przedstawia literę R
Grafika Pixabay

Rejestr żłobków, klubów dziecięcych i wykaz opiekunów dziennych działających na terenie Miasta Słupska

tutaj znajduje się link do strony

Grafika przedstawia literę I
Grafika Pixabay

Informacje dotyczące naboru do Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku

tutaj znajduje się link do strony

Przyjęcie dzieci do żłobków odbywa się w trakcie całego roku.