Zdrowie i Pomoc społeczna
Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych "Mój Dom - Moja Przyszłość"

Centrum Administracyjne obsługuje następujące wyodrębnione placówki opiekuńczo – wychowawcze:

  1) Placówka Socjalizacyjna "Mój Dom - Moja Przyszłość" z siedzibą w Słupsku

  ul. Lutosławskiego 21/2

  tel. 59 841 48 80

  2) Placówka Socjalizacyjna "Mój Dom - Moja Przyszłość" w Słupsku

  ul. Mickiewicza 38/7 i 7a

  3) Placówka Socjalizacyjna "Mój Dom - Moja Przyszłość" w Słupsku

  ul. Tuwima 21a/7


Dyrektor placówki: Łukasz Kuchnowski

adres strony: http://placowkasocjalizacyjna.slupsk.pl


Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych "Mój Dom - Moja Przyszłość" w Słupsku działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.),

 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 292 poz. 1720),

 3. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.),

 4. Uchwały Nr XXVI/376/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: reorganizacji jednostki organizacyjnej Miasta Słupska działającej pod nazwą Placówka Socjalizacyjna „Mój Dom – Moja Przyszłość” w Słupsku.


Przedmiotem działań placówki jest realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej obejmujących w szczególności:

1) zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej właściwej opieki rodzicielskiej,

2) prowadzenie działań socjalizacyjnych, podejmowanie działań zmierzających do reintegracji rodziny dzieci i młodzieży przebywających w Placówce,

3) podejmowanie działań zmierzających do reintegracji rodzin dzieci i młodzieży przebywających w Placówce,

4) zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych i zdrowotnych oraz kształcenie dzieci i młodzieży objętych opieką,

5) zapewnienie opieki psychologiczno – pedagogicznej odpowiedniej do potrzeb dzieci i młodzieży,

6) współpraca z rodziną w celu usprawnienia jej umiejętności opiekuńczo – wychowawczych,

7) przygotowanie do samodzielnego życia.


© 2014 Urząd Miejski w Słupsku
Wykonanie: INVENTOR Multimedia