Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zagospodarowania podwórka przy ul. Długiej w Słupsku. Uwagi można zgłaszać do 4 czerwca b.r.

Nieruchomości

Celem konsultacji jest uzyskanie od mieszkańców Miasta Słupska uwag dotyczących koncepcji zagospodarowania podwórka przy ul. Długiej 37 – 40 w Słupsku w zakresie rozwiązań projektowych dotyczących m. in. małej architektury, zieleni i ciągów pieszo-jezdnych.

Konsultacje trwają od 14 maja do 4 czerwca 2019 r.

Aby przybliżyć mieszkańcom założenia projektu zaplanowano spotkanie z autorami koncepcji, które odbędzie się 23 maja 2019 r. o godz. 16.00 w Centrum Integracji Społecznej w Słupsku przy ul. Jaracza 9. Ponadto Wydział Inwestycji UM zaprasza 20 i 27 maja w godzinach 15:00 – 16:30 na dyżury konsultacyjne (Mały Ratusz, pok. 102).

Opinie i uwagi można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego, który po wypełnieniu i podpisaniu należy dostarczyć w terminie do 4 czerwca 2019 r. do Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk, pok. 101, lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: inwestycje@um.slupsk.pl. Formularz można również przesłać na adres Wydziału Inwestycji drogą korespondencyjną (decyduje data wpływu).

Dokumenty, których wersję elektroniczną zamieszczono poniżej, dostępne są w formie papierowej w Wydziale Inwestycji (Mały Ratusz, pok. 102).

Do pobrania:
Zarządzenie PMS
Załącznik nr 1. Koncepcja zagospodarowania terenu
Załacznik nr 2. Formularz konsultacyjny (pdf.) i (edyt.)

Zachęcamy do uczestnictwa w konsultacjach oraz włączenia się w dyskusję!

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania podwórka przy ul. Długiej w Słupsku odbywają się w ramach projektu „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.