Wyniki konkursów dla organizacji pozarządowych

Wyniki konkursów:

 1. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok.
 2. Wyniki konkursu ofert na powierzenie  wykonania w 2020 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zgłoszonego w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego pn. GRALNIA czyli planszówki dla wszystkich!
 3. Wyniki konkursu ofert na powierzenie wykonania w 2020 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zgłoszonego w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego pn. W RYTMIE MIASTA – słupskie festiwale taneczne.
 4. Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych – wsparcie wooontariatu.
  Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania sportu w 2020 roku
 5. Wyniki otwartego konkursu ofert  na wspieranie wykonania w 2020 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie – Edukacja kulturalna (link)
 6. Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania w 2020 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie – Obchody świąt państwowych i rocznic historycznych (link)
 7. Wyniki konkursu ofert na wspieranie wykonania w 2020 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie – Wydarzenia artystyczne (link)
 8. Wyniki konkursu ofert – wsparcie i integracja cudzoziemek i cudzoziemców, rozwój mieszkańców Słupska, w tym cudzoziemców (link).
 9. Wyniki konkursu ofert -pomoc żywnościowa (link).
 10. Wyniki konkursu ofert -opieka paliatywna (link).
 11. Wyniki konkursu ofert – współpraca organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej(link).
 12. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku (link).
 13. Wyniki otwartego konkursu ofert – miejsca aktywności rękodzielniczej (link)
 14. Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku (link).
 15. Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2020 roku (link).
 16. Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 (link).
 17. Wyniki konkursu ofert – zarządzanie Domem Stratupów (link).
 18. Wyniki konkursu ofert – mieszkanie chronione treningowe przeznaczone dla bezdomnych kobiet (link).
 19. Wyniki konkursu ofert zorganizowanie Międzynarodowego Dnia z Niepełnosprawnościami (link)
 20. Wyniki konkursu ofert – punkty bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich (link).
 21. Wyniki konkursu ofert -wkład własny VI http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/3281.html
 22. Wyniki konkursu ofert – mieszkanie treningowe chronione dla kobiet (link).
 23. Wyniki konkursu ofert – wkład własny IV (link).
 24. Wyniki konkursu ofert – mieszkanie treningowe dla kobiet (link).
 25. Wyniki konkursu ofert – Wkład własny III (link).
 26. Wyniki konkursu ofert – Wkład własny II (link).
 27. Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r. pn.: „Organizacja i przeprowadzenie biegu z przeszkodami” (LINK).
 28. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku (link)
 29. Wyniki konkursu ofert – wkład własny I (link).
 30. Wyniki otwartego konkursu na wsparcie wykonania w 2019 r. zadania publicznego polegającego na opracowaniu i prowadzeniu kompleksowej edukacji młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Słupska w zakresie edukacji zdrowotnej na temat prokreacji i kwestii związanych z rolą płci, równouprawnieniem w związkach, zapobieganiem, a także niwelowaniem wszechobecnego i dotkliwego problemu przemocy seksualnej (link).
 31. Wyniki w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania w 2019 r. zadania publicznego dotyczącego organizacji spartakiady seniorów i seniorek zrzeszonych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku i innych organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób starszych (link).
 32. Wyniki w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania w 2019 r. zadania publicznego dotyczącego organizacji Słupskich Dni Seniora (link).
 33. Wyniki w otwartym konkursie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wykonanie w 2019 r. zadań publicznych w zakresie wsparcia i integracji cudzoziemek i cudzoziemców (link).
 34. Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Akademia Aktywnego Seniora” w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019 (link).
 35. Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego dotyczącego przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorek i seniorów(link).
 36. Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji Słupskiego Kongresu Kobiet w roku 2019(LINK).
 37. Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie wykonania w 2019 r. zadań publicznych w obszarze polityki społecznej z zakresu opieki paliatywnej (LINK).
 38. Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie wykonania w 2019 r. zadań publicznych w obszarze polityki społecznej z zakresu pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób i rodzin dotkniętych ubóstwem i zagrożonych wykluczeniem społecznym (LINK).
 39. Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie świetlicy dla rodziców, opiekunek i opiekunów osób z niepełnosprawnościami mającej na celu m.in. przeciwdziałanie marginalizacji (LINK).
 40. Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu miejsc aktywności rękodzielniczej, warsztatów dla mieszkańców i mieszkanek miasta pn ” Męska szopa” oraz „Damska szopa” w roku 2019 (LINK).
 41. Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego dotyczącego koordynacji wolontariatu, prowadzenia bazy wolontariuszy, wsparcia dla wolontariuszy i promocji wolontariatu w roku 2019 (LINK).
 42. Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku Konkurs – Organizacja i przeprowadzenie „Słupskiej Olimpiady Młodzieży” (LINK)
 43. Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku Konkurs – Organizacja eventów i imprez sportowych o charakterze lokalnym i regionalnym oraz prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego poza sekcjami sportowymi. (LINK)
 44. Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019. Konkurs: wsparcie sportowców przygotowujących się do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020: Program Słupsk – Tokio 2020(LINK)
 45. Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku – Prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w koszykówce na szczeblu centralnym w I Lidze Mężczyzn w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (LINK)
 46. Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku – Organizacja imprez turystyczno- rekreacyjnych.(LINK)
 47. Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie w 2019 roku (link)
 48. Wyniki konkursu w „Otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) poprzez udzielenie dotacji na wsparcie wykonania zadania publicznego pn. zapewnienie schronienia oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osób bezdomnych z terenu miasta Słupska w schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni, mieszkaniu chronionym, świetlicy dziennego pobytu z łaźnią w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2021 roku. (link)”.
 49. Wyniki konkursu- Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (link)
 50. Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy typu ABC w Słupsku w okresie od 01.01.2019 r. do 31.08.2023 r. (link)
 51. Wyniki konkursu ofert – nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2019 r
 52. Wyniki konkursu ofert – wkład własny IV, V (link).
 53. Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Październik – miesiąc dobroci dla zwierząt” polegającego na pobudzaniu aktywności obywatelskiej w zakresie podejmowania działań na rzecz zwierząt (link)
 54. Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Słupsku w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.”(link)
 55. Wyniki w „Otwartym konkursie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na wspieranie wykonania w 2018 r. zadań publicznych w obszarze polityki społecznej z zakresu wsparcia i integracji cudzoziemców – nauka języka polskiego”(link).
 56. Wyniki w „Otwartym konkursie ofert na wyłonienie organizacji pozarządowej – operatora projektu, któremu Miasto Słupsk zleci organizację konkursu dotacyjnego- regranting dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań w zakresie działania na rzecz integracji międzypokoleniowej” (link).
 57. Odstąpienie od realizacji zadania pn. „W trosce o dzikie zwierzęta – bezpłatna pomoc lekarsko weterynaryjna dla zwierząt z terenu miasta Słupska. Zapewnienie w 2018 roku bezpłatnej pomocy lekarsko – weterynaryjnej dla dzikich zwierząt na terenie miasta Słupska” (do pobrania)
 58. Wyniki konkursu ofert – wkład własny III (link)
 59. Wyniki konkursu ofert na zadanie Nieformalna edukacja kulturalna prowadzana poza działalnością instytucji kultury i szkół, dedykowana dotychczasowym nieuczestnikom kultury lub wprowadzająca model rodzinnego spędzania czasu ze szczególnym uwzględnieniem pilotażu działań animujących „Alternatywny Dom Kultury”(link).
 60. Wyniki konkursu ofert na zadanie Organizacja i oprawa artystyczna świąt państwowych i rocznic historycznych (ze szczególnym uwzględnieniem Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada) (link)
 61. Ogłoszenie dotyczące partnera wybranego do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu Nr POPC.03.01.00-00-053/17-00 pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” (link)
 62. Wyniki konkursu ofert – wkład własny II (link)
 63. Wyniki konkursu ofert na wykonanie zadania z zakresu polityki społecznej (link)
 64. Wyniki konkursu ofert na wykonanie zadania pn. Słupskie Dni Seniora 2018 (link)
 65. Wyniki konkursu wkładów własnych I
 66. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok (link)
 67. Wyniki konkursu ofert na wykonanie zadania pn. Miejsca Przyjazne Seniorom oraz wydanie publikacji (link)
 68. Wyniki konkursu ofert z zakresu organizacji i koordynacji Słupskich Dni Seniora (link)
 69. Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania w 2018 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu miejsc aktywności rękodzielniczej, warsztatów dla mieszkańców i mieszkanek miasta pn. „Męska szopa” oraz „Babska szopa” (link)
 70. Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania w 2018 r. zadania publicznego polegającego na organizacji Słupskiego Kongresu Kobiet (link)
 71. Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania „Organizacja cyklicznych wydarzeń kulturalnych przybliżających mieszkańcom Słupska polską i zagraniczną scenę artystyczną” (link)
 72. Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na

  na wspieranie wykonania w 2018r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie – Nieformalna edukacja kulturalna prowadzana poza działalnością instytucji kultury i szkół, dedykowana dotychczasowym nieuczestnikom kultury lub wprowadzająca model rodzinnego spędzania czasu ze szczególnym uwzględnieniem pilotażu działań animujących „Alternatywny Dom Kultury” (link)

 73. Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na na wspieranie wykonania w 2018r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie – Rewitalizacja kulturalna centrum miasta Słupska i animacja społeczna poprzez działania kulturalne we współpracy z mieszkańcami. Działania wychodzące w przestrzeń miasta, angażujące mieszkańców (link)
 74. Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na na wspieranie wykonania w 2018r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie – Działalność kulturalna prowadzona na rzecz mieszkańców, w tym m.in. działalność animacyjna i edukacyjna, wspieranie i promowanie talentów mieszkańców Słupska, wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych i językowych, podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej (link)
 75. Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie wykonania w 2018r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie – Organizacja i oprawa artystyczna świąt państwowych i rocznic historycznych (ze szczególnym uwzględnieniem Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada) (link)
 76. Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych realizację zadania publicznego w zakresie kultury w 2018 roku zgłoszonego w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2018 pn. „Hip Hop w Teatrze – Ogólnopolski Festiwal Tańca Street Dance” (link)
 77. Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania w 2018 r. zadań publicznych w obszarze polityki społecznej z zakresu wsparcia i integracji cudzoziemców (link)
 78. Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania w 2018 r. zadań publicznych w obszarze polityki społecznej z zakresu wsparcia i integracji cudzoziemców (link)
 79. Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania w 2018 r. zadania publicznego na rzecz seniorów i seniorek dotyczącego prowadzenia centrum seniora (link)
 80. Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania w 2018 r. zadań publicznych z zakresu koordynacji wolontariatu, prowadzenia biura pośrednictwa, wsparcia dla wolontariuszy i promocji wolontariatu (link)
 81. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. z zakresu przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorek i seniorów (link)
 82. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. z zakresu wsparcia działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej seniorek i seniorów (link)
 83. Wyniki trzech otwartych konkursów ofert w zakresie sportu i rekreacji (link)
 84. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. z zakresu pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób i rodzin dotkniętych ubóstwem i zagrożonych wykluczeniem społecznym (link)
 85. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie w 2018 roku (link).
 86. Wyniki konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnych porad prawnych (link)
 87. Wyniki konkursu ofert na zadanie Działalność kulturalna prowadzona w oparciu o współpracę z mieszkańcami, w tym: działalność animacyjna i edukacyjna, wspieranie i promowanie talentów mieszkańców Słupska, wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych (link)
 88. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie w 2017 roku.
 89. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie wykonania w 2017 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu miejsca aktywności rękodzielniczej, warsztatu dla mieszkańców i mieszkanek miasta pn. „Męska szopa” w okresie w okresie 4.09.2017-31.12.2017 (link)
 90. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie wykonania w 2017 r. zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych a służących realizacji
  zadań publicznych (link)
 91. Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania w 2017 r. zadania publicznego polegającego na organizacji Festiwalu Organizacji Pozarządowych (link)
 92. Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania w 2017 r. zadań publicznych w zakresie organizacji i koordynacji Słupskich Dni Seniora (link)
 93. Wyniki konkursu na wykonanie zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań w zakresie promocji gospodarczej oraz działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Mieście (link)
 94. Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok (link)
 95. Wyniki konkursu na zadanie Nieformalna edukacja kulturalna prowadzana poza działalnością instytucji kultury i szkół, dedykowana dotychczasowym nieuczestnikom kultury lub wprowadzająca model rodzinnego spędzania czasu (link)
 96. Wyniki konkursu na zadanie Organizacja cyklicznych wydarzeń artystycznych przybliżających mieszkańcom Słupska polską i zagraniczną scenę muzyczną (link)
 97. Wyniki konkursu na realizację inicjatyw lokalnych w 2017 r. (link)
 98. Wyniki konkursu ofert na wkład własny I (link)
 99. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.
 100. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.
 101. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.
 102. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.
 103. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie w 2016 roku.
 104. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnienia i przemocy w rodzinie w 2016 roku.
 105. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku.
 106. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w I kwartale 2016 roku w zakresie polityki społecznej.
 107. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Słupska w 2016 roku.
 108. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie „Zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym i zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierzą w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku”.
 109. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.
 110. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.
 111. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.
 112. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie opieki paliatywnej w 2016 roku.
 113. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej seniorek i seniorów w 2016 roku.
 114. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorów i seniorek w latach 2016-2018.
 115. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie koordynacji wolontariatu, prowadzenia biura pośrednictwa, wsparcia dla wolontariuszy i promocji wolontariatu w 2016 roku.
 116. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób i rodzin dotkniętych ubóstwem i zagrożonych wykluczeniem społecznych w 2016 roku.
 117. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego dla organizacji pozarządowych w 2016 roku.
 118. Wynik konkursu na wspieranie wykonania w terminie od 1.04.2016 r. do 30.06.2018 r. zadań publicznych w obszarze polityki społecznej z zakresu kompleksowego zapewnienia schronienia, posiłków, niezbędnego ubrania, wsparcia specjalistycznego stosownie od potrzeb – osobom bezdomnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym lub wykluczonym społecznie.
 119. Wynik konkursu ofert na wspieranie wykonania w 2016 r. zadania publicznego polegającego na organizacji Festiwalu Organizacji Pozarządowych.
 120. Wyniki konkursu ofert wspieranie wykonania w 2016 r. zadań publicznych w zakresie działań na rzecz seniorów i seniorek, dotyczących w szczególności integracji międzypokoleniowej.
 121. Wyniki konkursu ofert wyłonienie organizacji pozarządowej – operatora projektu, któremu Miasto Słupsk zleci organizację konkursu dotacyjnego- regranting dla organizacji pozarządowych.
 122. Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (Organizacja i oprawa artystyczna świąt państwowych i rocznic historycznych).
 123. Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (organizacja imprez kulturalnych o wysokich walorach artystycznych służących wspieraniu
  rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców/nek Miasta oraz promujących Słupsk w kraju i poza granicami).
 124. Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (organizacja imprez kulturalnych o wysokich walorach artystycznych służących wspieraniu
  rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców/nek Miasta oraz promujących Słupsk w kraju i poza granicami).
 125. Wyniki konkursu ofert na wsparcie w latach 2016 – 2020 realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności poprzez organizowanie konkursów i szkoleń wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 126. Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. Z dzieckiem w miasto! , zgłoszonego w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016.
 127. Wyniki konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmujące wybór realizatora programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie przeprowadzania szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy.
 128. Wyniki konkursu na wkład własny (II).
 129. Wyniki konkursu ofert na realizację zadania zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – organizacja i oprawa artystyczna świąt państwowych i rocznic historycznych (ze szczególnym uwzględnieniem rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych).
 130. Wyniki konkursu ofert na wyłonienie organizacji pozarządowej – operatora projektu, któremu Miasto Słupsk zleci organizację konkursu dotacyjnego- regranting dla organizacji pozarządowych w zakresie działań na rzecz zwierząt.
 131. Wyniki konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, obejmującego sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących na terenie miasta Słupska.
 132. Wyniki konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, obejmującego sterylizację samic psów na terenie miasta Słupska.
 133. Wyniki konkursu ofert na wspieranie wykonania w 2016 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 134. Wyniki konkursu ofert na zadanie działalność kulturalna prowadzona w oparciu o współpracę z mieszkańcami, w tym działalność animacyjna i edukacyjna, wspieranie i promowanie talentów mieszkańców Słupska, wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych oraz językowych, podtrzymywanie
  i pielęgnowanie tradycji narodowej – Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 135. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
 136. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (organizacja imprez kulturalnych o wysokich walorach artystycznych służących wspieraniu rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców/nek Miasta oraz promujących Słupsk w kraju i poza granicami
 137. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (organizacja i oprawa artystyczna świąt państwowych i rocznic historycznych ze szczególnym uwzględnieniem Narodowego Święta Niepodległości).
 138. Wyniki konkursu ofert na wspieranie wykonania w 2017 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Słupska.
 139. Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy w rodzinie w 2017 roku.
 140. Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego polegającego na organizacji i prowadzeniu ośrodka wsparcia okresowego pobytu zapewniającego całodobowe usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji oraz posiłki w latach 2016-2018.
 141. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2017 r. z zakresu pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób i rodzin dotkniętych ubóstwem i zagrożonych wykluczeniem społecznym pdf 69,81KB(link)
 142. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu koordynacji wolontariatu, prowadzenia biura pośrednictwa, wsparcia dla wolontariuszy i promocji wolontariatu pdf 66,75 KB (link)
 143. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie wykonania w 2017 r. zadań publicznych w obszarze polityki społecznej z zakresu opieki paliatywnej pdf 68,99KB (link)
 144. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie wykonania w 2017 r. zadań publicznych w zakresie działań na rzecz seniorów i seniorek, dotyczących w szczególności integracji międzypokoleniowej pdf 71,87 KB (link)
 145. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2017 r. z zakresu wsparcia działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej seniorek i seniorów doc. 17,13KB (link)
 146. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2017 r. z zakresu przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorek i seniorów pdf 67,79 KB (link)
 147. Wyniki Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku pdf 72,20KB (link)
 148. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku – Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym pdf 95,63 KB (link)
 149. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku – Organizacja eventów i imprez sportowych o charakterze lokalnym i regionalnym oraz prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego poza sekcjami sportowymi pdf 88,88 KB (link)
 150. Wyniki konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności (link).
 151. Wyniki konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego (link)
 152. Wyniki konkursu ofert z zakresu działań związanych z integracją organizacji pozarządowych w tym spotkań integracyjnych i szkoleń w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (link)
 153. Wyniki konkursu ofert z zakresu wsparcia merytorycznego dla organizacji pozarządowych poprzez usługi księgowe, doradcze, informacyjne i inne związane z organizacją Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (link)
 154. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie wykonania w 2017 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu miejsca aktywności rękodzielniczej, warsztatu dla mieszkańców i mieszkanek miasta pn. „Męska szopa” w okresie 1.02.2017-31.07.2017.
 155. Wyniki konkursu ofert na realizację zadania w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017 „Letnie i zimowe mistrzostwa Słupska przedszkolaków w piłce nożnej – Słupsk 2017” (link).
 156. Wyniki konkursu ofert na wsparcie wykonania w 2017 roku zadania publicznego – kampanii edukacyjno-promocyjnej z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi (link).
 157. Wyniki konkursu ofert na wsparcie wykonania w 2017 roku zadania publicznego – na pobudzenie aktywności obywatelskiej w zakresie podejmowania działań związanych z ochroną powietrza (link).
 158. Wyniki konkursu ofert na wkład własny III.
 159. Wyniki konkursu ofert na wkład własny IV.