Jeśli jesteś najemcą mieszkania komunalnego i nie masz zaległości czynszowych, możesz złożyć wniosek o wykupienie wynajmowanego od Miasta mieszkania (do wniosku należy dołączyć kserokopię umowy najmu tego lokalu).

Nieruchomości

Ostatnim dniem umożliwiającym wykupienie mieszkania za jedyne 10 % jego rynkowej wartości jest złożenie wniosku najpóźniej 30 czerwca 2017 roku.

Gdzie złożyć wniosek? W pokoju nr 219 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Sprzedaży Lokali Mieszkalnych Wydziału Polityki Mieszkaniowej w pokoju nr 224 (II piętro przy windzie) lub kontaktując się telefonicznie z pracownikami Referatu (59) 84 88 330.

UWAGA wyłączeniu ze sprzedaży podlegają następujące lokale mieszkalne*:

1) usytuowane w budynkach, w których ponad 70% stanowią lokale socjalne, pomieszczenia tymczasowe i lokale niesamodzielne,

2) usytuowane w budynkach oddanych do użytku po 1 stycznia 2000 roku,

3) położone w obiektach przeznaczonych do rozbiórki,

4) położone w budynkach niemieszkalnych, tj. np. w szkołach,

5) zostały wynajęte na czas określony,

6) usytuowane w budynkach wskazanych w ustaleniach planu jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

7) których najemca lub jego współmałżonek jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego, domu mieszkalnego bądź przysługuje mu własnościowe prawo do spółdzielczego lokalu mieszkalnego,

8) położone w budynkach stanowiących własność miasta, wydzielone jako zasób niezbywalny w drodze zarządzenia Nr 6/PoM/2017 Prezydenta Miasta Słupska z 9 stycznia 2017 roku,

9) Prezydent może odmówić sprzedaży lokali w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku, gdy sprzedaż będzie sprzeczna z interesem Miasta.

(* Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXII/383/16 Rady Miejskiej w Słupsku z 30 listopada 2016 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska. Treść Uchwały dostępna w BIP:
http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/25879.html;
http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/25933.html(link) oraz na www.slupsk.pl w zakładce Mieszkalnictwo – Akty prawne)

Prezydent w drodze zarządzenia wyłączył ze sprzedaży 261 budynków stanowiących w 100 % własność Miasta.**

Tu możesz sprawdzić, czy wynajmujesz mieszkanie zlokalizowane w budynku wyłączonym ze sprzedaży: załącznik do zarządzenia – budynki wyłączone ze sprzedaży

** Treść Zarządzenia dostępna dostępna w BIP: http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/26058.html (link) oraz na www.slupsk.pl w zakładce Mieszkalnictwo – Akty prawne.

PODZIEL SIĘ