Od 20 maja 2016 r. obowiązują zmienione zasady rejestracji stowarzyszeń zwykłych wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923).
Stowarzyszenia zwykłe, które dokonały wpisu do rejestru stowarzyszeń zwykłych Prezydenta Miasta Słupska do 19 maja 2016 r. obowiązane są do dokonania ponownego wpisu w terminie do 20 maja 2018 r. Po tej dacie stowarzyszenia zwykłe, które nie dopełniły tego obowiązku, z mocy prawa zostaną rozwiązane.
Najważniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją:
– od 20 maja 2016 r. stowarzyszenie zwykłe uzyskało ułomną osobowość prawną co oznacza, że może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własności i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wszystkimi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność członków powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna,
– stowarzyszenie zwykłe, po spełnieniu przesłanek ustawowych może uzyskać status organizacji pożytku publicznego,
– stowarzyszenie może uzyskiwać środki na działalność nie tylko ze składek członkowskich, jak to było dotychczas, ale również z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Zapis taki musi się znaleźć w statucie.
Rejestracja, jak i ponowa rejestracja są nieodpłatne. Zaświadczenie o dokonanym wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wydawane jest na wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty w wysokości 17 zł (opłata skarbowa ).
Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Pani Beata Macedońska Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Słupska ds. organizacji pozarządowych pod nr telefonu 59 8487921.

Nieruchomości

Wniosek do pobrania –> Wniosek – rejestracja stowarzyszenia

PODZIEL SIĘ