Deratyzacja jest obowiązkiem! Przypominamy o konieczności jej przeprowadzenia! Nie wiesz jak to zrobić? Poniżej przedstawiamy sposób przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta:
1) do przeprowadzenia deratyzacji obowiązani są właściciele, posiadacze lub zarządzający nieruchomością,

Nieruchomości

2) w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali obowiązek przeprowadzenia deratyzacji obciąża osoby sprawujące zarząd nieruchomości wspólnej lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany,

3) deratyzacji podlegają nieruchomości:
a) o zabudowie usługowej;
b) sportu i rekreacji;
c) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
d) o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej;
e) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2;
f) o zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
g) infrastruktury technicznej;
h) terenów ogrodów działkowych.

4) deratyzację należy przeprowadzić:
a) od 15 marca do 15 kwietnia- deratyzacja wiosenna,
b) od 15 października do 15 listopada- deratyzacja jesienna,
c) niezwłocznie w przypadku pojawienia się gryzoni.

5) deratyzacja może zostać przeprowadzona przy pomocy specjalistycznego zakładu deratyzacyjnego lub we własnym zakresie,

6) prawidłowe przeprowadzenie deratyzacji i zapobieżenie negatywnym skutkom deratyzacji wymaga w szczególności:
a) trzymania w zamknięciu zwierząt domowych w czasie akcji odszczurzania,
b) pouczenia dzieci o skutkach zatrucia,
c) otoczenia dzieci nadzorem i nie pozostawiania ich bez opieki w tym czasie,
d) usunięcia trutek i martwych gryzoni niezwłocznie po okresie wyłożenia trutek.

7) nieprzeprowadzenie deratyzacji stanowi zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) w zw. z art. 24 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.) wykroczenie zagrożone karą grzywny w wysokości od 20 do 5.000 zł.

8) potwierdzeniem wywiązania się z obowiązku deratyzacji, podczas ewentualnej kontroli Straży Miejskiej w Słupsku, jest paragon za zakup trutki na szczury lub rachunek za przeprowadzenie deratyzacji przez specjalistyczną firmę.

Dlaczego to obowiązek? Wynika to z § 22, 23 i 24 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska ustalonego uchwałą Nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja 2015 roku. Regulamin ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 16 czerwca 2015 roku pod pozycją 1878.

PODZIEL SIĘ