Fot. Pixabay

4 marca rozpoczyna się nabór do klas I szkół podstawowych. Zapisanie dziecka do szkoły podstawowej odbywać się będzie za pomocą aplikacji internetowej NABO. Adres strony dla rodziców to https://sp-slupsk.nabory.pl

Nieruchomości

Rodzic po wypełnieniu wniosku w podanej aplikacji dokonuje wydruku i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów i przekazuje wniosek do placówki pierwszej preferencji.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły podstawowej zamieszkujący w obwodzie danej szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia rodziców zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245)

Podczas postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły brane pod uwagę będą (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
nr XXXVII/447/17 z dnia 29 marca 2017 r oraz art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245) następujące kryteria:

 1. kandydat, który uczęszczał w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego
  w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt;

 2. kandydat o stwierdzonej niepełnosprawności – 30 pkt;

 3. kandydat, który jest wychowywany przez jednego rodzica lub prawnego opiekuna – 30 pkt;

 4. kandydat jest objęty pieczą zastępczą – 30 pkt;

 5. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt;

 6. kandydat, który jest wychowywany w rodzinie wielodzietnej – 30 pkt;

 7. kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów mieszkających
  w Słupsku rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym
  w Słupsku – 30 pkt;

 8. kandydat, którego, co najmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów pracuje
  w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 pkt;

 9. kandydat, który posiada krewnych zamieszkujących w obwodzie wybranej szkoły, wspierających rodziców lub prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki – 10 pkt.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska nr 88/E/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słup
sk ustalono czynności i terminy postępowania rekrutacyjnego zamieszczone poniżej w tabeli oraz w zestawieniu (kliknij aby pobrać).

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Postępowanie rekrutacyjne do klas I szkół podstawowych

1.

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym NABO oferty szkół podstawowych.

4 marca 2019 r.

(godz. 8.00)

2.

Rejestracja w systemie rekrutacji NABO zgłoszeń o przyjęcie dziecka do klasy I z obwodu szkoły i wniosków o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły (wydruk z systemu rekrutacji NABO wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym). Nie dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa

od 4 marca 2019 r.

(godz. 13.00)

do 25 marca 2019 r.

(godz. 16.00)

3.

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie uczniów z obwodu szkoły, do oddziałów integracyjnych i sportowych lub wniosku o przyjęcie dziecka na wolne miejsce do klasy I spoza obwodu w szkole pierwszego wyboru (wydruk z systemu rekrutacji NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym), (dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa).

od 4 marca 2019 r.

(godz. 14.00)

do 18 marca 2019 r.

(godz. 16.00)

4.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245), (dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa).

do Szkoły Podstawowej nr 8

18 marca 2019 r.

22 marca 2019 r.

Basen SOSiR

do Zespołu Szkół Sportowych

Sportowa Szkoła Podstawowa

18 marca 2019 r.

22 marca 2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej (dotyczy Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa).

22 marca 2019 r.

(godz. 12.00)

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów potwierdzających spełnienie przesz kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245)

od 25 marca 2019 r.

do 8 kwietnia 2019 r.

7.

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

8 kwietnia 2019 r.

(godz. 12.00)

8.

Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

od 8 kwietnia 2019 r.

(godz. 12.00)

do 15 kwietnia 2019 r.

(godz. 10.00)

9.

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

15 kwietnia 2019 r.

(godz. 12.00)

10.

Procedura odwoławcza.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 15 kwietnia 2019 r.

Postępowanie uzupełniające do klasy I w szkołach podstawowych

11.

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO wykazu wolnych miejsc do klas I w szkołach podstawowych.

17 kwietnia 2019 r.

(godz. 12.00)

12.

Rejestracja w systemie rekrutacji NABO zgłoszeń o przyjęcie dziecka do klasy I z obwodu szkoły i wniosków o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły (wydruk z systemu rekrutacji NABO wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym), (nie dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa).

od 18 kwietnia 2019 r.

(godz. 8.00)

do 29 czerwca 2019 r.

(godz. 12.00)

13.

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie uczniów z obwodu szkoły, do oddziałów integracyjnych i sportowych lub wniosku o przyjęcie dziecka na wolne miejsce do klasy I spoza obwodu w szkole pierwszego wyboru (wydruk z systemu rekrutacji NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym), (dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa).

od 18 kwietnia 2019 r.

(godz. 9.00)

do 29 czerwca 2019 r.

(godz. 16.00)

14.

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

1 lipca 2019 r.

(godz. 12.00)

15.

Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

od 2 lipca 2019 r.

(godz. 8.00)

do 10 lipca 2019 r.

(godz. 16.00)

16.

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.

11 lipca 2019 r.

(godz. 12.00)

17.

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO wykazu wolnych miejsc do klas I w szkołach podstawowych.

31 sierpnia 2019 r.

Lista szkół podstawowych, które prowadzić będą nabór na rok szkolny 2019/2020.

Lp.

Szkoła Podstawowa

Adres

Telefon

1.

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
w Słupsku

Witolda Lutosławskiego 23

59 842-55-01

2.

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku

Henryka Pobożnego 2

59 842-31-41

3.

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Janusza Korczaka w Słupsku

Stefana Banacha 5

59 843-19-10

4.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku

Stanisława Leszczyńskiego 17

59 845-70-66

5.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
im. Gryfitów w Słupsku

Hubalczyków 7

59 840-42-01

6.

Szkoła Podstaowa nr 6
im. Ludwika Waryńskiego
w Słupsku

Stefana Starzyńskiego 6

59 842-46-66

7.

Szkoła Podstawowa nr 8
im. Żołnierzy Armii Krajowej
w Słupsku

Artura Grottgera 10 a

59 841-79-80

8.

Szkoła Podstawowa nr 9
im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku

Stanisława Małachowskiego 9

59 840-06-10

9.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii
w Słupsku

Stanisława Kulczyńskiego 1 a

59 845-50-75

10.

Szkoła Podstawowa nr 11

Profesora Lotha 3

59 842-59-33

11.

Szkoła Podstawowa Specjalna

Krasińskiego 19

59 842-24-92

12.

Sportowa Szkoła Podstawowa

Marii Zaborowskiej 2

59 845-37-98

PODZIEL SIĘ