Uchwała reklamowa

Zachęcamy do udziału w anonimowej ankiecie dot. reklam w mieście.
 
Dodatkowo od 1 marca do 12 kwietnia 2018 każdy zainteresowany będzie mógł ponownie zgłosić uwagi do projektu dokumentu uchwały reklamowej – tym razem w ramach wyłożenia do publicznego wglądu.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Większość z nas zgodzi się ze stwierdzeniem, że w sferze przestrzeni publicznej i sytuowanych w niej reklam wskazany jest umiar. Stonowane kolory i proste formy ułatwiają zrozumienie przekazu – zbyt krzykliwe barwy czy urozmaicone kształty nie są przyjazne dla odbiorców. Wielość różnorodnych w formie informacji wizualnych powoduje chaos reklamowy, przytłacza nadmiarem treści w przestrzeni publicznej i znacząco negatywnie wpływa na ład przestrzenny. Czy nie byłoby przyjemniej spacerować po mieście i zachwycać się starymi kamienicami, zabytkowymi budowlami bez natłoku reklam, które w większości przykrywają to, co w nich najpiękniejsze? Czy nie łatwiej byłoby znaleźć poszukiwany sklep lub usługę, gdyby ich szyldy były usystematyzowane?

Dbajmy o nasze miasto, biorąc także pod uwagę estetykę reklam. Jednym z narzędzi, które ułatwia gminom dbałość o ład przestrzenny, jest możliwość ustanawiania tzw. „uchwał reklamowych” zgodnie z ustawą krajobrazową obowiązującą w Polsce od 11 września 2015 roku. Ustawa ta wprowadza do polskiego systemu prawnego szereg nowych prawnych instrumentów kształtowania ładu przestrzennego, mających na celu ochronę krajobrazu. Jednym z kluczowych zamierzeń ustawy było przeciwdziałanie obniżaniu walorów przestrzeni, które następowało poprzez niekontrolowane umieszczanie na nieruchomościach nośników
reklamowych.

Uchwałą Nr XX/227/15 Rady Miejskiej w Słupsku z 30 grudnia 2015 roku przystąpiono w naszym mieście do opracowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, czyli właśnie „uchwały reklamowej.” Jest to pierwszy krok ku uporządkowaniu przestrzeni publicznej Słupska oraz podniesieniu jej jakości. Prace nad kształtem uchwały prowadzone były wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami oraz zainteresowanymi przedsiębiorstwami z branży reklamowej – przeprowadzone zostały konsultacje społeczne wstępnego projektu dokumentu. W styczniu projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania przez organy wskazane w ustawie krajobrazowej (Marszałek Województwa Pomorskiego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Państwowa Straż Pożarna oraz Wojewódzki Konserwator Zabytków).