Zapraszamy do kontaktu osoby chętne do piastowania funkcji opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Słupsku dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.

Nieruchomości

Tego rodzaju funkcje są zazwyczaj sprawowane przez rodzinę i krewnych, ale w przypadku, kiedy jest to niemożliwe ośrodki pomocy społecznej są do tego zobligowane. Do podstawowych zadań opiekuna należy sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym, zarządzanie majątkiem podopiecznego, reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami, a także sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd (zwykle jeden, dwa razy w roku).

Za sprawowanie tej funkcji może być przyznawane wynagrodzenie, które obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Konkretną kwotę przyznaje Sąd Rejonowy w Słupsku.

– Co ważne, opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem sprawują opiekunki środowiskowe – mówi Marcin Treder, Dyrektor MOPR, odpowiedzialny za rekrutację kandydatów na opiekunów lub kuratorów. – W przypadku czynności przekraczających zwykły zarząd interesami lub majątkiem ubezwłasnowolnionego, opiekun, przed dokonaniem czynności, musi uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Opiekun prawny nie odpowiada swoim majątkiem za długi ubezwłasnowolnionego. Dług ciąży wyłącznie na ubezwłasnowolnionym.

Aby wziąć udział w naborze należy posiadać obywatelstwo polskie, posiadać stałe zameldowanie na terenie Słupska. Wymagana jest też biegła znajomość języka polskiego, pełna zdolność do czynności prawnych, a także korzystanie z pełni praw publicznych. Nie można być też pozbawionym władzy rodzicielskiej. Stan zdrowia musi pozwalać na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu. Trzeba być też dyspozycyjnym i niekaralnym za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim. Wymagamy również nieposzlakowanej opinia, wyrażenia zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji (w załączniku) i CV.

Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów należy składać w osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, przy ul. Słonecznej 15D, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego”. Nabór ma charakter ciągły. Dyrektor MOPR w Słupsku przewiduje możliwość rozmowy wstępnej przed umieszczeniem na liście.

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

PODZIEL SIĘ