Nieruchomości

Trzy słupskie szkoły przystąpiły do projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3. Edukacja – działanie 3.3 Edukacja zawodowa – Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej oraz Oś priorytetowa 4 Kształcenie zawodowe – działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

Projekty realizowane będą w szkołach: Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespole Szkół Technicznych oraz Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych realizujących kształcenie w zawodach wpisujących się w branże kluczowe województwa pomorskiego. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna udzieli szkołom wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego. Udział w projekcie weźmie 1050 uczniów oraz 37 nauczycieli.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom rynku pracy, zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy, dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, usystematyzowanie współpracy szkół z pracodawcami oraz szkołami wyższymi.

Realizacja dotyczy:

– organizacji staży i praktyk zawodowych uczniów i nauczycieli u pracodawców;

– organizację zajęć nastawionych na rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli , w tym: dodatkowe zajęcia i kursy specjalistyczne w ramach szkolnictwa pozaformalnego;

– udział uczniów i nauczycieli w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej;

– organizacja doradztwa zawodowego w szkołach;

– doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

– prace adaptacyjne i modernizacyjne pomieszczeń na potrzeby pracowni zawodowych.

Łączna wartość projektu: 12 721 359 zł.

Projekt „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku” – 6 294 749 zł. (dofinansowanie na poziomie 90 % 5 665 274 zł., wkład własny 624 474 zł)

Projekt „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku” – 6 426 610 zł. (dofinansowanie na poziomie 85 % 5 462 618 zł., wkład miasta 963 991 zł).

Projekt realizowany będzie od 2016 do 2021 roku.

 

PODZIEL SIĘ