Nieruchomości

 

Słupskie szkoły podstawowe przystąpiły do projektu „Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Projekt ukierunkowany jest na podniesienie jakości edukacji ogólnej i realizowanie w oparciu o diagnozę potrzeb zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania szkół, w szczególności poprzez:

1. kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy;
2. doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania nowych metod nauczania w kształtowaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz postaw i umiejętności uczniów;
3. prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
4. przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz młodszymi uczniami.

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:03.Edukacja
Działanie:03.02.Edukacja ogólna
Poddziałanie:03.02.01.Jakość edukacji ogólnej
Liczba beneficjentów: 2765 (2663-uczniowie/102 nauczyciele)
Zatrudnieni nauczyciele:162
Koszt całkowity: 4 390 288,99 zł Dofinansowanie: 4 170 774,54 zł
Czas trwania projektu 01.08.2016-31.07.2018
Partnerzy:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Wydział Zarządzania i Przedsiębiorczości w Słupsku
Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska

Projekt Szansa na sukces obejmuje 2 etapy edukacyjne I-III i IV – VII. Skierowany jest do uczniów kl. I-VII szkół podstawowych i nauczycieli Miasta Słupsk. Rekrutacja do udziału w projekcie odbywa się we wrześniu 2016 roku i rekrutacja uzupełniająca we wrześniu 2017 r. Wsparciem są objęci zarówno uczniowie mający problemy z nauką poprzez udział w Interaktywnych warsztatach matematycznych, uczniowie zdolni uczestniczą w bloku zajęć: Magia matematyki gdzie rozwijają swoje talenty na warsztatach matematyczno-przyrodniczych, grach i zabawach logicznych, w szkole małych inżynierów-robotyka, zajęciach kodowania, szachach, czy zajęciach : Mały Olimpijczyk. Wszyscy uczestnicy ww. zajęć wezmą udział w wyjeździe edukacyjnym do Centrum Eksperymentu w Gdyni i Centrum Hewelianum w Gdańsku. Projekt skierowany jest również do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-dzieci z opinią PPP, orzeczeniami o niepełnosprawności lub skierowanymi do kształcenia specjalnego. Dla tej grupy osób przygotowano specjalistyczne zajęcia grupowe-dyslektycy i uczniowie zagrożeni dysleksją, zajęcia terapeutyczne, logopedyczne czy gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia indywidualne: Biofeedbek, Terapia Si. Uczniowie klas I-VI wezmą udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia językowe: Angielski teatrzyk. Podsumowaniem tych zajęć będzie przegląd teatralny, który odbędzie się na koniec realizacji projektu,a wszystkie grupy będą miały możliwość wystawienia swoich spektakli. Szóstoklasiści zostaną objęcia zajęciami zawodoznawczymi, na których będą omawiać ścieżki dalszej kariery zawodowej. W celu uatrakcyjnienia wszystkich zajęć i zachęcenia dzieci do udziału w nich szkoły zostały wyposażone w sprzęt multimedialny w postaci tablic interaktywnych z oprogramowaniem dydaktycznym, projektorów i pomocy dydaktycznych. W projekcie uczestniczą również nauczyciele ,którzy zostali objęci różnymi formami doskonalenia zawodowego: Szkolenie TIK, studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika i Terapia zajęciowa, Surdo i Tyflopedagogika.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

1.”Polubić matematykę – interaktywna matematyka”:

 • interaktywne warsztaty matematyczne,

 • wyjazd do Centrum Eksperymentu w Gdyni.

2. Zajęcia dla uczniów uzdolnionych i zainteresowanych przedmiotami ścisłymi:

 • warsztaty matematyczno-przyrodnicze z elementami fotografii z wykorzystaniem TIK,

 • gry i zabawy logiczne,

 • szachy, warsztaty z robotyki, kodowanie

 • mały olimpijczyk,

 • wyjazd do drewnianego królestwa średniowiecznych gier w Krupach pod Darłowem.

3. Oferta edukacyjno-terapeutyczna dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 • terapia pedagogiczna,

 • gimnastyka korekcyjna,

 • zajęcia logopedyczne, zajęcia biofeedback, indywidualna terapia sensoryczna SI.

4. Angielski teatrzyk:

 • warsztaty teatralno-plastyczne w języku angielskim.

5. Doradztwo zawodowe dla uczniów:

 • zajęcia zawodoznawstwa dla uczniów.

6. Studia podyplomowe dla nauczycieli.

7. Warsztaty kreatywnego myślenia dla uczniów – kształcenie cyfrowych kompetencji uczniów:

 • kurs obsługi narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych wykorzystywanych przez uczniów,

 • szkolenie „zagrożenia w cyberprzestrzeni”,

 • warsztaty kreatywnego myślenia dla uczniów.

8. Podnoszenie kompetencji nauczycieli:

 • warsztaty CANGE YOUR MIND dla nauczycieli,

 • szkolenie dla nauczycieli dotyczące obsługi narzędzi TIK oraz „zagrożeń w cyberprzestrzeni”.

9. Zakup doposażenia:

 • multimedialne zestawy interaktywne,

 • drukarki,

 • oprogramowanie i doposażenie tablic interaktywnych,

 • pomoce do cyfrowego laboratorium doświadczalnego,

 • maszyna elektrostatyczna, źródło światła białego, zestawy do doświadczeń z optyki, kamerka-mikroskop,

 • doposażenie pracowni przyrodniczej

 • wybudowanie windy zewnętrznej dla uczniów niepełnosprawnych,

 • wybudowanie podjazdów dla dzieci niepełnosprawnych.

PODZIEL SIĘ