Zadania

Straż miejska (gminna) ma na celu przede wszystkim ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, a także ochronę obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. Ma też czuwać nad porządkiem i kontrolować ruch drogowy (w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym), oraz dokonywać kontroli publicznego transportu zbiorowego. Współdziała z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Do momentu przybycia właściwych służb, zabezpiecza miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia – albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem – przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, a także ustala wstępnie świadków zdarzenia. Często współdziała z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. Doprowadza osoby nietrzeźwe do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających zdrowiu albo życiu ich lub innych osób.

Straż miejska (gminna) informuje społeczność lokalną o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjuje i uczestniczy w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziała w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Poza tym Straż Miejska wykonuje zadania związane z konwojowaniem dokumentów, przedmiotów wartościowych i wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

UPRAWNIENIA

Uprawnienie Straży Miejskiej określone są w Ustawie o Strażach Gminnych (miejskich)

Strażnik wykonując zadania, o których mowa w art.10 i 11, ma prawo do:
 1. udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,
 2. legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
 3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
 4. dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:
  • w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,
  • w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust.1 pkt3,
  • w związku z wykonywaniem czynności określonych w art.11 pkt 7 Ustawy (doprowadzanie osób nietrzeźwych), jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego.
 1. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 2. dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 3. usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,
 4. wydawania poleceń,
 5. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 6. zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,
Strażnicy miejscy mogą użyć lub wykorzystać środki przymusu bezpośredniego w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań ośrodkach przymusu bezpośredniego i broni palnej:
 1. wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem;
 2. odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;
 3. przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;
 4. przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego;
 5. przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia;
 6. ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach chronionych przez uprawnionego
 7. przeciwdziałania niszczeniu mienia;
 8. zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia;
 9. ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;
 10. pokonania biernego oporu;
 11. pokonania czynnego oporu;
 12. przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji
Środkami przymusu bezpośredniego, które może użyć lub wykorzystać strażnik miejski są:
 1. siła fizyczna w postaci technik transportowych, obrony i obezwładnienia;
 2. kajdanki (zakładane na ręce);
 3. pałka służbowa
 4. pies służbowy
 5. chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających;
 6. przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

OBOWIĄZKI

Do obowiązków strażnika należy:
 1. przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
 2. poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
 3. zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
 4. podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
 5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
 6. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 7. zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.