W mieście ważne jest zachowanie porządku i czystości. Wpływa to na komfort życia jego mieszkańców. W związku z tym na terenie Słupska realizowane są konkretne czynności, regulowane przez odpowiednie przepisy prawne. Zgodnie z art. 9q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 roku poz. 1289 ze zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 
Nieruchomości

Jednocześnie zgodnie z art. 9q ust. 2 w/w ustawy sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

 

Poniżej do pobrania dla Państwa sprawozdania Prezydenta Miasta Słupska z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013, 2014, 2015, 2016 oraz 2017.

PODZIEL SIĘ