Społeczna Komisja Mieszkaniowa

Informujemy, że Zarządzeniem z 03 kwietnia 2018 roku Nr 421/PoM/2018 Prezydent Miasta Słupska powołał Społeczną Komisję Mieszkaniową. Komisja będzie rozpatrywała wnioski o najem lokalu socjalnego lub mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta, dokonywała ich sprawdzenia pod względem deklarowanych warunków mieszkalno-bytowych, a następnie stworzy tzw. listy mieszkaniowe.

Wszystkie Osoby zainteresowane najmem mieszkania z zasobu Miasta proszone są o złożenie wniosku o najem lub arkusza aktualizacyjnego do wcześniej złożonego wniosku.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków można uzyskać w Referacie Mieszkaniowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku przy pl. Zwycięstwa 4 (przy ZUS-ie) w pokoju nr 7, jak również na stronie internetowej PGM w zakładce Referat Mieszkaniowy (link: http://www.pgm.slupsk.pl/Page/Referat-Mieszkaniowy ) Wypełnione wnioski należy składać we wskazanym wyżej miejscu.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O POWOŁANEJ SKM

Jakie wnioski będzie weryfikowała Komisja? Społeczna Komisja Mieszkaniowa zweryfikuje nowe wnioski złożone od 03.04.2018 r. do 31.08.2018 r. oraz wnioski złożone przed 03.04.2018 r. zaktualizowane w okresie od 03.04.2018 r. do 31.08.2018 r.

Kryteria decydujące o umieszczeniu na liście: o umieszczeniu na liście decydować będzie SKM, biorąc pod uwagę m.in. liczbę punktów przyznanych przez Komisję, zgodnie z Kwestionariuszem oceny warunków socjalno – mieszkaniowych.

Projekty list zostaną przedstawione Prezydentowi Miasta w celu zatwierdzenia, a następnie podane są do publicznej wiadomości.

Ostatnia SKM przygotowała listy w 2013 roku (do publicznej wiadomości zostały podane 13 września, lista zawierała łącznie 479 gospodarstw domowych: 300 na lokale mieszkalne i 179 na lokale socjalne).

1. Zarządzenie Nr 421/POM/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 03 kwietnia 2018 roku
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
2. Regulamin Pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej (załącznik do Zarządzenia Nr 421/POM/2018),
3. Kwestionariusz oceny warunków socjalno-mieszkaniowych (załącznik do Regulaminu Pracy SKM) do pobrania ze stront http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/29014.html