Zmiany wpisu do Ewidencji Klubów Sportowych

Miejsce załatwienia sprawy administracyjnej
Urząd Miejski w Słupsku
Pl. Zwycięstwa 3 (pok.13), 76-200 Słupsk
kontakt tel. +48 59 84-88-395
e-mail: ps@um.slupsk.pl

Wymagane dokumenty
Podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Klubu, wniosek o dokonanie zmian danych w ewidencji dot. nazwy, siedziby, oraz adresu Klubu Sportowego, imion, nazwisk i funkcji osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej, informacji o statucie, dacie jego zmiany, danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych, celu działania, terenu działania,
– listę obecności członków Klubu Sportowego uczestniczących w Walnym Zebraniu Klubu, na którym przyjęto wnioskowane zmiany,
– protokół z Walnego Zebrania Członków Klubu Sportowego, na którym przyjęto wnioskowane zmiany wraz z przyjętymi uchwałami,
– protokół z wyboru władz Klubu Sportowego wraz z podjętymi uchwałami w przedmiocie wyboru władz /jeżeli zmiana dotyczy osób wchodzących w skład organów Klubu Sportowego/,
– tekst jednolity statutu uwzględniający zmiany, uchwałę w sprawie zmian statutu, uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu /jeżeli statut został zmieniony/.

UWAGA! Klub Sportowy wpisany do ewidencji składa wniosek o dokonanie zmian w terminie 14 dni od dnia zmiany danych.

Sposób procedowania sprawy
Wnioski o wydanie zaświadczenia w toku postępowania administracyjnego o wypis z rejestru powinny być składane zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, przy czym zaleca się aby wnioski i dokumenty składać i odbierać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku Pl. Zwycięstwa 3 pok. 13.
Opłaty
10 zł od wniosku o zmiany wpisu do Ewidencji Klubów Sportowych – opłatę skarbową należy wnosić:
– przelewem na rachunek Urzędu Miasta Słupska (podając wyraźny tytuł przelewu):
mBank S.A. 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010
lub
– w kasach budynku Urzędu Miasta, Pl. Zwycięstwa 3 pok. nr 013 w godzinach pracy urzędu.

Wydanie zaświadczenia z ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) lit. g) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, przy czym w sprawie wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy
Wpis zmian lub odmowa wpisu zmian do ewidencji Klubów Sportowych bądź ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych następuje na podstawie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Słupska w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna
1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, poz. 1495, poz. 2251.)
2) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.713 z 2020 r. poz. 695.),
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z poźn. zm.)
4) rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (tj. Dz. U. z 2011 Nr 243, poz. 1449),
5) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z poźn. zm.),
6) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 511 z poźn. zm.).