Wykreślenie z ewidencji Klubów Sportowych

Miejsce załatwienia sprawy administracyjnej
Urząd Miejski w Słupsku
Pl. Zwycięstwa 3 (pok.13), 76-200 Słupsk
kontakt tel. +48 59 84-88-395
e-mail: ps@um.slupsk.pl

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o dokonanie wykreślenia z ewidencji podpisany przez likwidatorów Klubu Sportowego;
2.Protokół z Walnego Zebrania Członków Klubu Sportowego, na którym podjęto uchwałę w przedmiocie rozwiązania Klubu;
3. Lista obecności z Walnego Zebrania Członków Klubu Sportowego, na którym podjęto uchwałę w przedmiocie rozwiązania Klubu;
4. Uchwała w sprawie rozwiązania Klubu Sportowego zgodnie z zapisami Statutu;
5. Uchwała dot. celu, na który zostanie przeznaczony majątek.

Sposób procedowania sprawy
Wnioski o wydanie zaświadczenia w toku postępowania administracyjnego o wypis z rejestru powinny być składane zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, przy czym zaleca się aby wnioski i dokumenty składać i odbierać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku Pl. Zwycięstwa 1 pok. 08 (Mały Ratusz).

Opłaty
10 zł od wniosku o wykreślenie z Ewidencji Klubów Sportowych – opłatę skarbową należy wnosić:
– przelewem na rachunek Urzędu Miasta Słupska (podając wyraźny tytuł przelewu):
mBank S.A. 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010
lub
– w kasach budynku Urzędu Miasta, Pl. Zwycięstwa 3 pok. nr 13 w godzinach pracy urzędu.

Wykreślenie z Ewidencji, Uczniowskich Klubów Sportowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) lit. g) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy
Wykreślenie albo odmowa wykreślenia z Ewidencji Klubów Sportowych bądź Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych następuje na podstawie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Słupska w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna
1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, poz. 1495, poz. 2251.)
2) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.713 z 2020 r. poz. 695.),
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z poźn. zm.)
4) rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (tj. Dz. U. z 2011 Nr 243, poz. 1449),
5) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z poźn. zm.),
6) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 511 z poźn. zm.).