Wydanie zaświadczenia z Ewidencji Klubów Sportowych

Miejsce załatwienia sprawy administracyjnej
Urząd Miejski w Słupsku
Pl. Zwycięstwa 3 (pok.13), 76-200 Słupsk
kontakt tel. +48 59 84-88-395
e-mail: ps@um.slupsk.pl

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu Sportowego.

Sposób procedowania sprawy
Podania, wnioski i inne pisma w toku postępowania administracyjnego o wpis do rejestru powinny być składane zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, przy czym zaleca się aby wnioski i dokumenty składać i odbierać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku Pl. Zwycięstwa 1 pok. 08 (Mały Ratusz).

Opłaty
Wydanie zaświadczenia z Ewidencji Klubów Sportowych podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.- zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Część II punkt 21.
– przelewem na rachunek Urzędu Miasta Słupska (podając wyraźny tytuł przelewu):
mBank S.A. 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010
lub
– w kasach budynku Urzędu Miasta, Pl. Zwycięstwa 3 pok. nr 13 w godzinach pracy urzędu.

Wydanie zaświadczenia z ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) lit. g) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Sposób załatwienia sprawy
Wydanie zaświadczenia bądź postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej.

Tryb odwoławczy
Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej, przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Słupska w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna
1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, poz. 1495, poz. 2251.)
2) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.713 z 2020 r. poz. 695.),
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z poźn. zm.)
4) rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (tj. Dz. U. z 2011 Nr 243, poz. 1449),
5) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z poźn. zm.),
6) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 511 z poźn. zm.).