Wpis do Ewidencji Klubów Sportowych

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, zwanych dalej „Klubami Sportowymi”.

Miejsce załatwienia sprawy administracyjnej
Urząd Miejski w Słupsku
Pl. Zwycięstwa 3 (pok.13), 76-200 Słupsk
kontakt tel. +48 59 84-88-395
e-mail: ps@um.slupsk.pl

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej podpisany przez Komitet Założycielski,
2. lista Założycieli Klubu Sportowego /nie mniej niż 7 osób (pełnoletnich obywateli polskich) posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych/, zawierająca ich dane: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, własnoręczny podpis,
3. statut w dwóch egzemplarzach/ treść statutu powinna określać w szczególności dane ujęte w art. 10 i 10 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /podpisany przez członków Komitetu Założycielskiego wraz z datą uchwalenia,
4. informację o adresie siedziby klubu sportowego,
5. inne dokumenty, celem wpisu danych zamieszczanych w ewidencji:
1) protokół z Zebrania Założycielskiego wraz z listą obecności i podjętymi uchwałami w tym:
– uchwała o powołaniu Klubu Sportowego i uchwaleniu statutu,
– uchwała o wyborze komitetu założycielskiego,
– uchwała o wyborze władz Klubu (w przypadku gdy na Zebraniu Założycielskim dokonano wyboru władz),
6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku braku zwolnienia).

Sposób procedowania sprawy
Podania, wnioski i inne pisma w toku postępowania administracyjnego o wpis do rejestru mogą być składane na piśmie lub osobiście, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, przy czym zaleca się aby wnioski i dokumenty składać i odbierać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku Pl. Zwycięstwa 1 pok. 08 (Mały Ratusz).

Opłaty
10 zł od wniosku o wpis do Ewidencji Klubów Sportowych – opłatę skarbową należy wnosić:
– przelewem na rachunek Urzędu Miasta Słupska (podając wyraźny tytuł przelewu):
mBank S.A. 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010
lub
– w kasach budynku Urzędu Miasta, Pl. Zwycięstwa 3 pok. nr 13 w godzinach pracy urzędu.

Wpis do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) lit. g) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwolniony jest z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy
Wpis lub odmowa wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej następuje na podstawie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Słupska w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna
1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, poz. 1495, poz. 2251.)
2) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.713 z 2020 r. poz. 695.),
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z poźn. zm.)
4) rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (tj. Dz. U. z 2011 Nr 243, poz. 1449),
5) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z poźn. zm.),
6) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 511 z poźn. zm.).