II kadencja Słupskiej Rady Seniorów

Słupska Rada Seniorów jest organem konsultacyjnym, doradczym, i inicjatywnym, który w oparciu o zasoby wiedzy i doświadczenia środowiska osób starszych współpracuje z organami Miasta Słupska w obszarze spraw lokalnych, w szczególności dotyczących osób starszych.

Celem działania Słupskiej Rady Seniorów jest zapewnienie osobom starszym wpływu na sprawy dotyczące społeczności Miasta Słupska, ze szczególnym uwzględnieniem seniorek i seniorów.

Opiekę merytoryczną nad pracą Rady sprawują poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego w Słupsku w zależności od zakresu merytorycznego poruszanych spraw, natomiast w zakresie organizacji posiedzeń –Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

Zakres działania

1) aktywizacja i integracja społeczna,

2) zapobieganie marginalizacji,

3) poprawa społecznego wizerunku,

4) ochrona zdrowia,

5) rozwój form wypoczynku oraz dostęp do edukacji, kultury i sportu.

Do zadań Rady należy:

 1. współpraca z władzami Miasta Słupska oraz innymi podmiotami w tym organizacjami pozarządowymi przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach seniorek i seniorów,

 2. przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko -i długoterminowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorek i seniorów,

 3. monitorowanie potrzeb słupskich seniorek i seniorów,

 4. wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz osób starszych,

 5. konsultowanie i ustalanie priorytetów w kierunkach polityk i zadań realizowanych na rzecz osób starszych,

 6. informowanie społeczności Słupska o szczególnych kierunkach działań podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz osób starszych,

 7. inicjowanie działań na rzecz współpracy międzypokoleniowej lokalnej społeczności, kształtowanie kreatywności i pozytywnego wizerunku osób starszych.

Akty prawne regulujące powołanie Radę Seniorów:

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.),

 • Uchwała Nr XI/178/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/120/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Słupskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu

 • Zarządzenie Nr 1073/ZiSS/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania składu Słupskiej Rady Seniorów II Kadencji 2019- 2023

Skład Słupskiej Rady Seniorów II Kadencji (2019-2023)

 1. Kamila Osińska-Zernek – Sekretarz Słupskiej Rady Seniorów 

 2. Ewa Dusza

 3. Grażyna Jaros

 4. Wanda Rolirad – Zastępczyni Przewodniczego Słupskiej Rady Seniorów 

 5. Bogdan Musznicki

 6. Mieczysław Jaroszewicz

 7. Anna Buczkowska- Pawlik

 8. Wanda Lenc-Dziurawiec

 9. Stanisław Brzozowski – Przewodniczący Słupskiej Rady Seniorów 

 10. Ryszard Nikitiuk

 11. Jadwiga Dobrzyńska

 12. Grażyna Tomaszewska

 13. Jolanta Kwiatkowska

 14. Mieczysława Makulska

Kontakt do Słupskiej Rady Seniorów:

 • e-mail

rada.seniorzy@um.slupsk.pl

telefon 59 84 88 469

 

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ SRS II KADENCJI

Protokół nr 1 SRS z 14.01.2020 r.

Protokół nr 2 SRS z 6 .02.2020 r. 

Protokół nr 3 SRS z 23.07.2020 r.

UCHWAŁY

Uchwała Nr 1-2020 SRS dot regulaminu