Fot. Pixabay

18 marca 2019 rozpoczyna się nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zapisy dzieci do przedszkoli odbywać się będą za pomocą aplikacji internetowej NABO. Adres strony dla zainteresowanych tematem rodziców to https://przedszkola-slupsk.nabory.pl.

Nieruchomości

Rodzic po wypełnieniu wniosku (w podanej aplikacji) dokonuje wydruku i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przekazuje wniosek do placówki pierwszej preferencji.

Podczas postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria, które są zgodne z art. 131 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245),a mianowicie:

1. wielodzietność rodziny kandydata;
2. niepełnosprawność kandydata;
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4. niepełnosprawność obojga rodziców;
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Ponadto podczas rekrutacji brane pod uwagę będą także następujące kryteria wskazane przez organ prowadzący przedszkole (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVII/446/17 z dnia 29 marca 2017 r.):

1. kandydat, który posiada rodzeństwo w przedszkolu lub szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt;

2. kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów mieszkających
w Słupsku rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym
w Słupsku – 30 pkt;

3. kandydat, którego rodzice lub prawni opiekunowie są zatrudnieni lub pobierają naukę w systemie dziennym, co najmniej 8 godzin dziennie – 40 pkt;

4. kandydat, który jest wychowywany w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej objętej pomocą socjalną – 20 pkt

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska nr 88/E/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk ustalono następujące czynności i terminy postępowania rekrutacyjnego zamieszczone w poniższej tabeli oraz w zestawieniu ( kliknij aby pobrać).

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

1.

Złożenie deklaracji o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

od 4 marca 2019 r.

do 8 marca 2019 r.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

2.

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym NABO oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

18 marca 2019 r.

(godz. 8.00)

3.

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym NABO wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

od 18 marca 2019 r.

(godz. 13.00)

do 29 marca 2019 r.

(godz. 13.00)

4.

Złożenie wniosku w przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru (wydruk z systemu NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym).

od 18 marca 2019 r.

(godz. 15.00)

do 29 marca 2019 r.

(godz. 16.00)

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245).

od 1 kwietnia 2019 r.

do 10 kwietnia 2019 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

11 kwietnia 2019 r.

(godz. 15.00)

7.

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

od 11 kwietnia 2019 r.

do 16 kwietnia 2019 r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

17 kwietnia 2019 r.

(godz. 15.00)

9.

Procedura odwoławcza.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 17 kwietnia 2019 r.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

10.

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO listy wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

24 kwietnia 2019 r.

11.

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym NABO wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

od 25 kwietnia 2019 r.

(godz. 13.00)

do 7 maja 2019 r.

(godz. 13.00)

12.

Złożenie wniosku (wydruk z o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 25 kwietnia 2019 r.

(godz. 14.00)

do 7 maja 2019 r.

(godz. 16.00)

13.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996, poz. 1000 poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245).

od 8 maja 2019 r.

do 10 maja 2019 r.

14.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

10 maja 2019 r.

(godz. 15.00)

15.

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

od 10 maja 2019 r.

(godz. 15.00)

do 16 maja 2019 r.

(godz. 16.00)

16.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

17 maja 2019 r.

(godz. 15.00)

17.

Procedura odwoławcza.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

17 maja 2019 r.

18.

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

30 sierpnia 2019 r.

Lista placówek przedszkolnych, do których rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka.

Lp.

Nazwa szkoły/placówki

Adres

Telefon

1.

Przedszkole Miejskie nr 1 „Zaczarowany ogród” w Słupsku

Jana Kilińskiego 33

59 842-29-53

2.

Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku

Zamkowa 6

59 842-48-33

3.

Przedszkole Miejskie nr 3 w Słupsku

Zygmunta Augusta 62 a

59 841-78-98

4.

Przedszkole Miejskie nr 4 „Królestwo Skrzatów” w Słupsku

Zygmunta Lutosławskiego 6

59 842-83-53

5.

Przedszkole Miejskie nr 5 w Słupsku

Juliana Niemcewicza 9

59 842-38-13

6.

Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku

Wandy 3

59 842-38-35

7.

Przedszkole Miejskie nr 7 w Słupsku

Wileńska 2

59 842-42-95

8.

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8
w Słupsku

Wiatraczna 10

59 841-78-69

9.

Przedszkole Miejskie nr 9 „Akademia Uśmiechu” w Słupsku

Sportowa 10

59 842-92-28

10.

Przedszkole Miejskie nr 10 „Świat Fantazji” w Słupsku

Zygmunta Augusta 10

59 841-79-07

11.

Przedszkole Miejskie nr 11 „Calineczka”
w Słupsku

Kosynierów Gdyńskich 6

59 840-44-55

12.

Przedszkole Miejskie nr 12 „Niezapominajka” w Słupsku

Koszalińska 9 a

59 843-87-84

13.

Przedszkole Miejskie nr 15 w Słupsku

Wiatraczna 6

59 841-79-37

14.

Przedszkole Miejskie nr 19 „Słupskiego Chłopczyka” w Słupsku

Cypriana Kamila Norwida 4

59 843-08-93

15.

Przedszkole Miejskie nr 21 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słupsku

Hubalczyków 7

512-847-317

16.

Przedszkole Miejskie nr 23 „Promyczek” w Słupsku

Wazów 1 a

59 845-64-74

17.

Przedszkole Miejskie nr 24 „Słupski Niedźwiadek Szczęścia” w Słupsku

3-go Maja 15

59 848-24-54

18.

Przedszkole Miejskie nr 25 „Kubuś Puchatek” w Słupsku

Powstańców Wielkopolskich 1

59 845-25-77

19.

Przedszkole Miejskie nr 31 „ Bajkowa Kraina” w Słupsku

Wincentego Witosa 1

59 845-26-72

20.

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 32
w Słupsku

Kasztanowa 1

59 842-10-54

Lista szkół podstawowych, do których prowadzony będzie nabór do oddziałów przedszkolnych

Lp.

Szkoła Podstawowa

Adres

Telefon

1.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku

Witolda Lutosławskiego 23

59 842-55-01

2.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku

Henryka Pobożnego 2

59 842-31-41

3.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku

Stefana Banacha 5

59 843-19-10

4.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku

Stanisława Leszczyńskiego 17

59 845-70-66

5.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku

Stefana Starzyńskiego 6

59 842-46-66

6.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku

Artura Grottgera 10 a

59 841-79-80

7.

Szkoła Podstawowa nr 9
im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku

Stanisława Małachowskiego 9

59 840-06-10

8.

Szkoła Podstawowa nr 11

Profesora Lotha 3

59 842-59-33

PODZIEL SIĘ