Specjalna Strefa Rewitalizacji

Specjalna  Strefa  Rewitalizacji  ustanawiana  jest  w  drodze  uchwały  na  obszarze  rewitalizacji.
Jej wprowadzenie jest kolejnym krokiem w procesie rewitalizacji, poprzedzonym wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz uchwaleniem gminnego programu rewitalizacji.

Ustanowienie strefy pozwala na uproszczenie procedur administracyjnych związanych z realizacją gminnego programu rewitalizacji oraz korzystanie ze szczególnych udogodnień i specjalnych procesów. SSR ustanawia się na okres nie dłuższy niż 10 lat, bez możliwości przedłużenia.

Miasto Słupsk przygotowuje się do wprowadzenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
Przewidywany termin – kwiecień 2019 r.