Obszar zdegradowany i rewitalizacji

Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku nr XXIII/276/16 z dnia 30.03.2016 r. wyznaczony został na terenie Miasta Słupska obszar zdegradowany z dnia 30.03.2016 r. wyznaczony został na terenie Miasta Słupska obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji (mapa do pobrania), dla których władze miasta wspólnie z mieszkańcami i innymi podmiotami wypracują kierunki rewitalizacji na najbliższe 10 lat. Obejmuje on teren Śródmieścia, Podgrodzia oraz Starego Miasta. Wskazane do rewitalizacji obszary charakteryzują się dużą koncentracją negatywnych zjawisk społecznych oraz skorelowanych z nimi negatywnych zjawisk gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych, zidentyfikowanych i analizowanych w granicach Miasta Słupska.

Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji określone zostały w załączniku nr 1 do Uchwały. Obszar rewitalizacji zamieszkuje ok. 24 % ludności miasta, a jego powierzchnia wynosi ok. 272 ha, co stanowi ok. 6,30 % pow. miasta.

Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji została przeprowadzona na podstawie zapisów ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. oraz w zgodności z Wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dotyczących programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Potwierdzenie spełnienia przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia wskazanych w art. 9 i 10 ustawy o rewitalizacji określa „Raport z delimitacji obszarów zdegradowanych dla Miasta Słupska” stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały.

Zgodnie z ww. Uchwałą Rada Miejska w Słupsku ustanowiła na rzecz Miasta Słupska prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. Ponieważ w ciągu dwóch lat nie ustanowiono na tym obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji z dniem 7 czerwca 2018 r. prawo pierwokupu wygasło.

Uchwał Rady Miejskiej
mapa-obszar-rewitalizacji