Projekt słupski

Miasto Słupsk znalazło się wśród 20 miast, które otrzymały dotację w konkursie Modelowa Rewitalizacja Miast organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Techniczna  2014 – 2020.  Założeniem  konkursu  było wsparcie  samorządów  w  procesie przygotowania programów rewitalizacji i wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich, z których będą mogły korzystać inne samorządy.

Projekt  pn.  „Opracowanie  modelu  rewitalizacji  społecznej,  gospodarczej,  przestrzennej
i  środowiskowej  obszarów  śródmiejskich  na  przykładzie  Miasta  Słupska”
o wartości
2 066 400,00 zł uzyskał dofinansowanie w kwocie 1 859 760,00 zł, co stanowi 90 % planowanych wydatków.

Uzyskane dofinansowania pozwoli Miastu na opracowanie szeregu dokumentów w tym dokumentów strategicznych dedykowanych obszarowi rewitalizacji, dokumentacji technicznych, dokumentów planistycznych oraz analiz dla obszaru rewitalizowanego. Celem projektu jest opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji w obszarach miejskich poprzez wypracowanie metodologii oraz sposobu podejścia do działań rewitalizacyjnych zorientowanych na osiągnięcie jak największego efektu dla miasta i jego mieszkańców, z uwzględnieniem jego specyfiki oraz indywidualnych uwarunkowań.

W ramach projektu przewidziano:
1. wykonanie pogłębionej diagnozy społeczno-gospodarczej dla obszaru rewitalizacji obejmującej m.in.: bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, strukturę wiekową i trendy demograficzne, analizę lokalnych potencjałów oraz możliwości zaangażowania środków prywatnych;
2. wykonanie pogłębionej analizy rynku nieruchomości w tym budownictwa mieszkaniowego i lokali użytkowych;
3. wykonanie analizy przestrzennej z uwzględnieniem rozwiązań komunikacyjnych i funkcjonalnych;
4. opracowanie polityki rozwiązywania problemów społecznych obszaru rewitalizowanego;
5. opracowanie graficzne danych, wniosków, rekomendacji na potrzeby Gminnego Programu Rewitalizacji;
6. opracowanie koncepcji utworzenia i funkcjonowania Centrum Monitorowania Miejskiego;
7. zakup programu graficznego do modelowania i monitorowania rewitalizacji wraz z 2 jednostkami centralnymi;
8. opracowanie dokumentacji projektowych dla obiektów aktywizacji: społecznej, kulturalnej, zawodowej;
9. opracowanie dokumentacji projektowych na zagospodarowanie wnętrz wewnątrzkwartałowych i przestrzeni publicznych;
10. przeprowadzenie działań i zamierzeń partycypacyjnych:
– przeprowadzenie ankietyzacji/wywiadów/spotkań fokusowych dot. proponowanych rozwiązań organizacyjnych, funkcjonalnych i przestrzennych,
– przygotowanie materiałów na warsztaty i spacery badawcze, planowanie partycypacyjne (w tym m.in. mapy, wizualizacje),
– opracowanie portalu dot. obszaru rewitalizowanego,
– stworzenie punktu konsultacyjnego,
– przeprowadzenie  programu małych grantów wspierających proces angażowania mieszkańców w proces rewitalizacji np. zielone podwórka itp.