Miejscowy Plan Rewitalizacji

Miejscowy plan rewitalizacji to szczególna forma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest aktem prawa miejscowego i może obejmować cały obszar rewitalizacji lub tylko jego część.

Miejscowy plan rewitalizacji jest jednym z narzędzi służących do wdrażania gminnego programu rewitalizacji i prowadzenia rewitalizacji w zakresie lokalnej polityki przestrzennej i inwestycyjnej.

W zależności od potrzeb w miejscowym planie rewitalizacji można zawrzeć szczegółowe zapisy dotyczące zasad funkcjonowania danego obszaru, m. in:
– zasady kompozycji przestrzennej nowej zabudowy,
– ustalenia dotyczące charakterystycznych cech elewacji budynków,
– szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania i wyposażenia terenów przestrzeni publicznych, w tym urządzania i sytuowania zieleni, koncepcji organizacji ruchu na drogach publicznych,
– zakazy i ograniczenia dotyczące działalności handlowej lub usługowej,
– maksymalną powierzchnię sprzedaży obiektów handlowych, w tym obszary rozmieszczenia obiektów handlowych i ich dopuszczalną liczbę.

Nie wszystkie z wymienionych elementów muszą się znaleźć w miejscowym planie rewitalizacji. O tym jakie zapisy znajdą się w dokumencie zadecyduje Rada Miejska. Wpływ na stateczną wersje dokumentu będą mięli również wszyscy mieszkańcy miasta, którzy wezmą udział w konsultacjach społecznych dotyczących tego zagadnienia.

Miasto Słupsk przygotowuje się do wprowadzenia miejscowego planu rewitalizacji.
Przewidywany termin – 2019 r.