GPR Miasta Słupska na lata 2017 – 2025+

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017 – 2025+ przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XL/527/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku.

Dokument sporządzono w ramach projektu pn.: „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 w konkursie dotacji pt. „Modelowa rewitalizacja miast”, dotyczącym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich.