Drodzy Rodzice!
W dniach od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 roku odbędzie się rekrutacja do żłobków prowadzonych przez Miasto Słupsk na rok 2019/2020 obejmująca opiekę nad małym dzieckiem od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Nieruchomości

Do żłobka mogą być przyjęte dzieci, które:
– nie mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub nauki rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka,
– ukończyły 20 tydzień życia i nie skończyły 3 lat (liczy się rok urodzenia).
Rekrutacja obejmuje dzieci urodzone w 2017, 2018 i 2019 roku i odbywa się w następujących placówkach:
Żłobek Nr 1 ul. Gen. Andersa 4 (tel 59 842 67 49),
Żłobek Nr 2 ul. 3- go Maja 78 (tel. 59 842 67 22),
Żłobek Nr 3 ul. Łukasiewicza 4 (tel. 842 67 67).

Warunki przyjęcia dziecka do żłobka
Zgodnie z Uchwałą XLIX/671/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej „Zespół Żłobków Miejskich” w Słupsku przyjęto warunki przyjmowania dzieci:
1. Złożenie w wybranym żłobku karty zgłoszenia dziecka do żłobka. Karta dostępna jest w w/w placówkach żłobkowych oraz na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich http://zlobkislupsk.mojbip.pl. Istnieje możliwość złożenia karty przyjęcia dziecka do żłobka poprzez platformę e-puap.
Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do żłobka należy składać od 1 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. w wersji papierowej w wybranej placówce lub poprzez platformę e-puap.
Informację o dzieciach przyjętych do Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku na rok 2019/2020 będzie można uzyskać począwszy od 20 maja 2019 roku osobiście w wybranym żłobku. Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, którzy kartę zgłoszenia dziecka do żłobka złożą przez platformę e-puap, tą samą drogą zostaną powiadomieni o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do żłobka.
Karty złożone po terminie naboru będą przyjmowane na listę rezerwową.

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka (kliknij aby pobrać)

2. Dokumenty, które określają kryteria i punkty rekrutacyjne przyjęcia dziecka do żłobka:

Kryteria podstawowe
1. Zamieszkanie dziecka wraz z rodzicem/ rodzicami (opiekunem prawnym) na terenie Miasta Słupska. Wartość punktowa: 20.

Dokument potwierdzający daną sytuację: kopia pierwszej strony zeznania podatkowego złożonego za rok poprzedzający postępowanie rekrutacyjne w urzędzie skarbowym właściwym dla Miasta Słupska opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego właściwego dla Miasta Słupska lub zaświadczenie z tego urzędu skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO). W przypadku osób niepodlegających obowiązkowi składania zeznania podatkowego podstawą przyznania punktów jest oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o zamieszkaniu wraz z dzieckiem na terenie miasta Słupsk i niepodleganiu obowiązkowi składania zeznania podatkowego.

2. Dziecko rodzica/ rodziców pracujących w wymiarze pełnego etatu lub uczących się w systemie dziennym:
a) dwoje rodziców pracuje/ uczy się
b) samotny rodzic uczy się/ pracuje

Wartość punktowa: 20

Dokument potwierdzający daną sytuację:

– zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie i wymiar czasu pracy,
– zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzający naukę w systemie dziennym
– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dokument potwierdzający aktywność zawodową”

Kryteria dodatkowe
1. Trudna sytuacja socjalna-bytowa rodzica/ rodziców/ opiekunów prawnych, w tym osoba samotnie wychowująca dziecko. Wartość punktowa: 30

Dokument potwierdzający daną sytuację:

– decyzja MOPR o korzystaniu z pomocy lub inny dokument potwierdzający sytuację bytową,
– wyrok sądu rodzinnego o wysokości alimentów dla dziecka samotnego rodzica lub zaświadczenie z USC potwierdzające aktualny stan cywilny (np. skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny,
– wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji.

2. Trudna sytuacja zdrowotna rodzica/rodziców/ opiekunów prawnych wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Wartość punktowa: 10

Dokument potwierdzający daną sytuację: orzeczenie o niepełnosprawności znacznej lub umiarkowanej wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub równoważny stopień niepełnosprawności

3. Rodzina zastępcza. Wartość punktowa: 10

Dokument potwierdzający daną sytuację:

– postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub
– zaświadczenie z MOPR o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej

4. Dzieci z rodzin wielodzietnych – troje i więcej dzieci. Wartość punktowa: po 5 punktów za każde dziecko.

Dokument potwierdzający daną sytuację: kserokopie aktów urodzenia (oryginały do wglądu i potwierdzenia).

Terminy rekrutacji do żłobków:

  1. od 1 – 30 kwietnia 2019 roku

Składanie przez rodziców/ opiekunów prawnych „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” dla dzieci po raz pierwszy do Żłobka osobiście lub przez platformę ePUAP. Wraz z „Kartą zgłoszenia dziecka do żłobka” rodzice/ opiekunowie prawni składają wymagającą dokumentację.

2. od 01 – 15 maja 2019 roku

Weryfikacja „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” i wymaganej dokumentacji przez komisję rekrutacyjną powołaną zarządzeniem Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich.

3. od 20 – 30 maja 2019 roku

Przekazywanie telefonicznie rodzicom/ opiekunom prawnym informacji o dzieciach przyjętych do Zespołu Żłobków Miejskich.

4. od 1– 30 czerwca 2019 roku

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica woli przyjęcia do Żłobka dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji. Brak potwierdzenia przez rodzica w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją przydzielonego miejsca dla dziecka.

 

PODZIEL SIĘ