Zasady i terminy rekrutacji określa Zarządzenie nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych w województwie pomorskim.

Nieruchomości

Rekrutacja rozpoczyna się 14 maja 2018 r. o godz. 8.00 i jest wspierana przez system elektroniczny NABO. System pozwala na bieżące monitorowanie rekrutacji, zawiera szczegółowy harmonogram i terminy rekrutacji, aktualne dane o szkołach, ich ofercie edukacyjnej, kandydatach i ich preferencjach oraz o wolnych miejscach. Każdy uczeń może śledzić rekrutację przez internet i otrzymywać informację o swoich szansach.

W rekrutacji elektronicznej bierze udział 39 szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych:
17 liceów ogólnokształcących
11 techników
1 liceum plastyczne
10 branżowych szkół I stopnia.

Kandydat, aby wziąć udział w rekrutacji powinien wypełnić obowiązkowy elektroniczny wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej. Wniosek ten wymaga ułożenia listy preferencji kandydata. Na jej 1. pozycji powinien znaleźć się oddział – klasa w szkole, na której uczniowi najbardziej zależy, w której chciałby się uczyć. Jednocześnie można ubiegać się o miejsce tylko w trzech szkołach, ale w wielu oddziałach w każdej z nich.
Po wprowadzeniu wszystkich ocen, wyników egzaminów i osiągnięć kandydata system będzie je przeliczał na punkty, sumował i zgodnie z uzyskaną liczbą punktów wskaże, do którego oddziału z listy preferencji kandydat się zakwalifikuje. Im dłuższa lista preferencji tym większe szanse na dostanie się do szkoły, nie ma możliwości zakwalifikowania się do kilku oddziałów.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych
publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 1, szkół policealnych, szkół dla dorosłych na terenie województwa pomorskiego
na rok szkolny 2018/2019 – Terminy rekrutacji na rok szkolny 2018_19

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych
publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 1, szkół policealnych, szkół dla dorosłych na terenie województwa pomorskiego
na rok szkolny 2018/2019 – terminy postęp.rekrutacyjnego_uzupełniającego

PODZIEL SIĘ