źródło: PGK Sp. z o. o. w Słupsku

Na terenie Miasta Słupska funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), które są zlokalizowane przy ul. Bałtyckiej 11A oraz ul. Szczecińskiej 112.

Nieruchomości

Mieszkańcy Słupska, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą przekazywać w każdej ilości niżej wymienione odpady:

 • papier i tektura,

 • szkło,

 • metale i tworzywa sztuczne;

 • odpady zielone,

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;

 • przeterminowane leki;

 • zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe;

 • odzież i tekstylia;

 • chemikalia (odpady farb, lakierów, środków ochrony roślin).

  Mieszkańcy mogą przekazywać także do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odpady w ograniczonej ilości takie jak:

 • zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – w ilości 8 sztuk na posiadacza pojazdu na rok;

 • odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z samodzielnie prowadzonych drobnych prac remontowych, niewymagających pozwolenia na budowę zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót) – w ilości 1m3/na nieruchomość zamieszkałą na rok.

Przypominamy, że Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00 oraz w soboty w godzinach 07.00-15.00.

(Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługiwane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Słupsku z siedzibą w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 112)

PODZIEL SIĘ