Mając na uwadze zbliżający się okres jesienno–zimowy, a zatem niekorzystny dla osób bezdomnych i wymagających wsparcia, przedstawiamy stan przygotowania placówek świadczących pomoc osobom potrzebującym i bezdomnym.

Nieruchomości

Główną instytucją zapewniającą wszechstronną pomoc osobom bezdomnym przebywającym na terenie Miasta Słupska jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Słonecznej 15 D – Zespół ds. osób bezdomnych i uchodźców.
Pracownicy socjalni Ośrodka mając na uwadze szczególnie trudny okres jakim dla osób bezdomnych i niesamodzielnych jest zima, prowadzą wielopłaszczyznowe działania zmierzające do udzielenia odpowiedniej pomocy osobom wymagających wsparcia.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w swojej strukturze posiada także trzy mieszkania przeznaczone dla osób wymagających wsparcia:

 1. MIESZKANIE CHRONIONE TRENINGOWE przy ul. Niedziałkowskiego 3 w Słupsku. Mieszkanie chronione treningowe przeznaczone jest dla kobiet po kryzysach psychicznych, z niepełnosprawnością intelektualną lub epilepsją. W uzasadnionych przypadkach w lokalu będą mogli przebywać także mężczyźni, jeśli będą członkami najbliższej rodziny kobiety niepełnosprawnej (mąż, syn, partner). Układ mieszkania pozwala na prowadzenie trzech niezależnych gospodarstw domowych, w całym mieszkaniu może jednocześnie zamieszkiwać do 7 osób. Mieszkańcy pod opieką specjalistów (pracownik socjalny, psycholog, psychiatra) odzyskują równowagę psychiczną, nabywają lub doskonalą umiejętności i kompetencje społeczne, m.in. poprzez udział w treningach budżetowych, warsztatach kulinarnych i innych dostosowanych do oczekiwań mieszkańców.
 1. MIESZKANIA CHRONIONE WSPIERANE dla osób z niepełnosprawnościami w Słupsku przy ul. Niemcewicza 20/1 i ul. Lutosławskiego 10/1. Placówka przy ul. Niemcewicza przeznaczona jest dla 9 mężczyzn, natomiast w placówce przy ul. Lutosławskiego przygotowano miejsca dla 6 kobiet. W mieszkaniach świadczone jest całodobowe wsparcie w formie usług opiekuńczych przez opiekunki MOPR w Słupsku, a także wsparcie medyczne udzielane przez pielęgniarkę zatrudnioną w Ośrodku. Ponadto mieszkańcy objęci są wsparciem w postaci posiłków z Jadłodajni MOPR, dowożonymi przez kierowcę tut. Ośrodka. Personel sprawujący opiekę nad osobami przebywającymi w mieszkaniach, to opiekunki oraz pielęgniarka i rehabilitant. Głównym zadaniem obu placówek jest czasowe wspieranie osób z niepełnosprawnościami, które z różnych powodów nie mogły przebywać w swoich domach, np. starsza samotna osoba, którą wypisano ze szpitala, a jej stan zdrowia wymaga opieki, której nikt nie zapewni w jej mieszkaniu. Z pomocy będą także mogli skorzystać np. w ramach tak zwanego wsparcia wytchnieniowego, rodzice niepełnosprawnych dorosłych dzieci, wymagających całodobowej opieki, którzy będą chcieli wyjechać na urlop.

Dodatkowo, Miasto Słupsk zawarło umowy na realizację zadań publicznych z Towarzystwem Pomocy im. św. Br. Alberta – koło słupskie na zapewnienie schronienia oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osób bezdomnych z terenu Miasta Słupska w schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni, mieszkaniu treningowym oraz świetlicy dziennego pobytu z łaźnią. W ramach zawartej umowy na terenie Miasta Słupska funkcjonują następujące placówki dla osób bezdomnych:

 1. NOCLEGOWNIA przy ul. Krzywoustego 6 – placówka czynna cały rok, otwarta jest od 18:00 do 8:00. Placówka przeznaczona jest dla bezdomnych mężczyzn z terenu Słupska i okolic. Pomocą  objęte są tylko osoby bezdomne trzeźwe, które zaakceptują regulamin placówki. Zgodnie ze standardami placówka zapewnia usługę interwencyjną noclegu, jeden ciepły posiłek, środki czystości oraz odzież i buty.
 1. SCHRONISKO dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Krzywoustego 6. Placówka czynna jest całodobowo przez cały rok. Zapewnia bezdomnym mężczyznom skierowanym decyzją administracyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku tymczasowe schronienie. Pomocą objęte są tylko osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. Wymogiem jest zaakceptowanie regulaminu placówki.
 1. SCHRONISKO Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI przy ul. Krzywoustego 6 dla bezdomnych mężczyzn, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny. Do placówki przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. W placówce zapewniane jest tymczasowe schronienie wraz usługami opiekuńczymi (min. pomoc w zabiegach dotyczących higieny osobistej – kąpiel lub mycie, pomoc przy ubieraniu się, spożywaniu posiłków w tym karmienie, niezbędną pomoc przy załatwianiu spraw osobistych, zapewnienie dostępu do usług w ramach POZ, pomoc lub pranie rzeczy osobistych). Realizowane są usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej w miarę możliwości psychofizycznych mieszkańców proponowane są usługi związane z uzyskaniem lub utrzymaniem samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności. Schronisko z usługami opiekuńczymi nie świadczy usług medycznych i leczniczych.
 2. MIESZKANIE CHRONIONE TRENINGOWE przy ul. Tuwima. Mieszkanie chronione jest ostatnim etapem pomocy adresowanej do osób bezdomnych, które stają na progu samodzielności życiowej. Działalność tego typu ma ułatwiać utrzymanie i rozwój umiejętności życia społecznego i zawodowego oraz ustabilizowanie sytuacji w celu odzyskania samodzielności życiowej i powrót do życia społecznego.  Mieszkanie jest odpowiednio przystosowane i wyposażone w sprzęty związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego.
 3. W ramach umowy zawartej z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta – koło słupskie realizowane jest zadanie dotyczące prowadzenia OGRZEWALNI dla osób bezdomnych znajdującej się przy ul. Przemysłowej. Jest to placówka sezonowa czynna od 2 listopada w godz. od 18.00 do 8.30. Placówka zgodnie  ze standardami, wyposażona jest w miejsca siedzące, punkt sanitarny, miejsce z możliwością przygotowania ciepłego napoju. Ogrzewalnia przeznaczona jest dla bezdomnych mężczyzn, którzy nie mogą utrzymać abstynencji; warunkiem otrzymania pomocy jest zaakceptowanie regulaminu placówki. Stan nietrzeźwości przyjętego nie może zagrażać życiu jego oraz innym lokatorom placówki. Do placówki przyjmowane są osoby, które same zgłoszą chęć noclegu lub będą dowiezione przez służby publiczne.
 4. Po zakończeniu pracy Ogrzewalni, w tych samych pomieszczeniach w godz. od 9.00 do 14.00 funkcjonuje ŁAŹNIA z PUNKTEM WSPARCIA DZIENNEGO, w której osoby bezdomne, korzystające z pomocy, mają możliwość skorzystania z usług sanitarnych oraz zaopatrzenia się w potrzebną czystą odzież. Mają także możliwość wyprania własnej odzieży, otrzymania ciepłego napoju, uzyskania informacji o możliwości skorzystania z innych form wsparcia.
 5. Ponadto, Miasto Słupsk w 2019  zawarło umowę z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym w Słupsku na prowadzenie mieszkania chronionego treningowego „FILAR” w Słupsku przy ul. Towarowej 6, przeznaczonego dla bezdomnych kobiet z terenu Słupska. W mieszkaniu zapewnia się pracę socjalną. Mieszkanki placówki mają zapewnione także usługi z zakresu: samoobsługi, zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, efektywnego zarządzania czasem,  prowadzenia gospodarstwa domowego, załatwiania spraw urzędowych, utrzymywania więzi rodzinnych, uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, poszukiwania pracy.

Miasto Słupsk realizuje także dwie umowy na realizację zadań polegających na udzieleniu schronienia bezdomnym kobietom poza Słupskiem;

 1. SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH KOBIET przy ul. Derdowskiego 32A w Wielu k/Kościerzyny. W placówce zabezpieczono miejsca dla bezdomnych kobiet z terenu Słupska. Schronisko zapewnia trzy miejsca czasowego schronienia dla bezdomnych kobiet skierowanych do placówki decyzją administracyjną wystawioną przez MOPR w Słupsku. Pomocą objęte są osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. Wymogiem jest zaakceptowanie regulaminu placówki.
 1. SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH KOBIET Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI w Gdańsku przy ul. Zakopiańskiej 40. W placówce zabezpieczono miejsce dla bezdomnych kobiet z terenu Słupska, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny. Do placówki przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej MOPR w Słupsku. W placówce zapewniane jest tymczasowe schronienie wraz usługami opiekuńczymi (m.in. pomoc w zabiegach dotyczących higieny osobistej – kąpiel lub mycie, pomoc przy ubieraniu się, spożywaniu posiłków w tym karmienie, niezbędną pomoc przy załatwianiu spraw osobistych, zapewnienie dostępu do usług w ramach POZ, pomoc lub pranie rzeczy osobistych).

Dodatkowo Miasto Słupsk dofinansowuje działalność Caritas Parafii p.w. Św. Jacka polegającego na dożywianiu osób znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności z problemami alkoholowymi. Celem zadania jest niesienie pomocy rodzinom, dzieciom i młodzieży głównie z rodzin patologicznych i wielodzietnych, jak również samotnym i bezdomnym mieszkańcom, nie radzącym sobie z codziennymi trudnościami w życiu. Wsparcie udzielane jest poprzez wydawanie żywności trzy razy w tygodniu w punkcie przy ul. Niedziałkowskiego, a także organizacja poczęstunku w okresie świąt Wielkiej Nocny oraz Bożego Narodzenia.

Na szczególną uwagę zasługuje akcja „Zawieś zupę” organizaowana „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Słupsku w Barze Mlecznym „Poranek” przy ul. Wojska Polskiego, polegającą na możliwości wpłaty środków do kasy „Społem” – można to zrobić na miejscu w Barze Poranek lub przelewem na wskazane konto, a następnie z wpłat codziennie w okresie od listopada do lutego każda ze zgłaszających się osób może bezpłatnie otrzymać talerz gorącej zupy.

JADŁODZIELNIA to kolejna forma wsparcia mieszkańców Słupska organizowana przez Centrum Integracji Społecznej w Słupsku. Każdy może zostawić tam jedzenie, którego ma w nadmiarze, a potrzebujący mogą je sobie stamtąd wziąć. Do Jadłodzielni można przynosić żywność, która nie straciła terminu ważności, jest oryginalnie zapakowana. Jeśli są to wyroby własne, jak np. ciasto czy zupa, to powinny być szczelnie zapakowane i zawierać opis z datą ich przygotowania.
Lodówka i półki na żywność znajdują się podwórzu przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Słupsku przy ul. Jaracza. Jadłodzielnia czynna jest non stop.
Z tej formy wsparcia można skorzystać o każdej porze we wszystkie dni tygodnia.

PODZIEL SIĘ