Roboty budowlane prowadzone na ul. Piłsudskiego znacznie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę kolizyjnego skrzyżowania z ulicą Małcużyńskiego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, zmianę geometrii skrzyżowania z ulicą Chodkiewicza, poprawę widoczności na skrzyżowaniach z ulicami: Mikołaja Reja i Kadłubka oraz uspokojenie ruchu poprzez lokalne zawężenia pasów ruchu na wysokości projektowanych azyli na przejściach dla pieszych.

Nieruchomości

Zostaną zniesione bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Zaplanowano dodatkowe rozwiązania dla osób niedowidzących i niewidomych – przy krawędzi chodników na przejściach dla pieszych oraz peronów przystankowych zastosowany zostanie rząd płytek z wypustkami tzw. brajlowskich.

Niezwykle ważnym elementem dla poprawy bezpieczeństwa i uporządkowania ruchu będzie separacja różnych rodzajów ruchów poprzez oddzielenie ruchu pieszego (budowa chodników) od rowerowego (budowa ścieżki rowerowej) oraz drogowego (podniesienie standardów technicznych drogi) i włączenie ich w istniejącą już sieć ciągów komunikacyjnych w drodze wyższego rzędu (DK nr 21).

Wydzielenie drogi rowerowej wraz z wyznaczeniem przejazdów przez jezdnie pozwoli stworzyć bezpośrednie, bezpieczne i funkcjonalne połączenie istniejących i projektowanych osiedli mieszkaniowych i pozostałych terenów inwestycyjnych z węzłem rowerowym wchodzącym w skład budowanego ze środków RPO WP 2014-2020 węzła transportowego. Nawierzchnię ścieżki rowerowej zaprojektowano z betonu asfaltowego. W miejscu dojazdu do rond, skrzyżowania, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów zastosowana zostanie nawierzchnia Anti Skid, która tworzy nowoczesny i skuteczny system antypoślizgowy, system skracający drogę hamowania oraz system ograniczający rozwijanie na drodze nadmiernych prędkości. Będzie miało to bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Zaplanowano demontaż istniejącego niespełniającego norm oświetlenia ulicznego i montaż nowego, energooszczędnego, zapewniającego właściwy i równomierny rozkład i natężenie światła dla wszystkich użytkowników. Dodatkowo w celu zwiększenia bezpieczeństwa przejść dla pieszych zaprojektowano doświetlenie przejść w systemie IVS (Identyfikacja Widoczność Bezpieczeństwo) zapewniającym zwiększone bezpieczeństwo poprzez wprowadzenie specjalnego systemu optycznego i zastosowanie dodatkowego sygnalizatora ostrzegawczego 2x3W (pulsującego światła diodami LED). Słupy doświetlające przejścia zostaną wyposażone w żółte/pomarańczowe, pulsujące światła ostrzegawcze.

Przebudowa ul. Piłsudskiego, a przede wszystkim wymiana będącej w bardzo złym stanie nawierzchni jezdni oraz wyodrębnienie ciągu rowerowego i pieszego poza odbywający się na jezdni ruch pojazdów samochodowych, bez wątpienia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Biorąc pod uwagę fakt, iż ul. Piłsudskiego wraz z aktualnie realizowaną inwestycją przebudowy ul. Zaborowskiej oraz budową ul. Legionów i Polskich, stworzą spójną ramę komunikacyjną staną się alternatywnym połączeniem największego i wciąż rozwijającego się osiedla Niepodległości z centrum Słupska.

Wykonawcą robót drogowych jest firma Strabag Sp. z o. o. Wszystkie zaplanowane roboty, zgodnie z przyjętym harmonogramem, powinny zakończyć się w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2019. Wysokość dofinansowania z Funduszu wynosi 2.742.365,00 zł, co stanowi 50% kosztów inwestycji.

PODZIEL SIĘ