Inwestycja „Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy droga wojewódzka nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacja przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku” zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej.

Nieruchomości

Przedmiotem projektu była przebudowa połączenia komunikacyjnego obejmującego następujące obszary pasów drogowych:
– ul. Poniatowskiego na odcinku od ronda Jacka Kuronia do wiaduktu kolejowego,
– ul. Grunwaldzka na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Braci Staniuków,
– ul. Sobieskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Grunwaldzka.

Zakres przedsięwzięcia obejmował:
– przebudowę dróg istniejących o łącznej dł. 2,70 km (2,40 km dróg gminnych – ul. Grunwaldzka, ul. Poniatowskiego, 0,30 km dróg powiatowych – ul. Sobieskiego),
– remont przejazdów przez bocznice kolejowe,
– budowę chodników i ścieżek rowerowych (14 600 m
2), zatok autobusowych i parkingowych oraz remont lub przebudowę zjazdów do posesji,
– budowę terenów zieleni (21 100 m
2) oraz wycinkę drzew i krzewów kolidujących z zakresem projektowym
– wykonanie rozbudowy i uzupełnienia istniejącego systemu kanalizacji deszczowej, celem zapewnienia prawidłowego odwodnienia zaprojektowanych nawierzchni i pozostałych elementów pasa drogowego oraz
– budowę (i przebudowę istniejącego ) oświetlenia ulicznego (długość obwodów oświetlenia ulicznego – 3,5 km).

Projekt koncentruje się na rozwoju infrastruktury drogowej i poprawie jej stanu na terenie Miasta Słupska oraz na zwiększeniu dostępności do sieci dróg wyższego rzędu, do obszarów inwestycyjnych, a także do obszarów atrakcyjnych turystycznie. Realizacja projektu odciąży układ komunikacyjny Słupska i pozwoli na eliminację „wąskiego gardła” w sieci drogowej oraz dostosowanie odcinków dróg do występującego obecnie i przewidywanego w przyszłości natężenia ruchu drogowego. Inwestycja przyczyni się także do poprawy jakości życia mieszkańców oraz organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Okres realizacji: 2010-2012
Wydatki ogółem: 21 349 381,47 zł
Dofinansowanie EFRR: 15 809 442,17 zł

PODZIEL SIĘ