Logo PFRON-u: schematycznie narysowany tulipan, którego łodyga opiera się na słupku.
Grafika: PFRON

W związku z uruchomieniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu celowego pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” Prezydent Miasta Słupska zaprasza instytucje, organizacje oraz pracodawców z terenu miasta do składania wniosków w ramach poszczególnych obszarów realizowanego programu.

Nieruchomości

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów

„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.

   1. Obszary programu, które będą realizowane w 2020 r.:

 1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

 2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

 3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

 4. obszar D – likwidacja barier transportowych;

 5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

 6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

   1. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2020 r.:

 1. obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne

  intensywność pomocy nie większa jak 35%

 2. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania

  intensywność pomocy nie większa jak 35%

 3. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku

  intensywność pomocy nie większa jak 50%

 4. obszar D – na likwidację barier transportowych do:

   1. 90.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

   2. 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

   3. 270.000,00 zł dla autobusów

intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych 60 %

intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej 70 %

5. obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

intensywność pomocy nie większa jak 20%

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu realizacji programu dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: link do treści programu.

Informacji dotyczących programu udziela pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Plac Zwycięstwa 1, pok. 104 (Mały Ratusz) pod nr tel. (59) 84 88 463.

Wnioski wraz z kompletem załączników do obszarów B, C, D należy złożyć w terminie do 12.02.2020 r. do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Pl. Zwycięstwa 1 (Mały Ratusz) pok. 208.

Wnioski wraz z kompletem załączników do obszarów A i E należy złożyć do Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 184 w terminie  do 30.11.2020 r.

PODZIEL SIĘ