rysunek przedstawiający grupę rozmawiających osób
Fot. Pixabay

Zakończyliśmy prace nad powołaniem Komitetu Rewitalizacji Miasta Słupska. Pierwsza trzyletnia kadencja przypadła na lata 2018-2020.

Komitet Rewitalizacji to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, ośrodków kultury itp.) z organami gminy. Komitet ma pełnić funkcję opiniodawczą i doradczą dla Prezydenta Miasta Słupska. Jego zadaniem będzie opiniowanie działań i rekomendowanie rozwiązań w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny procesu rewitalizacji. Członkowie Komitetu będą uczestniczyli m.in. w opiniowaniu oraz przygotowywaniu projektów uchwał oraz zarządzeń związanych z wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+.

Nieruchomości

Komitet powołany został Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 14/ZF/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. Jego skład przedstawia się następująco:

1. Przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji:
1) Marcin Dadel,
2) Maciej Statkiewicz,
3) Barbara Zielińska.

2. Przedstawiciele mieszkańców Miasta Słupska spoza obszaru rewitalizacji:
1) Mirosław Glaser,
2) Marlena Węgrzyn,
3) Antoni Krysiak,
4) Adam Piekarec.

3. Przedstawiciele właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i/lub podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji:
1) Krzysztof Kido – Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.,
2) Emil Mirski – wspólnota mieszkaniowa,
3) Magdalena Piekarec – wspólnota mieszkaniowa.

4. Przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Słupska:
1) Ewa Jakubczyk,
2) Ewa Ślewa.

5. Przedstawiciele podmiotów prowadzących udokumentowaną działalność społeczną na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych:
1) Robert Chomicki – Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE,
2) Marta Makuch – Centrum Inicjatyw Obywatelskich.

6. Przedstawiciel lokalnego środowiska architektów i urbanistów:
Zdzisław Wawrzczak – członek Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP.

7. Przedstawiciel instytucji wspierającej rozwój ekonomii społecznej:
Grażyna Bolewska – Centrum Inicjatyw Obywatelskich.

8. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku:
Marcin Treder.

9. Przedstawiciele instytucji kultury z obszaru rewitalizacji:
1) Danuta Sroka – Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Dąbrowskiej,
2) Marzenna Mazur – Muzeum Pomorza Środkowego.

10. Przedstawiciele placówek edukacyjnych z obszaru rewitalizacji:
1) Wojciech Gajewski – V Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta,
2) Renata Draszanowska – Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Staszica.

11. Przedstawiciel Straży Miejskiej:
insp. Agnieszka Rosińska.

12. Przedstawiciel Policji:
kom. Wojciech Bugiel.

13. Przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
Krystyna Mazurkiewicz-Palacz – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Słupsku.

14. Przedstawiciel gestorów sieci podziemnych znajdujących się na obszarze rewitalizacji:
Janusz Sobolewski – Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.

15. Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku z komórki odpowiedzialnej za zarządzanie wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji:
Paweł Krzemień – Wydział Zarządzania Funduszami.

16. Przedstawiciel organów/ podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 zm. 1529, 1566):
Krzysztof Skrzypiec – Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku.

17. Inne istotne osoby na potrzeby rewitalizacji:
1) dr Elżbieta Szalewska,
2) prof. Wojciech Skóra – Akademia Pomorska.

Zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Słupska, jego funkcje i zadania określa Załącznik do Uchwały nr XLII/578/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 września 2017 r.

Posiedzenia Komitetu będą odbywać się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w roku. Obsługę organizacyjną Komitetu zapewni Wydział Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Linki
Zarządzenie nr 14/ZF/2018
Uchwała nr XLII/578/17 z załącznikami
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+