13 czerwca w sali sesyjnej ratusza odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Słupska.

Nieruchomości

Spotkanie członków komitetu, które odbyło się 25 stycznia br. miało charakter organizacyjny. Wówczas omówione zostały podstawowe założenia Gminnego Programu Rewitalizacji, zasady funkcjonowania Komitetu oraz działania rewitalizacyjne planowane w pierwszej połowie 2018 roku. Spotkanie to było również okazją do wzajemnego poznania się i zaprezentowania swoich motywacji związanych z udziałem w pracach komitetu.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji, 13 czerwca br., otworzył Zastępca Prezydenta Słupska Marek Biernacki. Komitet ma pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą oraz stanowić forum współpracy i dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami Słupska w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.

Podczas posiedzenia w jawnym głosowaniu wybrano przewodniczącą komitetu. Została nią Grażyna Bolewska, przedstawicielka instytucji wspierającej rozwój ekonomii społecznej (Centrum Inicjatyw Obywatelskich). W trakcie spotkania podjęte zostały pierwsze uchwały dotyczące aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, w zakresie zadań planowanych do realizacji oraz zmiany granic obszarów planowanych do objęcia Miejscowymi Planami Rewitalizacji. Ustalono również tematy do omówienia na kolejnych posiedzeniach.

Kadencja komitetu potrwa 3 lata. Obsługę organizacyjną i techniczną komitetu zapewni Wydział Zarządzania Funduszami Referat Rewitalizacji.

Uchwała nr XLII/578/17
Zarządzenie nr 14/ZF/2018