Rozpoczęliśmy prace związane z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Słupsku na lata 2019 – 2025+.

Nieruchomości

Przygotowaniem strategii zajmie się zespół powołany przez prezydenta Słupska i eksperci zewnętrzni, związani ze środowiskiem naukowym oraz praktycy. Opracowanie strategii w pierwszej kolejności polegać będzie na przeprowadzeniu analizy i identyfikacji głównych problemów, w związku z którymi mieszkańcy Słupska potrzebują oddziaływań pomocowych lub profilaktycznych. Do każdego z rozpoznanych problemów zostaną opracowane metody oddziaływania o potwierdzonej skuteczności polskimi  i europejskimi badaniami.

W ramach prowadzonych działań analizie będzie podlegał słupski system oddziaływań profilaktycznych i pomocowych realizowanych dotychczas w naszym mieście. Zostaną przeprowadzone badania grup mieszkańców, pogłębiające wiedzę na temat systemu pomocowego w Słupsku. Badania te zostaną przeprowadzone za pomocą wywiadów zogniskowanych i jakościowych. Podczas badań naukowcy i praktycy przeprowadzą wywiady z osobami młodymi, starszymi, samotnymi, z małymi dziećmi, bezrobotnymi, poszukującymi pracy, osobami z niepełnosprawnościami, imigrantami, cudzoziemcami, osobami z zadłużeniem czynszowym, alimentacyjnym, z ryzykownymi zadłużeniami, kredytami, z rodzinami wielodzietnymi, osobami uzależnionymi, w tym od substancji psychoaktywnych, krzyżowo (np. alkohol/barbiturany, alkohol/dopalacze) oraz behawioralnie (np. internet, hazard), osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością, opuszczającymi pieczę zastępczą, doświadczającymi przemocy, opuszczającymi zakłady karne i inne. W badaniach udział wezmą także odpowiadające za realizację polityk społecznych w mieście: dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, dyrektorzy żłobków i przedszkoli, policjanci, pracownicy samorządowi, w tym pracownicy Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, osoby zatrudnione w ośrodkach terapeutycznych, lekarze, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy placówek wsparcia dziennego i inni.

W wyniku badań zostanie określona gradacja problemów społecznych, z którymi zmagają się mieszkańcy Słupska, zostaną opisane mechanizmy powstawania i utrwalania się zdiagnozowanych problemów w poszczególnych badanych grupach mieszkańców, nastąpi identyfikacja przyczyn utrwalania się wykluczenia społecznego, uwzględniając wszystkie wymiary ekskluzji.

Efektem badań będą także rekomendacje wskazujące na niezbędne zmiany jakie powinny być wykonane w dotychczasowej praktyce, elementy rekomendowane do kontynuowania oraz wdrożenie koniecznych działań dotychczas niepraktykowanych. Rekomendacje będą dotyczyły łączenia w spójną całość różnorodnych działań dotyczących osób wykluczonych społecznie, które do tej pory były realizowane odrębnie lub nie było realizowane w ogóle. Rekomendacje będą także dotyczyły szerszej sytuacji osób uzależnionych i wskazywać będą na potrzebę zmian w obszarach takich jak mieszkalnictwo wspierane, bezdomność czy reintegracja zawodowa, profilaktyka zdrowotna, w tym zdrowia psychicznego oraz chorób cywilizacyjnych, i inne.
Całość prac związanych z opracowaniem Strategii będzie w maksymalnym stopniu uspołeczniona, tak aby wszyscy mieszkańcy Słupska chcący mieć realny wpływ na opracowanie dokumentu, mieli okazję do tego poprzez wzięcie czynnego udziału w wywiadach zogniskowanych, jakościowych czy poszczególnych etapach prac związanych z opracowaniem Strategii.

Zespół ds. wypracowania Strategii, powołany zarządzeniem prezydenta Słupska
http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/28473.html

Zespół badaczy i ekspertów zewnętrznych tworzą: dr hab. Justyna Wiktorowicz (Uniwersytet Łódzki), dr Justyna Przywojska (Uniwersytet Łódzki), dr Bogdan Jankowski (Uniwersytet w Białymstoku), Piotr Tubelewicz – ekspert i Wojciech Kłosowski – ekspert Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, szef zespołu.

Harmonogram działań z wiązanych z opracowaniem Strategii

 • 03.08.2018 – podpisanie umowy, spotkanie „zerowe” Zespołu
 • 17.08.2018 – dostarczenie Zamawiającemu opisu metodologii badań
 • 31.08.2018 – pierwsze robocze spotkanie Zespołu: dyskusja nad listą problemów
 • 07.09.2018 – drugie robocze spotkanie Zespołu: uzupełnienie listy problemów
 • 17.09.2018 – 8.10.2018: wywiady jakościowe
 • 08.10.2018 – zakończenie etapu wywiadów jakościowych, transkrypcje, opracowanie, interpretacja, korekta listy problemów;
 • 12-13. 11.2018 – trzecie i czwarte spotkanie Zespołu
 • 03.12.2018 – przekazanie roboczej wersji opracowania
 • 15.01.2019 – przekazanie pełnej wersji opracowania
 • styczeń – kwiecień – konsultacje projektu strategii
 • 10.05.2019 – zakończenie prac nad strategią

Kontakt w sprawie Strategii:
Rafał Jeka – Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
tel. (59) 84 88 469, mejl: r.jeka@um.slupsk.pl

PODZIEL SIĘ