Zima zagościła w wielu polskich miastach. W związku z tym przypominamy o obowiązku odśnieżania chodników przyległych do nieruchomości:

  • Nieruchomości

    w sytuacji, gdy chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, obowiązek jego odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości;

  • jeśli między chodnikiem a działką znajduje się np. pas publicznej zieleni, odśnieżanie należy do obowiązków Miasta; wynika to z definicji zawartej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późń. zm.);

  • jeśli chodnik, na którym jest dopuszczony postój lub parkowanie, a zarządca drogi pobiera za to opłaty, wówczas to on ponosi odpowiedzialność za odśnieżanie, tak jak dzieje się to w przypadku dróg publicznych.

Obowiązki właściciela

O czystość i porządek na chodnikach przylegających bezpośrednio do nieruchomości muszą dbać właściciele domków jednorodzinnych, kamienic, bloków, a także zarządcy szkół czy urzędów. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi o konieczności usuwania z nich błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń. Takie same obowiązki spoczywają również na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, a także zarządcach i innych podmiotach użytkujących nieruchomość.

Śnieg można zgarnąć na krawędź chodnika od strony drogi, w sposób niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa przechodniów i pojazdów oraz nieutrudniający ruchu. Nie wolno jednak zgarniać go na jezdnię. Droga przed posesjami musi być bezpieczna!

W przypadku niewykonania obowiązków dotyczących utrzymania czystości i porządku wynikających z w/w ustawy, Straż Miejska może nałożyć karę grzywny.

PODZIEL SIĘ